כניסה

פרויקטים מחקריים בשיתוף פעולה עם פרופ' טוביה פרי מנהל הקליניקה לטובת הקהילה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן

 

האתגר שבסיום הטיפול: מחקר בפסיכותרפיה קצרת מועד – The challenge of treatment termination: short term psychotherapy research – הדס שהרבני בהנחיית פרופ' אשכול רפאלי, אוניברסיטת בר-אילן

 

שלב סיום הטיפול, מטרותיו ומרכיבי העבודה הטיפולית בו, זוהו ותוארו בכתיבה התיאורטית, אך נחקרו באופן מוגבל בלבד. בעוד שהספרות האמפירית התמקדה בסיום בטרם עת (לתפיסת המטפל) המחקר הנוכחי בוחן סיום טיפול מוסכם כדי לזהות מהם האתגרים שעומדים בלב שלב הסיום, מהי העבודה הטיפולית המתאימה לסיום, וכיצד מטפלים נוהגים בפועל בסיום טיפול אינטגרטיבי קצר מועד. במסגרת המחקר ובהתבסס על סקירת ספרות וניתוח איכותני של פגישות סיום נבנה מודל של ארבעה אתגרים בשלב הסיום: הערכה וגיבוש של הישגי הטיפול, פתרון סוגיות בקשר הטיפולי, שימור והכללה והשלמה עם הסיום. מודל זה משמש לבחינת העבודה הטיפולית שנעשית על ידי המטפל והמטופל בשלב הסיום והשפעתה על תוצאות הטיפול. 

 

 

מידת תרומתם של רגעים חדשניים (Innovative Moments) והתערבויות המטפל לתהליכי השינוי בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינמית מוגבלת בזמן - רון נסים בהנחיית פרופ' טוביה פרי, מנהל הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

 

במחקר זה נעשה שימוש בשיטות מחקריות העוסקות בניתוחי תהליך בפסיכותרפיה מוגבלת בזמן המבוססים על קידוד של טקסטים של שעות טיפוליות .ניתוח הפרוטוקולים של השיחות הטיפוליות נעשה על בסיס מודל "רגעים חדשניים" (Innovative moments, IM) אשר פותח ותוקף במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת מינהו בפורטוגל (Goncalves et al., 2011). כלי נרטיבי חדשני ופורץ דרך זה, מודד שינויים המתרחשים בתוך פגישה טיפולית, והוא מתורגם ומתוקף לראשונה בעברית לצורך המחקר הנוכחי. מודל זה משער כי שינוי בטיפול מתחולל דרך ההופעה וההרחבה של חידושים, המכונים רגעים חדשניים, אשר הם יוצאי דופן לנרטיב-העצמי-הבעייתי. תוצאות ממחקרים השוואתיים ומחקרי תיאורי מקרה הובילו את החוקרים לטעון כי השינויים הללו בנרטיב של המטופל קשורים לתהליכי שינוי בהקניית משמעות וכי תהליכים אלו מתרחשים מעבר למודל טיפולי מסוים. למרות העניין ומניין הפרסומים הגובר בתחום, המחקר הבודק בכלים נרטיבים את תהליכי השינוי בפסיכותרפיה עדיין בראשית דרכו. למרות טענת החוקרים, שמודל רגעים חדשניים הוא מודל טרנס-תאורטי, המודל  נבדק רק על מודלים טיפוליים מסוימים ולמיטב ידיעתנו, טרם בוצע מחקר על טיפולים בגישה פסיכודינמית. בנוסף, טרם בוצע מחקר על פסיכותרפיה המבקשת לתת מענה לטווח רחב יחסית של בעיות (רגשיות, בינאישיות ועוד), ובסיטואציה נטורליסטית (שבה מטפלים מהשדה עם הכשרה מגוונת מטפלים במטופלים עם מגוון הפרעות ברמות שונות). מטרת המחקר העיקרית היא לבדוק האם ניתן לזהות באופן מהימן רגעים חדשניים (IM) בטיפול פסיכודינמי מוגבל בזמן. בנוסף, תבחן מידת התרומה של רגעים חדשניים, כמשתנה המתווך בין התערבויות המטפל בפגישה לבין מדדי התוצאה של הפגישה העוקבת, ולמדדי התוצאה בטיפולים פסיכודינמיים.

 

מקורות

Gonçalves, M. M., Ribeiro, P. A., Mendes, I., Matos, M., & Santos, A. (2011). Tracking novelties in psychotherapy process research: The innovative moments coding system. Psychotherapy Research21, 497–509.

 

על תובנה ורגישות: איזון פרשנות-תמיכה בשלב הליבה של הטיפול ותרומתו לתוצאות הטיפול – אלעד לבנה בהנחיית פרופ' טוביה פרי, מנהל הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

 

המחקר בוחן את השילוב בין פרשנות (אינטרפרטציה) לבין מיומנויות תומכות (כגון שיקוף, אישור וחיזוק) והשפעתו על תוצאות הפגישה והטיפול בשלב הליבה של טיפול קצר מועד באוריינטציה אינטגרטיבית. במסגרת המחקר, אנו מנתחים פרוטוקולים מלאים של שלוש פגישות ה"ליבה" (פגישות 6 עד 8) מתוך טיפול בן 12 פגישות למטופלים המציגים רמות מצוקה מתונות עד בינוניות. הפרוטוקולים מנותחים באמצעות כלי ה-Helping Skills System (HSS; Hill, 2009), אשר מסווג את התערבויות המטפל לאחת מ-12 מיומנויות. נבדקים הקשרים בין פרשנות לבין תוצאות הפגישה והטיפול וכן תרומת האינטראקציה בין פרשנות ומיומנויות תמיכתיות. תוצאות הפגישה והטיפול מוערכות באמצעות מדדים סימפטומטיים וחווייתיים, בין היתר ה-Session Evaluation Questionnaire (SEQ; Stiles & Snow, 1984), ה-Outcome Questionnaire (OQ-45; Lambert et al., 1996) וה-Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1993).