כניסה

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית הינה הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה יחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה.

מועצה האקדמית תפעל עפ"י עקרון החופש האקדמי במסגרת תקנון  המכללה.

המועצה תורכב מ-:

נשיא המכללה וסגניו.

כל  דקני בתי הספר של המכללה, תהיה דרגתם אשר תהיה.

כל הפרופסורים החברים והפרופסורים מן המניין שהמכללה הנה מקום עבודתם  העיקרי.

מרצה  ומרצה בכיר, שהמכללה הנה מקום עבודתם העיקרי שייבחרו, כל אחד  בנפרד, ע"י בעלי  דרגתם לתקופת כהונה של שלוש שנים.

חברי סגל אקדמי בכיר של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה שיביעו נכונותם לכהן במועצה.

חברים אלה יבחרו ע"י המועצה, על פי המלצת נשיא המכללה, לתקופת כהונה של שלוש שנים וניתן יהיה לשוב ולמנותם לתקופות כהונה נוספות, ללא הגבלה.

בראש המועצה האקדמית יעמוד נשיא המכללה וסגנו לעניינים אקדמיים ישמש כממלא מקומו הקבוע.

יו"ר  אגודת הסטודנטים יוזמן ליטול חלק, כמשקיף, בישיבת המועצה. 

המועצה האקדמית תכונס לישיבות רגילות על פי הצורך ולא פחות משלוש (3) פעמים בשנה.

עיקר סמכויות המועצה האקדמית מפורטות בסעיף 42 לתקנון המכללה.

המועצה האקדמית

יו"ר - פרופ' שלמה בידרמן

פרופ'רוניתאביצור
פרופ'שלמהאהרונסון
פרופ'אמיראוורבוך
פרופ'יגאלאיל
ד"ראודליהאלקנה
פרופ'בוריסאפשטיין
פרופ'עפראריאלי
פרופ'ישראלבורוביץ
פרופ'אמירבן עמרם
מראלוןבני
פרופ'חדוהבראונשטיין-ברקוביץ
פרופ'דבורהברנע
פרופ'דרורגדעון
פרופ'גיליגולדצויג
פרופ'מרצלהרצוג
פרופ'יעלהשילוני
פרופ'יצחקונציה
פרופ'נעמיחזן
פרופ'שמואלטישברוביץ
ד"רגרסיאלהטרכטנברג
פרופ'מיכאלטרסי
פרופ'עמירםיהודאי
פרופ'רבקהיעקובי
פרופ'אריהלב
פרופ'דןלוי
'פרופדליהמור
פרופ'אסףמידני
פרופ'ישעסיוון
ד"רפזיתעזורי
פרופ'פיליפעין דור
פרופ'חייםעינת
פרופ'שאולפוקס
פרופ'נחמיהפרידלנד
פרופ'מיכלפרנס
פרופ'חנןפרנק
פרופ'גילקפלן
פרופ'תמרקרון
פרופ'יהודהרודיטי
פרופ'אברהםשוייגר
פרופ'מיכלשטרן
פרופ'נתןשניידר
פרופ'רותשרבני
פרופ'   אריהתמיר