כניסה

מכרז פומבי מס' 04/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי גינון ואחזקת שטחי ציבור עבור המכללה האקדמית תל אביב-יפו

 

המכללה האקדמית תל אביב יפו (להלן: "המכללה"),  מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי גינון ואחזקת שטחי ציבור למכללה האקדמית תל אביב יפו  למשך תקופה של 5 שנים מיום החתימה על ההסכם.

 

 

1.    תנאים להשתתפות במכרז תנאים מצטברים

 • המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה שכתובתו ועיקר עסקיו בישראל.
 • המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"):
 • המציע  אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או הופעל נגדו צו כונס נכסים, ולא נמצא בעריכת הסדר נושים.
 • מחזור כספי- למציע מחזור כספי שנתי של 300,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2018-2020.
 • המציע בעצמו (ולא באמצעות קבלני משנה), הינו בעל ותק וניסיון מוכח בביצוע עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות בהיקף של לפחות 6  דונם לשנה, או לחילופין ביצע שלוש עבודות גינון, פיתוח, השקיה ואחזקת גינות שכל אחת מהן בהיקף של 3 דונם לשנה, עבור גופים פרטיים או ציבוריים, כגון- עמותות, מלכ"רים, עיריות, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות חינוך וכיוצ"ב, בכל אחת מ- 5 השנים האחרונות (2016-2020). 
 • המציע מחזיק ברשיון מדביר במבנים ובשטח פתוח אשר אינו מוגבל להדברת מכרסמים בלבד או להדברת חרקים בלבד, על פי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו- 2016. 
 • בבעלות המציע טרקטור אחד ו/או מכסחת דשא אחת לפחות.
 • המציע מעסיק באופן ישיר שני עובדים לפחות בעלי תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות ו- 2 עובדים בעלי תעודת הסמכה לעבודה בגובה מטעם מוסד להכשרה לפי תקנות הבטיחות (עבודות בגובה ) תשס''ז  2007.  (ניתן להציג את אותו עובד).
 • המציע מעסיק מנהל עבודה מטעמו, אשר יהווה איש הקשר מטעם המציע להתקשרות נשוא המכרז במידה והמציע יזכה במכרז (להלן: "מנהל העבודה") אשר עומד, לכל הפחות, בקריטריונים הבאים: ניהל לפחות 2 פרויקטים של גינון בשטח של לפחות 50 אלף מ"ר, באופי דומה לנדרש במכרז, במהלך שלוש השנים האחרונות (2018-2020), מחזיק בתעודה בתוקף של גנן מסוג 2 לפחות ודובר עברית ברמת שפת אם.
 • השתתפות בסיור מציעים, כמפורט בסעיף 2 להלן.
 • תנאים נוספים/פירוט נוסף כמפורט במסמכי המכרז

2.    סיור מציעים

יתקיים ביום 17.8.21 בשעה 10:00. ההשתתפות המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

3.    המועד האחרון להגשת הצעות 

את ההצעה יש להגיש, בשפה העברית, לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד אחראית מכרזים והתקשרויות באופן המפורט במסמכי המכרז, במעטפה חתומה, עד ליום 14.9.21 בשעה  12:00 .

 

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 19.9.21 בשעה 12:00 

4.    מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מכרז זה הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף.

 

5.    בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות מסמכי המכרז- יגברו האחרונות.מסמך המכרז
טופס שאלות הבהרה

מודעה בעיתון (עברית)

מענה המכללה לשאלות הבהרה

תצהיר מציע מעודכן בעקבות שאלות הבהרה

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג