כניסה

מכרז פומבי מס' 01/2022 עם הליך תחרותי נוסף להפקת מושבי חבר נאמנים וטקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב-יפו

המכללה האקדמית תל אביב – יפו (להלן: "המכללה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להפקת מושבי חבר הנאמנים ולהפקת טקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה וטקסים נוספים במידת הצורך (להלן: "השירותים") בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי מכרז, החל ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז וחתימת הזוכה על הסכם ההתקשרות ועד סיום כלל האירועים והטקסים בשנת הלימוד תשפ"ב כמפורט במסמכי המכרז.

 

למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת הסכם ההתקשרות לתקופות נוספות, של עד שנתיים (2) כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 7 שנים בסך הכל, כמפורט במסמכי המכרז.

 

 

1.    תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

1.1.    המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל שכתובתו ועיקר עסקיו בישראל;

1.2.    צירוף תצהיר מאומת בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים;

1.3.     המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

1.4.    המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים;

1.5.    מחזור כספי- למציע מחזור כספי שנתי של 2,000,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2018-2020.

1.6.    המציע הינו בעל ניסיון מקצועי של לפחות חמש שנים במהלך שבע השנים האחרונות (2015-2021) בהפקת טקסי תארים במוסדות להשכלה גבוהה, וכן בעל ניסיון מקצועי בהפקת מושבי חבר נאמנים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או אסיפה כללית בעמותות ו/או בחברות ממשלתיות ו/או חברות ציבוריות.

1.7.    למציע ניסיון בהפקת לפחות חמישה (5) אירועי הפנינג רבי משתתפים (מינימום 1500 משתתפים בכל אירוע) בשבע השנים האחרונות (2015-2021).

1.8.     למציע נסיון בהפקת לפחות 5 אירועים עסקיים או כנסים אקדמיים שנערכו באופן מקוון עם לפחות 1000 משתתפים  ובנוסף לפחות 5 אירועים היברידיים, כלומר אירוע שנערך באופן פרונטלי משולב עם מקוון, ללא תלות במספר המשתתפים.

1.9.    השתתפות בסיור מציעים, כמפורט בסעיף 2  להלן. 

***תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

 

2.    סיור מציעים

יתקיים ביום ד', 23.2.22,  בשעה 10:00.

ההשתתפות המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

3.    המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום ד',  16.03.2022, בשעה 14:00.

 

4.    מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

5.    בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 

מסמכי המכרז
נספח א'1- הצעת מחיר
טבלת שאלות הבהרה 

מענה המכללה לשאלות הבהרה

נוסח מכרז מעודכן- עם סימון שינויים- לא להגשה

נוסח מכרז מעודכן- ללא סימון שינויים- להגשה

    

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג