כניסה

שומעים חופשיים

|

קיימת במכללה האופציה ללמוד קורסים יחידים שלא במסגרת לימודים לתואר וזאת ע"פ בחירת המשתתף מתוך רשימת קורסים ספציפיים המוצעים מידי שנה.

על משתתפים אלה לא חלות החובות האקדמיות הרגילות.

התשלום עבור כל נקודת זכות בשנה"ל תשע"ו הינו 250 ₪.

ניתן יהיה לבטל את הרישום לקורס עד תום השבוע השני לסמסטר, דהיינו עד לתאריך 24.3.2017 ולקבל החזר כספי מלא.  לאחר מכן לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי.

להלן הקורסים המוצעים לסמסטר ב' בשנה"ל תשע"ז המתקיים בין התאריכים: 5.3.2017-20.6.2017

 

שם הקורסשם המרצהיום ושעהמחיר הקורסתקציר
בית הספר למדעי ההתנהגות    

מבוא לפסיכולוגיה א'

311301

יפורסם בהמשך

יום א'-

10-12

 

500 ש"ח

הקורס יידון בנושאים הבאים: מהי

פסיכולוגיה, תהליכים חושיים, תפיסה, מודעות, למידה ורגשות.

פסיכולוגיה התפתחותית א'

311126

יאיר גוטליב

 

יום א' –

8:30-10:00

500 ש"חהדגש יושם על הצגת התחום של הפסיכולוגיה ההתפתחותית ודרכי המחקר האופייניות לה.  יוצגו מודלים תיאורטיים קלאסיים וחדישים שעוסקים באספקטים הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים והאקולוגיים בהתפתחות הפרט.  כמו כן, נתמקד בסוגיות העוסקות בראשית החיים - השפעות של תורשה וסביבה, ותקופת העוברות.

מבוא לפסיכולוגיה ב' **

311302

ד"ר עופר פיין

 

שיעור א' –

יום ב'-12-14

שיעור ג' –

יום ב' 10-12

500 ש"חהקורס מציג בפני הסטודנטים את הנושאים השונים בהם עוסקת הפסיכולוגיה ומנסה לתת תמונה רחבה של התחום.
יאיר גוטליב

שיעור ב' –

יום א' 10-12

שיעור ד' –

יום ג' 10-11:30

תיאוריות של אישיות ב' **

321130

ד"ר עדי שגיא

שיעור א' –

יום ד' 11-13

שיעור ב' –

יום ד' 9-11

500 ש"חהקורס נועד להציג  תיאוריות אישיות מרכזיות בפסיכולוגיה. במהלך הקורס ילמדו גישות  שונות של מושגי אישיות. תיאוריות האישיות המרכזיות תיבחנה מנקודות ראות שונות: מפרספקטיבה היסטורית ורעיונית, כמקור למחקרים, כבסיס לפיתוח מבחני אישיות, וכבסיס להתערבות טיפולית.
אביטל גרשפלד-ליטוין

שיעור ג' –

יום ד'-11-13

שיעור ד'-

יום ד'

9:30-11:00

פסיכולוגיה קוגנטיבית – תפיסה ב' **

321115

תומר גוטמן

שיעור א'

יום ב' 10-12

שיעור ב' –

יום ה' 12-14

500 ש"ח

כיצד אנו תופסים, חושבים, זוכרים, ומודעים לעולם הסובב אותנו?

הקורס יעסוק בשאלות אלו תוך הצגת הרקע ההיסטורי והפילוסופי, השאלות המרכזיות, שיטות המחקר והממצאים הבסיסיים בתחומים העיקריים של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית: תפיסה, קשב, זיכרון, שפה ומודעות. כמו כן, יידונו בקורס ההשלכות ממחקרים עם פציינטים עם פגיעות מוחיות וממחקרים העושים שימוש באמצעי הדמיה מוחית על הבנת תהליכי עיבוד המידע האנושי.

ד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי

שיעור ג' –

יום ד'-9-11

שיעור ד' –

יום ד' 11-13

פסיכולוגיה התפתחותית ב' **

311128

ד"ר סברינה אופנהיימר

שיעור א' –

יום ב' –

10:00-11:30

שיעור ב' –

יום א'-

12:30-14:00

שיעור ג' –

יום ב'-

12:30-14:00

שיעור ד' –

יום א' 15-17

500 ש"חהקניית ידע והבנה של תהליכי התפתחות מראשית החיים עד לבגרות בתחומים הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי, באמצעות מודלים תיאורטיים קלאסיים וחדישים ושילוב ממצאים אמפיריים.

פסיכופתולוגיה ב' **

331131

פרופ' גילי גולדצויג

שיעור א' –

יום ב' 10-12

500 ש"חמטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי במקביל לפיתוח חשיבה ביקורתית בנושאים של הגדרת אבנורמליות והפרעות נפשיות, סיווג הפרעות נפשיות, תיאוריות על התפתחות פסיכופתולוגיה, שיטות אבחון וטיפול.
ד"ר סמי חמדאן

שיעור ב' –

יום ג' 12-14

שיעור ג'-

יום ג' 14-16

פסיכולוגיה חברתית ב' **

331128

ד"ר עדי שגיא

שיעור א' –

יום ב' 12-14

500 ש"חהקורס מציג את התיאוריה והמחקר בתחומים המרכזיים בפסיכולוגיה החברתית. נושאים לדוגמא: תפיסת העצמי, תהליכי ייחוס סיבתיות, יצירה ושינוי של עמדות, נתינה וקבלת עזרה, תחרות ושיתוף פעולה, יחסים בין קבוצות.
ד"ר סאמר חלבי

שיעור ב' –

יום ג' 12-14

שיעור ג' –

יום ג' 14-16

מבוא לפסיכולוגית ספורט

הקורס נלמד באנגלית

342081

ד"ר אלן כץיום ג' 10-12500 ש"ח

The course includes weekly lectures, video clips, class discussion, case studies, simulations and activities. It is a practical course and exposes students to therapeutic tools that are used with clients.

The lectures will be given in English; class discussion, quiz and final paper will be in Hebrew.

מבוא לקבלת החלטות

 342096

 

ד"ר עדי שגיא

יום ג'

8:30-11:00

750

ש"ח

מטרת הקורס היא להקנות בסיס תיאורטי לגישות הקיימות בתחום קבלת ההחלטות וההשלכות

הפסיכולוגיות שלהן. הקורס יעסוק בשלושת הגישות העיקריות לקבלת החלטות: הגישה הנורמטיבית, גישת עיבוד המידע, והגישה התיאורית. כל אחת מהגישות הייתה הגישה השלטת בתחום בתקופה כלשהי ,כיום כל הגישות רלוונטיות, כאשר הגישה הדומיננטית היא ברוב המקרים הגישה התיאורית. בקורס יוצגו שלושת הגישות כאשר הדגש הוא על הפאן הפסיכולוגי יומיומי של קבלת ההחלטה ותפקידו של הרגש בקבלת ההחלטה. כמו כן תונחה חשיבה ביקורתית לגבי התיאוריות והרלוונטיות שלהם לגבי תחום קבלת

ההחלטות, שיפוטים והסקת מסקנות.


 

בית הספר לממשל וחברה

    

תקשורת: בין תיאוריה לעשייה

422006

ד"ר צבי בראליום א' 10-12500 ש"ח

כיצד אנו תופסים, חושבים, זוכרים, ומודעים לעולם הסובב אותנו?

הקורס יעסוק בשאלות אלו תוך הצגת הרקע ההיסטורי והפילוסופי, השאלות המרכזיות, שיטות המחקר והממצאים הבסיסיים בתחומים העיקריים של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית: תפיסה, קשב, זיכרון, שפה ומודעות. כמו כן, יידונו בקורס ההשלכות ממחקרים עם פציינטים עם פגיעות מוחיות וממחקרים העושים שימוש באמצעי הדמיה מוחית על הבנת תהליכי עיבוד המידע האנושי.

המשטר במדינת ישראל

431117

ד"ר עופר קניג

יום א' 12-14

יום ג' 10-12

1000 ש"ח

המערכת הפוליטית בישראל הינה מערכת מורכבת ודינמית. במרוצת השנים חלו בה שינויים פוליטיים, חברתיים ומוסדיים מעמיקים אשר הותירו את חותמם על מבנה המשטר ואופיו. הקורס נועד להקנות כלים חשיבתיים ומחקריים לבחינה ולניתוח היבטים עיקריים של מערכות הממשל במדינת ישראל, על רקע השינויים המבניים וההתנהגותיים שבהן. מכלול הנושאים בקורס ידון על רצף היסטורי-כרונולוגי תוך שימת דגש על מבנים ומוסדות חוקתיים של מדינת ישראל ועל סוגיות מרכזיות בחיים הציבוריים בה. הקורס שם לו למטרה:

  1. להכיר לסטודנט מושגי יסוד בסיסיים במשטר ופוליטיקה.
  2. לחשוף את הסטודנט להיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל.
  3. להציג לסטודנט את ההתפתחויות הפוליטיות והמשטריות מאז קום המדינה ועד ימינו.
  4. להעניק לסטודנט כלים לניתוח המציאות הישראלית העכשווית מהיבט משטרי ופוליטי.
  5. לעורר דיון ועניין

האיחוד האירופי: מוסדות ותהליכים

441215

ד"ר אריה קרמפף

יום א'

8:30-10:00

500 ש"חבמהלך המאה העשרים אירופה עברה תהליך של שינוי מוסדי עמוק: מאזור שאופיין במתיחות לאומית שהביאה לשתי מלחמות העולם, אירופה הפכה לגוש בעל מטבע משותף ושוק משותף המאפשר תנועה חופשית של סחורות, והון ועובדים. פרוייקט זה יצר דילמות ואתגרים ברמה הפוליטית, הכלכלית, החברתית  והתרבותית. הקורס יציג את תהליך האינטרגרציה האירופאית במבט היסטורי, ואת הדילמות איתן מתמודדת אירופה בעשורים האחרונים. כמו כן, הקורס יטפל גם ביחסי ישראל והאיחוד.

מדיניות החוץ של ארה"ב

464009

ד"ר אריה גרוניקיום ד' 16-18500 ש"חקורס זה נועד להפגיש את המשתתפים בו עם הסוגיות העיקריות הנוגעות למדיניות החוץ של ארה"ב ולמעמדה העולמי. זאת בעיקר בהתייחס לתקופה שלאחר סיום מלחמת העולם השנייה ועד היום. זאת, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי.

מדיניות תרבות

466008

עדנה הראלה' 9-11500 ש"ח

תחום מדיניות התרבות הוא תחום חדש יחסית בישראל, העוסק באחד מנושאי הליבה של הזהות האישית והלאומית ובזכויות היסוד של חופש הביטוי והזכות לתרבות. בשנה האחרונה הפך נושא זה לאחד הנושאים המרכזיים בסדר היום הציבורי

במסגרת הקורס נתעמק בזכויות היסוד ובאינטרסים הציבוריים המצדיקים את מעורבות המדינה בתחום התרבות, ובאופן שבו הם משפיעים על עיצוב המדיניות הציבורית בתחום זה. נבחן את המושאים השונים של מדיניות תרבות (הציבור הרחב, קהילת היוצרים והאמנים, מוסדות תרבות). נכיר את הדרכים השונות העומדות בפני השלטון המרכזי והמקומי לקדם עשייה אמנותית וחשיפה לאמנות, ונסקור את הכלים הרגולטוריים המשמשים כיום לעיצוב מדיניות התרבות של ישראל.

במסגרת הקורס נעמוד על האופן שבו משפיע חופש הביטוי על עיצוב מדיניות התרבות, ונבחן את היכולת של הממשלה להגביל ביטויים מסוימים בין באמצעות מעורבות ישירה (צנזורה) ובין באמצעות שלילת תמיכה ממשלתית מאותם ביטויים ("חופש המימון"). דגש מיוחד יינתן למבחני האיזון בהם נדרש לעשות שימוש במקרים של התנגשות בין זכויות היסוד העומדות בבסיס מדיניות התרבות לבין אינטרסים ציבוריים ופוליטיים. עוד נעמיק במשקלה של "האיכות האמנותית" בקביעת מדיניות תרבות וכיצד, אם בכלל, ניתן למדוד "איכות".

מדיניות תרבות אינה באה לידי ביטוי רק בהחלטות השלטוניות אלא גם בהחלטות המתקבלות על ידי מנהלי מוסדות התרבות, החל מהחלטות הנובעות מחוסר רצון להתעמת עם השלטון ("צנזורה עצמית") וכלה בהנצחה של תפיסת עולם אמנותית. נשאל מהו תפקידו של מוסד תרבות האם מנהל אמנותי של מוסד תרבות צריך לשקף את מכלול העמדות הרווחות בציבור או רק את תפיסת העולם האמנותית שלו ומהי מידת העצמאות הראויה למנהל של מוסד תרבות.

במהלך הקורס נערוך היכרות עם תחומי תרבות מרכזיים הנהנים מתמיכה ממשלתית (כגון: אמנויות הבמה, קולנוע וכו') ועם הדרכים השונות למעורבות ממשלתית בתחום התרבות (תמיכה, זכיונות/רשיונות, חברות ממשלתיות, הטבות מס וכדומה). נעסוק בתהליכי העבודה במנגנונים הממשלתיים המעצבים את מדיניות התרבות, ונתמודד עם טקסטים רגולטוריים שונים המבטאים את המדיניות שנקבעה (כללים, מבחני תמיכה, דו"חות ציבוריים וכדומה).

מדיניות החוץ של ישראל

466012

ד"ר אריה גרוניקיום ד' 14-16500 ש"חקורס זה נועד להפגיש את המשתתפים בו עם הסוגיות העיקריות הנוגעות למדיניות החוץ של ישראל. זאת, הן בהיבט התיאורטי, והן בהיבט המעשי

רצון העם-בחירות והצבעה בישראל

466016

ד"ר עופר קניגג' 12-14500 ש"חקיומן הסדיר של בחירות חופשיות ותחרותיות הוא תנאי הכרחי של דמוקרטיות ליברליות. הבחירות מהוות את האירוע שבו מתגשמת ריבונות האזרחים ואת ההליך שבאמצעותו בא לידי ביטוי רצון העם. בקורס הזה נצלול לעומקו של הליך הבחירות בישראל, תוך השוואתו להליכים המקבילים בדמוקרטיות ליברליות אחרות, כגון בריטניה, ארצות הברית, הולנד, שוודיה, הודו, גרמניה ואוסטרליה. נדון בזכות לבחור ובזכות להיבחר ובהגבלות השונות החלות עליהן. נביט על התופעה העכשווית של ירידה בשיעורי ההצבעה ונספק לה הסברים. נלמד על שיטות הבחירה העיקריות וכיצד הן משפיעות על מבנה התחרות המפלגתית במדינה ועל היציבות השלטונית בה. נשאל האם המפלגות עדיין מהוות מוסדות הכרחיים המקשרים בין האזרחים לשלטון ונמפּה את האידיאולוגיות העיקריות בראשית המאה ה-21. נדון במשתנים המשפיעים על צורת ההצבעה שלנו: מגדר, גיל, מעמד חברתי-כלכלי, מוצא אתני ומידת דתיוּת וכיוצא בזה. לבסוף, נסקור את ההיבטים הכספיים של הליכי הבחירות ונעמוד על הקמפיין הפוליטי ועל תעמולת הבחירות בעידן הרשתות החברתיות.

טקסי מעבר

540017

ד"ר דיאנה לוצאטויום א' 12-14500 ש"חבמסגרת הקורס ייבחנו באורח מולטי-דיסציפלינארי מספר גישות המתייחסות למושג 'טקס מעבר' ופרספקטיבות תיאורטיות המנסות להבין, להסביר ולפרש היבטים הקשורים בתופעה רחבה זו. 

דת ומדינה בישראל

540025

ד"ר נתנאל פישריום ד' 8-10500 ש"חהמתח שבין דת לפוליטיקה מלווה את מדינת ישראל מאז הקמתה. הוא עומד במרכז הויכוח על גבולות הלאום, היחס לדמוקרטיה ולזכויות אזרח ואף משפיע על הקונפליקטים שבין ישראל לשכנותיה. במהלך ששת העשורים האחרונים התברר כי בכוחה של הדת להפיל ממשלות, לעצב שסעים חברתיים ואף להשפיע על קשרי ישראל והתפוצות. מטרתו של קורס מבואי זה היא לרדת לשורשי הנושא ולהבין את השלכותיו הפוליטיות על עיצוב הספרה הציבורית בישראל.

קולנוע ופוליטיקה

540044

ד"ר עופר כסיףיום ג' 16-18500 ש"חהאם ניתן לראות בקולנוע שחקן פוליטי או לאו? יש האומרים שכוחו הפוליטי של הקולנוע טמון במעמדו הא-פוליטי, קרי, בתפקודו ככוח בידורי גרידא המשכיח מן האדם את קשיי היומיום ומרחיק אותו מן העשייה הפוליטית משל היה "אופיום המוני" חדש; במובן זה, הקולנוע נתפס כגורם המונע השתתפות פוליטית ומשעתק בכך את הקיים. יש הטוענים שהקולנוע משמש ככוח פוליטי בכך שהוא משקף את המציאות כפי שהיא ובכך דווקא מגייס לפעולה, ואחרים אומרים שהוא יוצר את המציאות הפוליטית על ידי הבנייה תודעתית מדומיינת. קורס זה יבחן את תפקודו ומקומו הפוליטי של הקולנוע תוך התייחסות לגישות הנ"ל ותוך התמקדות בסרטים מגוונים אותם ננתח כטקסטים בעלי מסרים פוליטיים גלויים וסמויים.

מלחמה מדינה ושלום בעידן הסייבר

540055

ד"ר מיכאל דהאןיום ד' 10-12500 ש"ח

עידן המידע לצד ההתפתחות של טכנולוגיות תקשורת חדישות ותפוצתן של רשתות תקשורת תורמים לשינויים מהותיים בתרבות, בפוליטיקה ובחברה וגם, בשנים האחרונות, המלחמה המודרנית. שינויים אלו כוללים פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשות במערכות צבאיות וביטחוניות. בשנים הללו נולדו מושגים כגון "מלחמת סייבר" ו"לוחמת סייבר" – הכוונה היא ללחימה מסוג חדש המתנהל בעיקר במרחב הקיברנטי אך יש לה השלכות ממשיות. השינוי הטכנולוגי גורר גם שינויים בתפישות של "מלחמה", "הגנה", "עורף" ואף הוביל לפיתוח של טקטיקות ואסטרטגיות צבאיות חדשות.

קורס זה סוקר את תחום הסייבר משני היבטים – ההיבט המלחמתי מצד מדינות/צבאות ופעולות התנגדות מצד האקרים אידיולוגים (למשל קבוצות כמו "אנונימוס". במהלך הקורס נלמד את ההגדרות ההחדשות של מלחמת סייבר בהשוואה ללחימה מסורתית, ונסקור כלי נשק קיברנטי, הגנה על תשתיות לאומיות, טרור ופשע מאורגן בעידן הסייבר, ריגול וריגול תעשייתי, האקרים לאומנים לעומת האקרים קוסמופוליטיים וננתח מספר התקפות סייבר. במהלך הקורס נצפה גם בקטעים מתוכניות דוקומטריות בנושא.

רפואה , מגדר ופריון

540056

פרופ' יעל השילוני דולביום ד' 10-12500 ש"ח

הקורס מחולק לשלושה תתי נושאים, הקשורים ביניהם קשר הדוק.  החלק הראשון הנו מבוא ללימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של חולי ובריאות,  בו נלמד להבין ולבקר את ההשפעות ההדדיות המתקיימות בין חברה ותרבות, חולי ובריאות.  במהלכו ידונו סוגיות מרכזיות מתחום הסוציולוגיה של  הרפואה וביניהן: הגדרות של חולי ובריאות והגדרות של ראשית וסוף החיים. בחלק השני של הקורס נתמקד בקשר שבין מגדר, בריאות וחולי, ובהיסטוריה של הגוף הנשי והגברי בראי הרפואה. בהתבסס על תובנות משני חלקי הקורס הפותחים, יעסוק חלקו האחרון של הקורס בטכנולוגיות פריון חדישות ובאופן שבו הן מאתגרות את הסדר החברתי, ומעוררות מחלוקות אתיות, משפטיות ופמיניסטיות מורכבות. 

