כניסה

תערוכת הפרויקטים

 

 

 

תערוכת הפרוייקטים תשפ"אhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=8תערוכת הפרוייקטים תשפ"אhttps://moodlemta.wixsite.com/projects2021/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA, לאתר הפרוייקטים >><img alt="" src="/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/PublishingImages/Capture.JPG?RenditionID=10" style="BORDER:0px solid;" />True
תערוכת הפרוייקטים תשע"טhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=7תערוכת הפרוייקטים תשע"טhttps://projects.mta.ac.il/2019, לאתר הפרוייקטים >><img alt="" src="/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/PublishingImages/mabat2019.jpg" width="304" style="BORDER:0px solid;" />True
תערוכת הפרוייקטים תשע"ז https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=5תערוכת הפרוייקטים תשע"ז https://projects.mta.ac.il/2017/Pages/default.aspx, לאתר הפרוייקטים<img alt="" height="269" src="/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/PublishingImages/תערוכת_מבט_לעתיד.png" width="649" style="BORDER:0px solid;" />True
תערוכת הפרויקטים תשע"וhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=1תערוכת הפרויקטים תשע"וhttps://projects.mta.ac.il/2016/Pages/ProjectsList.aspx, לאתר הפרוייקטים<img alt="" src="https://projects.mta.ac.il/2016/PublishingImages/mabat2016.jpg?RenditionID=2" width="304" style="BORDER:0px solid;" />True
תערוכת הפרויקטים תשע"הhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=2תערוכת הפרויקטים תשע"הhttps://projects.mta.ac.il/2015/Pages/ProjectsList.aspx, לאתר התערוכה<img alt="" src="https://projects.mta.ac.il/2015/PublishingImages/mabat2015.jpg?RenditionID=2" width="304" style="BORDER:0px solid;" />True
תערוכת הפרויקטים תשע"דhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=3תערוכת הפרויקטים תשע"דhttps://acty.mta.ac.il/Projects/Projects/, לאתר התערוכה<img alt="" src="http://acty.mta.ac.il/Projects/Projects/PublishingImages/%d7%9e%d7%91%d7%98%20%d7%9c%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93.jpg?RenditionID=2" style="BORDER:0px solid;" />True
תערוכת הפרוייקטים תשע"גhttps://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/Lists/ProjectsSitePromotion/DispForm.aspx?ID=4תערוכת הפרוייקטים תשע"גhttps://acty.mta.ac.il/Projects/Documents/81577-hovertA4_Bitzua-0613.pdf, לאתר התערוכה<img alt="" src="/he-il/AcademicUnitsSite/ComputerScienceSite/PublishingImages/2017-06-19_1431.png?RenditionID=2" width="649" style="BORDER:0px solid;" />True