כניסה

מכרז 06/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת והתקנת מערכת פוטו וולטאית במכללה האקדמית ת"א יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה"),  מבקשת בזה הצעות לאספקת והתקנת מערכת פוטו וולטאית במכללה האקדמית ת"א יפו, כולל מתן שירותי אחזקה.

 

1.   תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

1.1. המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ; על המציע לצרף תעודת התאגדות.

1.2. המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"):

1.2.1 אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ.

1.2.2 תצהירים לפי סעיפים 2ב(ב) ו- 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

1.3. המציע הינו קבלן, הרשום בפנקס רשם הקבלנים תחת ענף בנייה 191. על המציע לצרף אסמכתא בהתאם;

1.4. לא מתנהלות נגד המציע תביעות העלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז והמציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים;

1.5. המציע מעסיק לפחות מהנדס חשמל אחד, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון בעבודות תכנון והקמת מערכות סולאריות PV. המציע יפרט את ניסיונו של המהנדס במסמך נפרד ויצרף אסמכתאות המעידות על כך, הכוללות כתובות ואנשי קשר מטעם הלקוחות עבורם בוצעו עבודות התכנון והקמת מערכת סולאריות PV ע"י המהנדס.

1.6. ניסיון המציע- כמפורט במסמכי המכרז

1.7 תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

 

2.   סיור מציעים
יתקיים ביום ראשון, 28.11.21 בשעה 11:00. ההשתתפות נציגי המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

3.   המועד האחרון להגשת הצעות 
את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום ראשון 27.12.21 בשעה 12:00 .

 

***לתשומת ליבכם- יש להגיש את ההצעות על מסמכי המכרז המעודכנים בלבד (להלן קובץ pdf מעודכן)! 

4.   מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף
מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

5.   בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 טבלת שאלות הבהרה    

 

מענה המכללה לשאלות הבהרה

 

מסמכי המכרז- עותק מסומן

 

מסמכי המכרז- עותק מעודכן (להגשה)