כניסה

מכרז פומבי 07/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית ת"א יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה"),  מבקשת בזה הצעות למתן שירותי ניקיון ופיקוח למכללה האקדמית תל אביב יפו  למשך תקופה של 12 חודשים.

למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, של עד שלוש (3) שנים כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 10 שנים סך הכל, כמפורט במסמכי ההסכם.

 

 

1.   תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

1.1. המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל.

1.2. יש לצרף להצעה תצהיר מאומת בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים, כמפורט במסמכי המכרז.

1.3. יש לצרף להצעה אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ועיצומים כספיים שהוטלו על המציע ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, וכן בדבר קנסות ועיצומים כספיים שהוטלו על המציע בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה.

1.4. המציע מחזיק ברישיון "קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, כשהוא בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

1.5. המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כמפורט במסמכי המכרז.

1.6. לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

1.7. המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים

1.8. למציע מחזור כספי שנתי, בכל אחת מהשנים 2018,2019,2020 בגין מתן שירותי ניקיון בלבד של 5 (חמישה) מיליון ₪.

1.9. סניף המציע - בסניף של המציע, שייתן שירותים למכללה, מועסקים באופן ישיר ב- 75% משרה ומעלה, לפחות 40 עובדי נקיון ועובדי כח עזר, שאינם עובדים אדמיניסטרטיביים.

1.10.    ניסיון המציע- כמפורט במסמכי המכרז

1.11.    מפקח על שירותי הניקיון-  המציע מצהיר כי הוא מעסיק מפקח (להלן: "המפקח") שעומד לכל הפחות, בקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז (דרישות סף).

1.12.    תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

 

2.   סיור מציעים
   יתקיים ביום ראשון, 21.11.21 בשעה 11:00. ההשתתפות המציעים  הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

3.   המועד האחרון להגשת הצעות 
   את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום ראשון 19.12.21 בשעה 12:00 .

עדכון מיום 14.12.21: בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המכללה, מועד הגשת ההצעות ידחה. מועד הגשה חדש יפורסם בהמשך.

עדכון מיום 16.12.21: מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל- 26.12.21 עד השעה 12:00.

 

4.   מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף
מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

5.   תנאים כלליים לדחיית הצעה בהתאם לתקנה 11(א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010

5.1 בהתקיים אחד מן המקרים להלן, המכללה תדחה את הצעת המציע אף אם עמד בתנאי הסף המפורטים לעיל:

5.1.1 המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

5.1.2 המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;

על אף האמור בסעיף 5  לעיל, רשאית המכללה להחליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לדחות הצעה במכרז אף אם התקיים לגביה אחד התנאים כאמור; בהחלטה כאמור רשאית המכללה להתחשב, בין השאר, בהתנהלותו של המציע, בדרך כלל, בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.

 

6.   בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 
מסמכי המכרז- ראו קובץ מעודכן להלן

 

טבלת שאלות הבהרה

 

מענה המכללה לשאלות הבהרה

 

דוח ותק עובדים

 

מסמך המכרז- מסומן ב"עקוב אחר שינויים"

 

מסמך המכרז- מעודכן להגשת הצעות