כניסה

מכרז פומבי מס' 04/2022 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי המכללה האקדמית תל אביב יפו ובני משפחותיהם

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת ביטוח בריאות קבוצתי (להלן: "השירותים") לעובדי המכללה ובני משפחותיהם  (בני זוג וילדים) (להלן: "המבוטחים") בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל (להלן: "מסמכי המכרז") ובהתאם להוראות ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו  (להלן: "ההסכם").

 

מובהר כי למבוטחים קיים ביטוח בריאות קבוצתי במועד פרסום מכרז זה באיילון חברה לביטוח בע"מ.

 

1.    תקופת ההתקשרות

 • תקופת הביטוח נשוא המכרז היא החל מיום 01.09.2022 (להלן: "מועד תחילת תקופת הביטוח") ועד ליום 31.08.2027.
 • למכללה נתונה האופציה לנהל מו"מ 6 חודשים לפני סיום הפוליסה על חידוש הפוליסה, להתקשרות לחמש שנים נוספות. 

2.    תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים**

 • המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל.
 • על המציע ובעל השליטה במציע לצרף להצעה תצהיר מאומת בכתב בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים (נספח ו'+ו'2  להסכם)
 • המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"):
  • אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ.
 • תצהירים לפי סעיפים 2ב(ב) ו- 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.
 • המציע הינו חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון בתוקף לעסוק בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז בהתאם לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1981, התקף למועד הגשת. לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 • המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים (נספח ה' למסמכי המכרז); 

תנאי סף מקצועיים:

 • המציע הינו בעל ניסיון בתחום ביטוח בריאות קבוצתי במהלך התקופה שהחלה ביום 01.01.19 והסתיימה במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העונה על התנאים המצטברים שלהלן:
 • המציע ביטח לפחות 3 ארגונים-
 • כל ארגון כלל למעלה מ-1,000 עובדים.
 • הביטוח של כל אחד מן הארגונים נמשך 3 שנים ברציפות, לפחות.
 • הכיסוי הביטוחי בכל אחד מן הארגונים כלל לפחות את ההיקף הנדרש במכרז זה, דהיינו כיסוי להשתלות איברים בחו"ל וטיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל, תרופות שלא בסל הבריאות, ניתוחים פרטיים בחו"ל כולל תחליפי ניתוח, ניתוחים פרטיים בארץ כולל תחליפי ניתוח, כיסוי לטיפולים אמבולטוריים.
 • למציע מערכות תומכות לניהול השירות למבוטחים כדלקמן:
 • מוקד שירות מיומן הכולל מערכת CRM לקבלת פניות מבוטחים בנושאים הקשורים לפוליסה והכיסוי הביטוחי
 • מערכת מידע בניהול התביעות שכוללות מערכת סריקה וניהול היסטוריית תביעה לצורך קבלת נתונים באופן מיידי

  

**פירוט נוסף, לרבות בדבר אסמכתאות נדרשות, כמפורט במסמכי המכרז

 

3.    סיור מציעים
לא יתקיים סיור מציעים.


4.    מכרז עם הליך תחרותי נוסף
מכרז זה הינו מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף


5.    המועד האחרון להגשת הצעות 
את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 28.8.2022 בשעה 12:00.
 

 6. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל למסמכי המכרז, יגברו האחרונים.

 

מסמכי המכרז

הסכם

פוליסה

מודעה בעיתון (נוסח בעברית)

טבלת שאלות הבהרה          

 

לקבלת נתוני רווחיות (ניסיון תביעות) ונתוני מין וגיל המבוטחים בפוליסה הנוכחית, יש לחתום על נספח הסודיות הרצ"ב ולהעבירו לאחראית המכרז, הגב' רחלי דה-ליאו במייל racheli@mta.ac.il

 

נספח סודיות

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג