תהליך ביצוע עבודת גמר בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

 

1.      מהות עבודת הגמר והזכאות לביצועה

א. עבודת הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו  מבצע הסטודנט  באופן אישי  בהנחיית  חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודת הגמר הוא כשני סמסטרים. 

 

ב. זכאי להתחיל בביצוע עבודת גמר סטודנט שעבר בהצלחה את בחינת הכשירות וסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם  קורס החובה, בכפוף  לאישור הבקשה לביצוע עבודה הגמר כמפורט בהמשך.

 

2.      בחירת מנחה לעבודה

  1. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 1ב.  לבחור מנחה לעבודת הגמר. כמנחה יכול לשמש  חבר  הסגל  האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי)  או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה  אחר מוכר בארץ  או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת הגמר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה אתר האינטרנט של המכללה ( בניתוב: ביה"ס למדעי המחשב, תואר שני, פרויקט גמר).
    
  2. בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. אישרה הוועדה את המנחה החיצוני,   תמנה היא  מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפקידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה.
    
  3. הוועדה לתואר שני תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט ה למינוי  מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית.

 

3.      הגשת בקשה לאישור נושא  ומנחה לעבודת גמר.

  1. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם המנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עימו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט  את "טופס בקשה לביצוע עבודת גמר" יעבירו למזכירות להמשך טיפול.
    
  2. נוסח טופס הבקשה מובא בתחתית המסמך.
    
  3. על הבקשה להיות מאושרת ע"י  יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים  להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס  הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני, יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה.

    

4.      הגשת הצעת מחקר

  1. במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת הצעת המחקר, יגיש הסטודנט למזכירות את הצעת המחקר (הנושאת את חתימת  מנחה העבודה) בשני עותקים: (עותק אחד יועבר ע"י מזכירות ביה"ס ליו"ר הוועדה לתואר שני והעותק השני יתוייק בתיקו של הסטודנט).
    
  2. מבנה הצעת המחקר:

   א. תיאור הבעיה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי.
   ב. בעבודה מעשית: שלבים מתוכננים לפתרון הבעיה, כלים מתוכננים לשימוש.
   ג. בעבודה תיאורטית: סקירה ספרותית מקיפה של התוצאות הידועות בתחום.
   ד. לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של הבעיה.

    
  3. הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי להמשך ביצוע עבודת הגמר.

 

5.      תזכורת להגשת עבודת הגמר ומינוי שופטים לעבודה

א. מזכירות ביה"ס תדאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת העבודה.

 

ב. על מנחה העבודה יהיה למנות  שופט אחד  או שני שופטים, על פי קביעתו,  לעבודה. כן יקבע הוא מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה  לא יפחת מחודש ולא יעלה חודשיים ממועד הגשת העבודה.

 

ג.  מבנה עבודת הגמר:

1)         הצגת הבעיה ומקורותיה, כולל סקר ספרות מקיף.

2)         הסבר על תרומת העבודה: תיאור מדויק של התוצאות שהושגו וחשיבותן.

3)         בעבודה תיאורטית: תיאור מדויק של התוצאות שהוכחו, הוכחות מדויקות ומפורטות.

4)        בעבודה מעשית: תיאור המערכת, הפתרונות שהושגו, הכלים שהיו בשימוש, תיאור היישומים או 
            הסימולציות שנערכו, תיאור התוצאות שהושגו.

5)         רשימה ביבליוגרפית מקיפה.

 

6.      הגשת העבודה, הצגתה, ביצוע תיקונים, ומתן ציון.

  1. על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למזכירות  במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע.
    
  2. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה.
  3. השופטים  רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים עד לחודש מהמועד בו התבקש  הוא לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר  הסטודנט עותק  מהעבודה  המתוקנת למנחה ולכל אחד מהשופטים על מנת לקבל את אישורם לה.
    
  4. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הוא לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס).  
    
  5. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה. 
    
  6. הרכב הציון  של עבודת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה. 20% להצגת העבודה ותוצאותיה.
    
  7. הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון  ע"י   חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל אחד מהם. אם מונה  לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד.

    

7.      שינוי מנחה ו/או נושא עבודת גמר

  1. יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא עבודת גמר לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי.

    
  2. אושרה בקשת הסטודנט לשינוי זהות המנחה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת גמר" (כמפורט בסעיף 2 לעיל).

    
  3. לא יאושר יותר משינוי אחד בזהות המנחה.

 

לטופס בקשה לאישור ביצוע עבודת גמר לחץ כאן