כניסה

מכרז פומבי מס' 02/2021 עם הליך תחרותי נוסף לשירותי מיקור חוץ להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה של מערכות המחשוב של המכללה

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה") מבקשת בזה לקבל הצעות לשירותי מיקור חוץ להמשך פיתוח, תחזוקה, תפעול ותמיכה למערכות המחשוב של המכללה.

 

1.      תקופת ההתקשרות

התקשרות הינה למשך חמש שנים ועד שני חודשים מיום חתימת הצדדים על הסכם מתן השירותים, בכפוף לאמור בהסכם מתן השירותים שיחתם בין הצדדים.

למכללה בלבד נתונה האופציה להאריך את תוקפו של הסכם ההתקשרות בחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בכפוף לאמור בהסכם ההתקשרות שיחתם בין הצדדים.

 

2.      תנאי סף להשתתפות במכרז ואישורים שעל המציע להמציא עם הגשת ההצעה

 

א.     מעמדו המשפטי של המציע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות במועד הגשת ההצעה: תאגיד הרשום בישראל על פי דין, שאינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019, ואם הוא חברה – הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.

על המציע לצרף להצעה אישורים כמפורט במסמכי המכרז.

 

ב.      עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ושמירה על דיני עבודה

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ב – 1976.

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים כפי שמפורט במסמכי המכרז.

 

ג.      היקף מחזור כספי של המציע במיקור חוץ של תשתיות

המציע בעל מחזור כספי של לפחות עשרים מיליון (20,000,000) ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2020 – 2019, הנובע משרותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב בישראל.

ההיקף הכספי הקבוע בתנאי זה נקבע בהתחשב באופיים הרגיש של השירותים נשוא מכרז זה ובמחויבות המציע על-פי מסמכי המכרז להיות ערוך וזמין לביצוע פרויקטים נוספים במכללה, בהתאם להוראות ההסכם והמכרז.

תנאים נוספים ואישורים נדרשים כמפורט במסמכי המכרז.

 

ד.      ניסיון רלוונטי של המציע בתשתיות ויישומים

למציע ניסיון במתן שירותי מיקור חוץ בתחום תחזוקה ותפעול תשתיות מחשוב ומרכז שירות וכן שירותי פיתוח ותחזוקת יישומים לשלושה לקוחות שונים, בהיקף של לפחות 3 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה לכל לקוח, במשך לפחות שנתיים בין השנים 2016-2020.

תנאים נוספים ואישורים נדרשים כמפורט במסמכי המכרז.

 

ה.     תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע, או למורשי החתימה שלו, לא ידוע על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת אספקת השירותים והמוצר נשואי מכרז זה.

המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המפורט בנספח המצורף למסמכי המכרז.

ו.       תצהיר כללי

 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעה תצהיר חתום בפני עורך-דין בנוסח המפורט במסמכי המכרז.

 

ז.      תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת ע"י עו"ד בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998, כמפורט במסמכי המכרז.

 

3.      כנס מציעים

יתקיים ביום 20.7.21 בשעה 9:00. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהרשמה למכרז וקבלת מסמכי המכרז.

כל מציע יודיע על רשימת המשתתפים מטעמו לעורך המכרז, עד יומיים לפני מועד הכנס, לשם הסדרת כניסתו.

 

4.      המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 15.8.21 בשעה 12:00. אין לשלוח את ההצעה בדואר, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע במסמכי המכרז.

 

5.       מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

6.       בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 

 לקבלת מסמכי המכרז המלאים במייל, יש להעביר טופס הרשמה וטופס הצהרת סודיות חתומים ל- racheli@mta.ac.il

 

 

פרק 0- מנהלה

טופס הרשמה לקבלת מסמכי המכרז

טופס הצהרת סודיות

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג