כניסה

קול קורא להירשם לרשימת מציעים

המכללה האקדמית של ת"א יפו מבקשת לצאת בהליך פניה לקבלת הצעות להתקשרות עם מנהל תוכן ורשתות חברתיות למכללה, ולצורך כך מבקשת לקיים רשימת מציעים רלוונטיים.

 

אך ורק מועמדים העונים על כל דרישות הסף (דרישות מצטברות) שלהלן מוזמנים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגרים, וזאת באמצעות דוא"ל racheli@mta.ac.il עד לתאריך 27.12.2020 (באחריות המציעים לוודא שהדוא"ל הגיע).


תנאי סף להיכלל במאגר המציעים:

 

תנאים מנהליים:

 1. המציע הוא עוסק מורשה שכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ; על המציע לצרף תעודת עוסק מורשה.
 2. המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 3. המציע  אינו בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים ו/או הוטל עליו עיקול מסוג כלשהו, ולא נמצא  בעריכת הסדר נושים;
 4.  

  תנאים מקצועיים:

   

 5. המציע הינו בעל תואר אקדמי  מאת מוסד לימוד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר ממוסד שהוכר ע"י הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם הגוף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 6. המציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח  ב- 8  השנים האחרונות  (2013-2020), בתחומים הבאים: ניהול תוכן ורשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב , לינקדאין), ניסיון במערכת word press ,active trail, כתיבת תוכן, הפקת ניוזלטרים, תפעול ותחזוקה, של אתר האינטרנט של ארגון, לרבות הזנת תוכן וראייה עיצובית, ניסיון במתן שירות לממשקים ביחידות שונות של ארגון, ריכוז ועיבוד המידע של כל הממשקים והבאתו לידי ביטוי בתוצרים האמורים וניהול ספקי משנה.
 7. המציע סיפק שירותים כאמור בסעיף 5 עבור מוסד/ות להשכלה גבוהה ו/או ארגונים נותני שירות.
 8. אין חשש לניגוד עניינים ישיר או עקיף של המציע או של בעל השליטה/שותף במציע עם המכללה ו/או עם ביצוע העבודות /השירותים נשוא פניה זו. לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה, יצרף כל מציע להצעתו את רשימת הלקוחות המלאה שלו בשנתיים האחרונות.   

על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.

*הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לשני המינים