כניסה

טופס הרשמה

בלחיצה על הרשמה אני מאשר/ת, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת:

1. מצהיר/ה כי ידוע לי כי ההרשאה לכניסה למאגר המידע בפסיכולוגיה רפואית [להלן: "מאגר המידע"]המכיל שאלונים המשמשים לביצוע מחקרים[להלן: "כלי המחקר"], ניתנת לי אישית ואני מתחייב/ת   שלא להעבירה לאחר ולא לאפשר לאחר שימוש בה.   

2. מתחייב/ת לבדוק אם השימוש בכלי המחקר שיידרש לי מחייב לקבל הרשאה מבעל הזכויות בכלים אלה ואם נדרשת הרשאה מתחייב/ת לקבלה לפני כל שימוש בכלי המחקר.

3. מצהיר/ה כי ידוע לי ומוסכם עלי שבאם ההרשאה לשימוש בכלי המחקר תהיה כרוכה בתשלום יהיה עלי לשאת בהוצאה האמורה.

4. מצהיר/ה כי ידוע לי ומוסכם עלי כי מעורבות המכללה האקדמית של תל אביב יפו [להלן: "המכללה"] בנושא זה מתמצת בגישה הניתנת לי על ידה להיכנס למאגר המידע וכי המכללה אינה ולא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן,  לכל פעולה שלי הקשורה בשימוש בכלי המחקר.

הרשמה
פרטים אישיים