כניסה

מכרז מסגרת פומבי 02/2022 ליצירת מאגר קבלני בינוי עבור המכללה האקדמית תל אביב-יפו- המכרז בוטל

המכללה האקדמית תל אביב – יפו (להלן: "המכללה") מזמינה בזאת קבלנים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעות להתקשרות בחוזי מסגרת, לביצוע עבודות בנייה ו/או שיפוצים בסכום משוער של עד 2 מ' ₪ (לא כולל מע"מ), כקבלן ראשי, כמפורט במסמכי המכרז (להלן ולצורכי נוחות: "העבודות") בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל (להלן: "מסמכי המכרז") ובהתאם להוראות ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו.

מובהר, כי זכיה במכרז אינה מבטיחה קבלת הזמנת עבודה מהמכללה, בהיקף כלשהו או בכלל, והמכללה אינה מתחייבת להיקף כספי מינימאלי של עבודות שיבוצעו בעתיד מכח הסכמי המסגרת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת עם תנאי סף ורכיב איכות, ללא תחרות על המחיר.

 

1.    תקופת ההתקשרות

הסכם המסגרת הינו לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד קבלת הודעת הזכיה.

 

למכללה בלבד נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לתקופות נוספות של עד שלוש (3) שנים כל אחת, בהתאם לצרכי המזמין ועד לתקופה מצטברת של 10 שנים סך הכל כמפורט במסמכי הסכם המסגרת.

 

2.    תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים**

2.1   המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ואשר כתובתו ועיקר עיסוקו בישראל.

2.2   המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"):

2.3   המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג – 1953.

2.4   המציע השתתף בסיור מציעים כמפורט בסעיף 3 להלן.

2.5   לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

2.6   המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים (נספח ז' למסמכי המכרז);

2.7   מחזור כספי- למציע מחזור כספי שנתי, בכל אחת מהשנים 2018,2019,2020 של 3 מיליון  ₪.

2.8   המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 , בכל אחת משלוש השנים האחרונות 2019-2021 (כולל) בקבוצת סיווג א', ענף 131 (ענף ראשי שיפוצים), סוג 1 לפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988. יובהר כי הסיווג המופיע בסעיף זה הינו סיווג מינימום ומציע הרשום בסיווג גבוה יותר באותו ענף רשאי להגיש הצעתו.

2.9   ניסיון המציע-

המציע ביצע והשלים ביצוע של שלושה (3) פרויקטים של בינוי ושיפוץ שכללו שילוב של ענפי ביצוע שונים (כגון: בינוי+ חשמל+ מיזוג אויר), לדוגמה: הקמת משרדים, שיפוץ משרדים, מעבדות, הסבת מבנה לייעוד של משרד (לרבות משרדים/מבנים לחברות הייטק, מבני ציבור המשמשים בעיקר למשרדים), במהלך 3 השנים האחרונות (2019-2021) בהיקף כספי של לפחות 750,000 ₪+מע"מ כל אחד, כשמשך הביצוע של העבודות, החל מצו התחלת עבודה ועד לשלב מסירה סופית לא עלה על 4 חודשים.

2.10   במועד האחרון להגשת ההצעות, מקום עסקו של המציע נמצא במרחק שלא יעלה על 80 ק"מ בקו אווירי מהמכללה. לעניין סעיף זה יראו את מקום עסקו של המציע כאחד מאלה – מקום משרדו הרשום של המציע, כפי שהוא מופיע ברשם החברות או במרשם אחר המתנהל על פי דין ו/או מקום משרדו הראשי ו/או מקום סניף מוכח של המציע. 

**פירוט נוסף, לרבות בדבר אסמכתאות נדרשות, במסמכי המכרז

 

3.    סיור מציעים

יתקיים ביום א', 3.4.22,  בשעה 10:00.

ההשתתפות המציעים בסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 

4.    המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום ב',  2.5.2022 בשעה 12:00.

 

5.    מכרז דו שלבי

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.

 

6.    בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 בעת הגשת ההצעות יש להדפיס הן את מסמכי המכרז והן את נספח ג' ונספח ד' שבהמשך, למלא ולחתום כנדרש במכרז.


מודעה בעיתון (נוסח בעברית)
מסמכי המכרז

נספח ג'- הסכם מסגרת

נספח ד'- הסכם קבלן ראשי (הסכם מדידה)

טבלת שאלות הבהרה  

 

מענה לשאלות הבהרה

        

טבלת פרויקטים

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג