כניסה

מידע לסטודנט בביה"ס למדעי המחשב

נהלי רישום למועד ב'

1. סטודנט שלא ניגש לבחינה / נכשל במועד א' – לא צריך להירשם למועד ב'.
2. סטודנט המעוניין לשפר ציון חיובי (מעל 60) שהתקבל במועד א' – חייב להירשם למועד ב' לפחות 4 ימים לפני הבחינה על גבי טופס הרשמה למועד ב' (נמצא גם במזכירות) ולהעבירו למזכירות ביה"ס. טופס הרשמה למועד ב'
3. שימו לב, הציון האחרון המתקבל הוא הציון סופי (ולא הציון הגבוה מבין שני המועדים).

 

נהלי מעבר תוכנית לימודים 

סטודנט יהיה רשאי לבקש לעבור תוכנית לימודים השייכת לבית הספר למדעי המחשב, פעם אחת במהלך לימודיו.

סטודנט שנמצא במסלול ללא התמחות / חטיבה יוכל לעבור למסלול עם התמחות / חטיבה וההיפך.

לא ניתן לבצע יותר ממעבר תוכנית אחד.

סטודנט שהחליף תוכנית לימודים השייכת לביה"ס למדעי המחשב, חלה עליו תוכנית הלימודים של השנה בה החל את לימודיו בבית הספר.
באחריותו של סטודנט המעוניין להגיש בקשה למעבר תוכנית לימודים, לקרוא בעיון בידיעון את דרישות תוכנית הלימודים אליה הוא מעוניין לעבור.
יש להגיש את הבקשה למעבר תוכנית לימודים למזכירות ביה"ס, בכתב על גבי טופס "בקשה לדיון בוועדה לפניות סטודנטים" (הנמצא בסביבת העבודה האישית באתר או במזכירות).
מומלץ להגיש את הבקשה בתום שנת הלימודים הראשונה.

 

חפיפה בבחינות לא ניתן להיבחן בשתי בחינות החופפות באותו יום ובאותה שעה. חפיפה זו אינה מקנה לסטודנט זכאות להיבחן במועד מיוחד (בחינות המתקיימות באותו יום אך לא באותה שעה אינן נחשבות כבחינות חופפות).
רישום לקורסים עם בחינות חופפות הינו באחריות הסטודנט.
מידע על תאריכי הבחינות מפורסם בלוחות המודעות במכללה ובאתר האינטרנט.