כניסה

מרכז פומבי מס' 01/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית תל אביב יפו - המכרז בוטל

מכרז פומבי מס' 01/2021  עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית תל אביב יפו


 ** המכללה האקדמית תל אביב יפו מודיעה על עדכון בסעיפים 5 ו- 6.1 למסמכי המכרז, כך שחובת ההשתתפות בסיור המציעים חלה על המציע ו/או נציג מטעם המציע, דהיינו אין חובת השתתפות בסיור הן של המציע או נציגו והן של המפקח. 

 

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה"),  מבקשת בזה הצעות למתן שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית תל אביב יפו  למשך תקופה של 12 חודשים.

למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות,

של עד שלוש (3) שנים כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 10 שנים סך הכל, כמפורט במסמכי ההסכם.

 

 

1.   תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

 • המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל.
 • יש לצרף להצעה תצהיר מאומת בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, כמפורט במסמכי המכרז.
 • יש לצרף להצעה אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ועיצומים כספיים שהוטלו על המציע ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, וכן בדבר קנסות ועיצומים כספיים שהוטלו על המציע בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה.
 • המציע מחזיק ברישיון "קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, כשהוא בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 • המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כמפורט במסמכי המכרז.
 • לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 • המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים
 • למציע מחזור כספי שנתי, בכל אחת מהשנים 2018,2019,2020 בגין מתן שירותי ניקיון בלבד של 5 (חמישה) מיליון ₪.
 • סניף המציע - בסניף של המציע, שייתן שירותים למכללה, מועסקים באופן ישיר ב- 75% משרה ומעלה, לפחות 40 עובדי נקיון ועובדי כח עזר, שאינם עובדים אדמיניסטרטיביים.
 • ניסיון המציע- כמפורט במסמכי המכרז.
 • מפקח על שירותי הניקיון-  המציע מתחייב להעמיד מפקח מטעמו על העבודות במכללה ובמשרה מלאה, שיועסק באופן ישיר ע"י המציע (להלן: "המפקח") ושעומד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז (דרישות סף).
 • תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

2.   סיור מציעים

יתקיים ביום 9.5.2021 בשעה 12:00. ההשתתפות המציעים (נציג המציע והמפקח) הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. פרטים על סיור המציעים מפורטים במסמכי המכרז. **
 *** הכניסה למכללה תתאפשר בהתאם לכללי התו הירוק. ניתן להתעדכן במייל racheli@mta.ac.il ביום חמישי ה- 6.5.2021 באם חלו שינויים בהנחיות.

 

** המכללה האקדמית תל אביב יפו מודיעה על עדכון בסעיפים 5 ו- 6.1 למסמכי המכרז, כך שחובת ההשתתפות בסיור המציעים חלה על המציע ו/או נציג מטעם המציע, דהיינו אין חובת השתתפות בסיור הן של המציע או נציגו והן של המפקח. 

 


 

3.   המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 10.6.2021 בשעה 12:00. אין לשלוח את ההצעה בדואר, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל.  

 

4.   מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

5.   תנאים כלליים לדחיית הצעה בהתאם לתקנה 11(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010

על אף האמור בסעיף 5  לעיל, רשאית המכללה להחליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור רשאית המכללה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.

 

6.   בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 

 


 מרכז פומבי מס' 012021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח.

     טבלת שאלות הבהרה

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג