כניסה

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית כנ"ז בכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

 

ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות >

טופס להחתמת ארגונים - אישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותית >

 

 

קריטריונים לזכאות:

 

  1. סטודנט יהיה זכאי ל - 2 נקודות זכות תמורת פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות במהלך שנת הלימודים האקדמית, בגופים ובארגונים שהוכרו, אושרו ונקבעו על ידי המרכז לקשרי אקדמיה קהילה.
  2. סטודנט לא יוכל לקבל מעל 2 נקודות זכות בכל שנות לימודיו גם אם השתתף ביותר מפעילות אחת או אם פעל מעבר ל - 30 שעות.
  3. הפעילות החברתית והקהילתית בארגון תאושר רק למטרת נקודות זכות ולא בתמורה למלגה.

סטודנט המבקש לבצע פעילות חברתית וקהילתית יפעל כדלקמן:

 

  1. על הסטודנט לפנות למזכירות ביה"ס לברר עבור אילו קורסים ניתן לקבל הכרה  בנ"ז.
  2. הסטודנט יבחר ארגון בו ירצה להתנדב מתוך רשימת הארגונים המוכרים ע"י המרכז לקשרי אקדמיה קהילה וייצור קשר עם נציג הארגון לשם שיבוץ.
    להלן הרשימה: לינק לקובץ "ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות"
  3. הסטודנט ידווח לרכז/ת הארגון על שעות הפעילות שביצע בקהילה ויחתים את הרכז/ת (כולל חותמת הארגון) על אישור סיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון תמורת 2 נ"ז (ולא בתמורה למלגה). להלן הטופס: לינק לקובץ "". 
  4. הסטודנט יחתים את מנהלת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה על אישור סיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון.
  5. הסטודנט יעביר את הטופס החתום למנהל בית הספר בו הוא לומד לשם הזנת נקודות הזכות.