כניסה

המועצה האקדמית

המועצה האקדמית הינה הרשות האקדמית העליונה של המכללה והחלטותיה יחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה.

מועצה האקדמית תפעל עפ"י עקרון החופש האקדמי במסגרת תקנון  המכללה.

 

המועצה תורכב מ:

נשיא המכללה וסגניו.

כל  דקני בתי הספר של המכללה, תהיה דרגתם אשר תהיה.

כל הפרופסורים החברים והפרופסורים מן המניין שהמכללה הנה מקום עבודתם  העיקרי.

מרצה  ומרצה בכיר, שהמכללה הנה מקום עבודתם העיקרי שייבחרו, כל אחד  בנפרד, ע"י בעלי  דרגתם לתקופת כהונה של שלוש שנים.

 

חברי סגל אקדמי בכיר של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה שיביעו נכונותם לכהן במועצה. חברים אלה יבחרו ע"י המועצה, על פי המלצת נשיא המכללה, לתקופת כהונה של שלוש שנים וניתן יהיה לשוב ולמנותם לתקופות כהונה נוספות, ללא הגבלה.

בראש המועצה האקדמית יעמוד נשיא המכללה וסגנו לעניינים אקדמיים ישמש כממלא   מקומו הקבוע.

יו"ר  אגודת הסטודנטים יוזמן ליטול חלק, כמשקיף, בישיבת המועצה. 

המועצה האקדמית תכונס לישיבות רגילות על פי הצורך ולא פחות משלוש (3) פעמים בשנה.

עיקר סמכויות המועצה האקדמית מפורטות בסעיף 42 לתקנון המכללה.

 

 

 

 

המועצה האקדמית

יו"ר - פרופ' שלמה בידרמן

פרופ' רוניתאביצור 'פרופדליהמור
פרופ' שלמה אהרונסון פרופ' אסףמידני
פרופ' אמיראוורבוך   
פרופ'יגאלאיל   
ד"ראודליהאלקנה
פרופ' בוריסאפשטיין פרופ' ישעסיוון
פרופ' עפראריאליד"ר פזיתעזורי
פרופ' ישראלבורוביץפרופ' פיליפעין דור
פרופ' אמירבן עמרםפרופ'חיים עינת
מראלוןבניפרופ'שאולפוקס
פרופ'חדוהבראונשטיין-ברקוביץפרופ'נחמיהפרידלנד
פרופ' דבורהברנעפרופ' מיכלפרנס
פרופ' דרור גדעון פרופ' חנןפרנק
פרופ'גילי גולדצויגפרופ' גיל קפלן
פרופ' מרצלהרצוג    
פרופ'יעלהשילוניפרופ' תמרקרון
פרופ'יצחקונציה
פרופ' נעמיחזן פרופ' יהודהרודיטי
פרופ'שמואלטישברוביץפרופ' אברהםשוייגר
ד"רגרסיאלהטרכטנברג פרופ'מיכלשטרן
פרופ' מיכאלטרסי   
פרופ' עמירםיהודאי פרופ' נתןשניידר
פרופ' רבקהיעקובי פרופ'רותשרבני
פרופ' אריהלב פרופ'   אריהתמיר  
פרופ'דןלוי