כניסה

מכרז פומבי מספר 03/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת תווי שי דיגיטליים למכללה האקדמית של תל אביב-יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה"),  מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקת תווי שי דיגיטליים למכללה האקדמית תל אביב יפו  למשך תקופה של שנה מיום החתימה על ההסכם. בסיום תקופת ההסכם, ההסכם יוארך אוטומטית בשנה אחת.

למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, של עד שנה כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של 5 שנים סך הכל, כמפורט במסמכי ההסכם.

 

 

1.   תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

1.1.    המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה שכתובתו ועיקר עסקיו בישראל.

1.2.    המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"):

1.3.    המציע  אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים.

תנאי סף מקצועיים:

1.4.    המציע בעצמו מפעיל באופן רצוף במשך 3 שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, מערכת מקוונת/אתר אינטרנט לשליחת תווי שי דיגיטליים לעובדים, כולל מערכת המאפשרת למזמין אפשרות לצפות בכל רגע נתון בכמות הרכישות, מימושים ועלויות וכן שליחת תזכורות לעובד בדבר בחירת תווי השי, ככל ולא מימש.

1.5     המציע הינו בעל ניסיון באספקת תווי שי דיגיטליים בהיקף כספי השווה לסך של לפחות 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים) ללקוח אחד או לחילופין ניסיון באספקת השירות המבוקש בהיקף כספי השווה לסך של לפחות 150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) לשלושה לקוחות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות.

1.6    המציע הינו בעל ניסיון באספקת תווי שי דיגיטליים עבור 10 לקוחות לפחות במהלך 3 השנים הרצופות האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות.

1.7    לטובת סעיפים 1.5-1.6  "לקוח" משמע גוף בעל לפחות 500 עובדים לפחות אשר סופקו לו מתנות ותווי שי באופן מרוכז .

1.8    מחזור כספי- למציע מחזור כספי שנתי, בכל אחת מהשנים 2018-2020 של 600,000 ש"ח (שש מאות אלף שקלים חדשים).

1.9    תווי שי דיגיטליים למימוש ברשתות שיווק מזון ורשתות אחרות**-

תווי הקניה שיציע המציע מכובדים בערך של 100% ברשת מזון אחת לפחות (בכל סוגי רשתות המזון של הרשת, לרבות בסניפי הדיסקאונט), בעלת לפחות 5 סניפים בתחומי תל אביב-יפו וכן מפעילה לפחות 30 סניפים נוספים מחוץ לאזור תל אביב-יפו ברחבי הארץ על פני לא פחות מ- 15 ישובים באיזור המרכז (גדרה-חדרה) (להלן: "אזור המרכז"). בנוסף, תווי השי יכובדו ברשתות נוספות, לפי הקטגוריות כמפורט במכרז, כשלכל הרשתות פריסה של לפחות 5 סניפים באיזור המרכז (גדרה-חדרה), כאמור במסמכי המכרז.

**תווי השי כוללים "כפל מבצעים"- הנחה נוספת הניתנת ללקוחות הספק במסגרת מבצעים שונים, הניתנים, מעת לעת, לכלל לקוחות הרשת ו/או ללקוחות הסניף של הספק.

1.10   תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. 

 

 

2.   המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 21.7.21 בשעה 12:00. אין לשלוח את ההצעה בדואר, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בסעיף זה לעיל.  

 

3.   מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

4.   בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.

 מסמכי המכרז

 

מסמך שאלות הבהרה

 

מענה המכללה לשאלות הבהרה

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג