כניסה

מכרז פומבי מספר 05/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת מחשבים נייחים למכללה האקדמית תל אביב יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה"), מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקת מחשבים נייחים למכללה האקדמית תל אביב.

 

 

1.    תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

  • המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ; על המציע לצרף תעודת התאגדות.
  • בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כמפורט במסמכי המכרז.
  • המציע   אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים;
  • המציע הוא יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, או נציג מורשה בישראל של יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, או מפיץ מורשה של נציגו המורשה של יצרן המחשבים נייחים בישראל. ככל שהמציע אינו יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, עליו לצרף אישור כי הינו נציג מורשה בישראל של יצרן המחשבים הנייחים המוצעים, או מפיץ מורשה של נציגו המורשה של יצרן המחשבים הנייחים בישראל.
  • המציע סיפק מחשבים נייחים לשלושה (3) לקוחות לפחות, במהלך כל אחת מהשנים 2018-2020, בהיקף שנתי של 300,000 ₪ כולל מע"מ לפחות, לכל לקוח.
  • למציע ניסיון במהלך שלוש השנים האחרונות (2018-2020), במתן שירותי תחזוקה, לרבות ניסיון באיסוף של מחשבים נייחים מאתרי הלקוח לצורכי תיקון והחזרתם לאחר התיקון לאתרים אלה ותוך עמידה ברמת SLA מוגדרת, וזאת מכוח הסכמים שנתיים של המציע עם אותם לקוחות בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות ספקי משנה אשר ביצעו את שירותי התחזוקה ו/או האיסוף בפועל מלקוחות המציע, עבור המציע.
  • תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

2.    המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 25.8.21 בשעה 12:00. אין לשלוח את ההצעה בדואר, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל.  

 

3.    מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

4.    בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 

מסמך המכרז

טופס שאלות הבהרה  

 

מענה המכללה לשאלות הבהרה

נספח ו' מעודכן (כמענה לשאלה 59)

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג