כניסה

מכרז פומבי 03/2019 להחלפת מקררי מים (צ'ילרים) בבניין מס' 1 במכללה האקדמית ת"א יפו

 1. מסמכי המכרז ונספחיו
 2. מענה לשאלות הבהרה
 3. נוסח מעודכן של נספחים א'+ז'  
 4. כתב כמויות – טבלת אקסל
 5. עדכונים:

א. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 14.7.2019 בשעה 12:00.

ב. במסגרת המכרז יתקיים סיור מציעים נוסף שיתקיים בקמפוס המכללה, רחוב חבר הלאומים 10, תל אביב-יפו ביום שני, 8.7.19 בשעה 11:30.  

נקודת המפגש ליציאה לסיור המציעים תהיה בכניסה לבניין מספר 1 (פומנטו).

מציעים אשר השתתפו בסיור המציעים שנערך ביום 19.6.19 אינם מחויבים להשתתף בסיור המציעים הנוסף.

 

ג.  במסגרת המכרז ייערך הליך בדיקה מקדמית (פרה רולינג) של ערבויות המכרז, שבמסגרתו יתאפשר למציעים המעוניינים בכך להגיש טיוטה של נוסח ערבות ההצעה אשר בכוונתם להגיש במסגרת הצעתם למכרז (להלן: "הבדיקה המקדמית"). הליך הבדיקה המקדמית יתנהל באופן הבא:

 

  1. במסגרת הליך הבדיקה המקדמית של ערבות ההצעה, תבדוק המכללה את הנוסח המוצע של ערבות ההצעה ותעבר למציע הרלוונטי את הערותיה לנוסח זה, ככל וישנן.
  2. מציע המעוניין להעביר טיוטת ערבות הצעה מטעמו לבדיקה מקדמית ע"י המכללה רשאי לעשות כן עד ליום 8.7.19. המכללה תעביר את הערותיה לנוסח טיוטת הערבות עד ליום 10.7.19.
  3. המציע יעביר את טיוטת הערבות בלבד ולא יצרף כל מסמך נוסף, לרבות בקשה להוצאת כתב ערבות לבנק ו/או כל נספח או מסמך נוסף שאינו טיוטת נוסח הערבות בלבד.
  4. מובהר כי הליך הבדיקה המקדמית הינו הליך בלתי מחייב ואין בו כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע להגיש במסגרת הצעתו ערבות הצעה העומדת בכל דרישות המכרז כפי שאין בו כדי להטיל על המכללה כל חובה בקשר עם הערבות המוגשת מטעם המציעים במכרז ו/או בקשר עם הליך הבדיקה המקדמית.


ד.  אין תכניות לפרויקט. מדובר בהחלפת מקררי מים קיימים במקררים חדשים, כפי שהוסבר בסיור המציעים.

 

6. עדכון מיום 9.7.19-ראו נוסח מעודכן לנספח ז'-את הערבות הבנקאית למכרז יש  להצמיד למדד חודש מאי 2019 ולא יולי 2019.

 

7.סיכום סיור מציעים 


סיכום סיור מציעים 19.6.19 

 

סיכום סיור מציעים 8.7.19


8. מובהר כי  בנספח ח' (ההסכם) למכרז , בס' 18.3 נפלה טעות סופר ונוסחו צריך להיות: "רק לאחר תום תקופת הבדק,תשולם יתרת התשלום לקבלן ובהתאם לסעיף התמורה המופיע בסעיף 17 להסכם זה".