Sign In

מרצים מצטיינים בהוראה לשנת תשע"ב

ד"ר סברינה אופנהיימרביה"ס למדעי ההתנהגות
ד"ר רביד דורוןביה"ס למדעי ההתנהגות
מר חן חגיביה"ס למדעי ההתנהגות
גב'עירית חרותיביה"ס למדעי ההתנהגות
מרהדר בינסקיביה"ס למדעי המחשב
ד"ר נילי בקביה"ס למדעי המחשב
גב' אסנת גניסלבביה"ס למדעי המחשב
מר זף סגלביה"ס למדעי המחשב
ד"ר אריה גרוניקביה"ס לממשל וחברה
ד"ר נועה לביאביה"ס לממשל וחברה
גב'תמר ערבביה"ס לממשל וחברה
ד"ר עמית קפלןביה"ס לממשל וחברה
ד"ר אייל בנימיןביה"ס לניהול וכלכלה
ד"ר שירית כתב-הרץביה"ס לניהול וכלכלה
מר אבשלום קורןביה"ס לניהול וכלכלה
גב'ריקי רות-גריןביה"ס לניהול וכלכלה
גב'לילי קניגלימודי אנגלית
גב'נורית קרנרלימודי אנגלית
ד"רדיויד גרייבסלימודים כלליים