כניסה

מכרז מסגרת פומבי 03/2022 ליצירת מאגר קבלני בינוי עבור המכללה האקדמית תל אביב-יפו

המכללה האקדמית תל אביב – יפו (להלן: "המכללה") מזמינה בזאת קבלנים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעות להתקשרות בחוזי מסגרת, לביצוע עבודות בנייה ו/או שיפוצים בסכום משוער של עד 2 מ' ₪ (לא כולל מע"מ), כקבלן ראשי, כמפורט במסמכי המכרז (להלן ולצורכי נוחות: "העבודות") בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז בכלל (להלן: "מסמכי המכרז") ובהתאם להוראות ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו.  

מובהר, כי זכיה במכרז אינה מבטיחה קבלת הזמנת עבודה מהמכללה, בהיקף כלשהו או בכלל, והמכללה אינה מתחייבת להיקף כספי מינימאלי של עבודות שיבוצעו בעתיד מכח הסכמי המסגרת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה הינו מכרז מסגרת עם תנאי סף ורכיב איכות, ללא תחרות על המחיר.

 

1.    תקופת ההתקשרות

הסכם המסגרת הינו לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל ממועד קבלת הודעת הזכיה.

 

למכללה בלבד נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לתקופות נוספות של עד שלוש (3) שנים כל אחת, בהתאם לצרכי המזמין ועד לתקופה מצטברת של 10 שנים סך הכל כמפורט במסמכי הסכם המסגרת.

 

2.    תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים**

2.1   המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ואשר כתובתו ועיקר עיסוקו בישראל.

2.2   המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"):

2.3   המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי, כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג – 1953.

2.4   המציע השתתף בסיור מציעים כמפורט בסעיף 2 להלן.

2.5   לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

2.6   המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים (נספח ז' למסמכי המכרז);

2.7   מחזור כספי- למציע מחזור כספי שנתי, בכל אחת מהשנים 2019,2020,2021 של 3 מיליון  ₪.

2.8   המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 , בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת ההצעות במכרז בסיווג ג' 1 , בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988. יובהר כי הסיווג המופיע בסעיף זה הינו סיווג מינימום ומציע הרשום בסיווג גבוה יותר באותו ענף רשאי להגיש הצעתו.          המכללה שומרת על זכותה לדרוש, במסגרת בל"מ פרטני שייערך בין זוכי מכרז המסגרת, סיווג קבלני נוסף ו/או אחר אשר יהווה תנאי סף לצורך השתתפות בבל"מ הפרטני.

2.9   ניסיון המציע-

המציע ביצע והשלים ביצוע של שלושה (3) פרויקטים של בינוי ושיפוץ שכללו שילוב של ענפי ביצוע שונים (כגון: בינוי+ חשמל+ מיזוג אויר), לדוגמה: הקמת משרדים, שיפוץ משרדים, מעבדות, הסבת מבנה לייעוד של משרד (לרבות משרדים/מבנים לחברות הייטק, מבני ציבור המשמשים בעיקר למשרדים), במהלך 4 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז בהיקף כספי של לפחות 750,000 ₪+מע"מ כל אחד, כשמשך הביצוע של העבודות, החל מצו התחלת עבודה ועד לשלב מסירה סופית לא עלה על 8 חודשים.

**פירוט נוסף, לרבות בדבר אסמכתאות נדרשות, במסמכי המכרז

 

3.    סיור מציעים - לא יתקיים סיור מציעים

4.    המועד האחרון להגשת הצעות 
את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום א' 17.7.2022 בשעה 10:00.

5.    מכרז דו שלבי
מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית.

 

6.    בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.


בעת הגשת ההצעות יש להדפיס הן את מסמכי המכרז והן את נספח ג' ונספח ד' שבהמשך, למלא ולחתום כנדרש.


מודעה בעיתון (נוסח בעברית)

מסמכי המכרז - מעודכנים לאחר שלב שאלות הבהרה- להגשה

 

מסמכי המכרז- מסמך מסומן לאחר שלב שאלות הבהרה- לא להגשה

 

מענה המכללה לשאלות הבהרה


נספח ג'- הסכם מסגרת


נספח ד'- הסכם קבלן ראשי (הסכם מדידה)


טבלת שאלות הבהרה          

טבלת פרויקטים

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג