כניסה

הקשר בין סנכרון מטפל-מטופל ותוצאות הטיפול

אחד המוקדים העיקריים המרכזים את המאמצים המחקריים הנוכחיים בחקר הפסיכותרפיה  הוא הבנת הגורמים המנבאים את הצלחת הטיפול. איכות הברית הטיפולית והקשר הטיפולי הם מן המנבאים המשמעותיים ביותר עבור תוצאות הטיפול. הספרות המחקרית מצביעה על כך כי הסנכרון בין המטפל והמטופל בהערכת הברית הטיפולית הינה בעלת חשיבות רבה ללא קשר לאיכות הברית כשלצמה (Zilcha-Mano, Snyder, & Silberschatz, 2016). עם זאת, מעט ידוע לגבי הסנכרון בין המטפל והמטופל לגבי תוצאות הטיפול והערכת הפגישה, והאם סנכרון שכזה קשור לתוצאות טיפוליות טובות יותר.

 

אנו עומדים לבחון את השפעת הסינכרון בין חוויית הפגישה על ידי המטופל והמטפל, הערכת המטפל והטיפול על ידי המטופל והמטפל והערכת מידת הנעזרות בטיפול על ידי המטופל והמטפל על תוצאות הפגישה והטיפול ואת ההשפעה של חשיפה עצמית של המטפל על הסנכרון בין הטופל לבין המטפל. זאת, מתוך השערה כי יתכן והפוטנציאל הטיפולי של חשיפה עצמית של המטפל טמון ביכולתה להגביר את הסנכרון בין המטפל למטופל