כניסה

תוצאות חיפוש

 

 

פרופ'reuvenav@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/reuvenav.aspx
ד"רamirad@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/amirad.aspx
מרISHSHALO@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ISHSHALO.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/EPSTEIN.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'EPSTEIN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/EPSTEIN.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/OARIELI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'OARIELI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/OARIELI.aspx
גב'FOGELSHL@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/FOGELSHL.aspx
מרHBINSKY@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HBINSKY.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/LIRONBLE.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרLIRONBLE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/LIRONBLE.aspx
ד"רRONIBENS@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/RONIBENS.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/AMIRBEN.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'AMIRBEN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AMIRBEN.aspx
ד"רCARMITBE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/CARMITBE.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/YOSSI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרYOSSI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YOSSI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/BECKNILI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רBECKNILI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BECKNILI.aspx
גב'MICHALBR@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/MICHALBR.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/omer.jpg?RenditionID=16" width="120" style="BORDER:0px solid;" />ד"רOMER@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/OMER.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/TOMAGEBE.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רTOMAGEBE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TOMAGEBE.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/GABER.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רGABER@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GABER.aspx
מרYANIVDVI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/YANIVDVI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/gideon.jpg?RenditionID=8" width="89" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'דקן בית הספר למדעי המחשבGIDEON@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/GIDEON.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ROMINAZI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רROMINAZI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ROMINAZI.aspx
ד"רNEZERZAI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/NEZERZAI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/general_profile.png?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רISHAYHAV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ISHAYHAV.aspx
ד"רUZIHADAD@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/UZIHADAD.aspx
מרWISSAMKH@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/WISSAMKH.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/LUBOVTE.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רLUBOVTE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/LUBOVTE.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/TYSHBE.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />פרופ'TYSHBE@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TYSHBE.aspx
פרופ'HILLEL@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HILLEL.aspx
גב'BENNOAHM@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BENNOAHM.aspx
מרNIMRODTA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/NIMRODTA.aspx
ד"רguyyo@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/guyyo.aspx
מרaviadco@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/aviadco.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/BOAZC.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רBOAZC@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BOAZC.aspx
ד"רshimonco@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/shimonco.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ARIEH.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'ARIEH@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ARIEH.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DANLEVY.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'DANLEVY@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DANLEVY.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/BORISLEV.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רBORISLEV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/BORISLEV.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DAVIDMOV.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רDAVIDMOV@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DAVIDMOV.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/OSSI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:0px solid;" />ד"רOSSI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/OSSI.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/TZVIME.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרTZVIME@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/TZVIME.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DRORMARG.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />מרDRORMARG@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DRORMARG.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/CARMI.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רCARMI@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/CARMI.aspx
גב'ADISHABA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ADISHABA.aspx
ד"רasafnuss@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/asafnuss.aspx
גב'hilana@mta.ac.ilhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/hilana.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/ZEF.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רZEF@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ZEF.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/general_profile.png?RenditionID=16" style="BORDER:0px solid;MARGIN:5px 5px;" />ד"רAKAVIA@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AKAVIA.aspx
מרAVISHAIF@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/AVISHAIF.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/DORITP.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />ד"רDORITP@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/DORITP.aspx
<img alt="" src="/SiteCollectionImages/MICHALP.jpg?RenditionId=16" style="BORDER:px solid;" />פרופ'MICHALP@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/MICHALP.aspx
<img alt="ד"ר אלכס קומן" src="/SiteCollectionImages/COMAN.jpg?RenditionID=5" style="BORDER:0px solid;" />ד"רCOMAN@MTA.AC.ILhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/COMAN.aspx