כניסה

טופס השאלת ציוד מיחידת המחשב

פרטים אישיים
אני הח"מ:
מאשר בזאת קבלת מחשב נייד בהשאלה מיחידת המחשב של המכללה האקדמית ת"א יפו:
פרטי הציוד המושאל

מאשר בזאת כי הציוד המושאל הינו ציוד הבלעדי של המכללה והוא נמסר לי בהשאלה בלבד.
מאשר כי משך תקופת השאילה אשתמש לצורכי מחקר, לימוד והוראה לטובת המכללה.
מהיות הציוד רכוש המכללה, המושאל לי בלבד, אני מתחייב\ת בזה:
• שלא למסור את הציוד, או כל חלק ממנו לשימושו של אחר.
• לדווח למכללה על כל אובדן ו\או כל נזק שייגרם לציוד בהקדם האפשרי ולפצות את המכללה בגין כל אובדן ן\או נזק שלא יכוסו ע"י הביטוח.
• לא לבצע שימוש לרעה בציוד ו\או בתוכנות שיכולים לפגוע במכללה
• אין לבצע העתקה של חומר\תוכנות מציוד זה לציודים אחרים


בלחיצה על "אישור ושליחה" אני מאשר/ת הסכמתי לתנאים הנ"ל ומתחייב/ת להחזיר את הציוד למכללה בתאריך הנקוב.