 

יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה

566004

 

ד"ר נועה לביאיום ה' 11-13500 ש"ח

הטלוויזיה היא אחד מכלי התקשורת המרכזיים והמשמעותיים של המאות ה-20 וה-21.  מתחילת ימיה הייתה הטלוויזיה הן אמצעי פוליטי והן במרכז הדיון הפוליטי, הכלכלי והתרבותי המקומי-ספציפי והגלובלי.  למרות היותה סוכן חברות מרכזי במודרנה תויגה הטלוויזיה מראשית ימיה, בעיקר באקדמיה, כאמצעי תקשורת היוצר מוצרים נחותים ולעיתים אף הרסניים.  התוצרים הטלוויזיוניים בוקרו בשל היותם מחזקים ומפיצים מסרים הגמוניים, בין אם פוליטיים-ממסדיים, בין אם כלכליים-קפיטליסטים ובין אם ניאו-קולוניאליסטיים מערביים.  אל מול ביקורות אלו קיימות גישות הטוענות כי הטלוויזיה היא זירה חופשית ופלורליסטית בה יכולים מיעוטים חברתיים שונים למצוא לעצמם ביטוי ופרשנות חתרנית. 

במהלך הסמסטר נסקור את ההיסטוריה הפוליטית של הטלוויזיה בעולם ובישראל, נלמד להבחין בין סוגות טלוויזיוניות יצירתיות שונות כגון: אופרת הסבון, טלנובלה, קומדיית מצבים (sit-com), טלוויזיית "מציאות", סדרת הדרמה האיכותית, חדשות ועוד.  נבחין כיצד צמיחת תוצרים יצירתיים שונים וסוגות שונות ביטאה הן את רוח התקופה הפוליטית והכלכלית והן את המאפיינים הפוליטיים-מוסדיים הייחודיים של שדות היצור הטלוויזיוני השונים.  כמו כן, נתמקד באופן בו מיעוטים פוליטיים שונים בעולם ובישראל מיוצגים וחווים את ייצוגם הטלוויזיוני. נוסף על כך, נדון במושגים כגון "איכות" ו"זבל" בטלוויזיה כמושגים המשקפים מאבקים חברתיים, פוליטיים ומעמדיים.  תוך כדי נדון במשבר הנוכחי בשוק הטלוויזיה המקומי כמראה לשינויים כלכליים , פוליטיים וטכנולוגיים מקומיים וגלובליים.

אסלאם ותרבות המערב

576402

ד"ר צבי בראל

יום א' 12-14

 

500 ש"חמטרת הקורס להכיר ולבחון כיצד  נתפשים רעיונות מערביים כמו לאומיות, ליברליזם, מודרניות ודמוקרטיה במדינות ערב, ומנגד, כיצד נתפש "המזרח" הערבי בעיני המערב.

פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית

576403

ד"ר נורית השמשוני יפהיום ב' 12-14500 ש"חמדינות אפריקה השתחררו מעול הקולוניאליזם עם תקוות רבות לצמיחה ולפיתוח.  ארבעה אתגרים מרכזיים הוצבו בפני מנהיגי המדינות החדשות והם יעמדו במרכז קורס זה: גיבוש מערכות שלטון אפקטיביות, התמודדות עם עוני ותת-פיתוח, פתרון מתחים חברתיים במדינות רב-אתניות וגיבוש מעמד בינלאומי במערכת בינלאומית משתנה.  במהלך הקורס ישולבו דוגמאות מאזורים שונים במערבה, מזרחה ודרומה של היבשת וייערך ניתוח משווה של התהליכים השונים.

מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה

576405

ד"ר מתן אורםיום ב' 10-12500 ש"ח

התלות הגוברת של הפוליטיקה המדינתית-הלאומית בתהליכים ובמוקדי עוצמה הנתונים מחוץ לשליטתה של מדינת הלאום, מעצבת דפוסים של מדיניות-לאומית המתגבשת מבעד למרחב כלכלי, אקולוגי ותקשורתי על-לאומי. תהליכים אלה כרוכים ממילא בדינמיקת השינוי הריבודי המאפיינת כיום את המרקם הדמוגרפי של הקהילייה הפוליטית במדינות הלאום הדמוקרטיות-מערביות.

קורס זה יעסוק בהשפעות הגומלין שבין המגמות הללו תוך הדגשת משקלם הסגולי של הדברים במישורי ההתייחסות המרכזיים של הפוליטיקה הבין-לאומית. במסגרת הקורס תוצע סקירה היסטורית-רעיונית והתפתחותית שתשפוך אור על מאפייני התהוותה של מדינת הלאום כישות פוליטית דומיננטית בעת החדשה. על בסיס זה ינותחו היסודות הפוליטיים, האידאולוגיים והחברתיים-כלכליים אשר מציבים באופן שונה את מדינת הלאום בזירה הבין-לאומית, ובתוך-כך חושפים את השפעתם הייחודית של תהליכי גלובליזציה על המישוג הפוליטי בזמן הזה. תמורה כוללת זו מעוררת דיון מחודש במושגים ובסוגיות יסוד כגון: ריבונות, אזרחות, לאומיות, הגדרה עצמית או אינטגרטיביות, במציאות חברתית רב-תרבותית.

סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת

576601

לילי גלילייום ג' 10-12500 ש"חננתח יחד את התהליכים הפוליטיים והפסיכולוגיים  שהתלוו למחאה ואת השפעתם של אלו על הסיקור התקשורתי. נאמוד את התפקיד השונה ששיחקה התקשורת בשני הקייצים של המחאה ואת השפעתה של המחאה על מערכת הבחירות שהסתיימה לא מכבר. נדון בהרחבה בסיקור המשתנה של העוני ככלי משחק פוליטי וחברתי ובהשלכות הדרמטיות של ייצוגו של העוני בתקשורת ועוד


 

בית הספר לניהול וכלכלה

    

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

211120

ד"ר נועה נלסוןיום ב' 10-12500 ש"חבקורס נגדיר את התחום של התנהגות ארגונית. לאחר מכן, נתמקד בשתי רמות ארגוניות: רמת הפרט ורמת הקבוצה. במסגרת רמת הפרט נעסוק ביסודות להתנהגות הפרט, הנעת עובדים, תהליכי תפיסה וקבלת החלטות והיבטים רגשיים בארגונים. במסגרת רמת הקבוצה, ילמדו היסודות בהתנהגות קבוצתית ותהליכי מנהיגות.  הקורס יקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח ארועים ארגוניים. לכן, יושם דגש על קישור התכנים התאורטיים לנעשה בעולם העיסקי.

יסודות התנהגות ארגוניתמאקרו

211121

ד"ר דנה לנדאו

 

שיעור א'-

יום ג'-10-12

שיעור ב'-

יום ג' 12-14

500 ש"חהקורס יעסוק בהתנהגות ארגונית ברמת הארגון בכללותו. הקורס יסקור מגוון גישות ומודלים לגבי הקשר בין הארגון לסביבתו, יבחן תרבות ארגונית, שינויים ארגוניים והגורמים להתרחשותם.  הקורס יבחן היבטים בין-לאומיים ובין-תרבותיים בהתנהגות ארגונית ויתווה מודלים של ארגוני העתיד.  כל זאת, בהתבסס על שילוב של פרספקטיבות תיאורטיות וניתוח אירועים מארגונים בארץ ומהעולם

יסודות האסטרטגיה

221130

ד"ר ציפי שפרלינג

שיעור א'-

יום ג'  10-13

שיעור ב'-

 יום ה' 12-15

750 ש"חהקורס יתמקד באתגרים האסטרטגיים העומדים בפני ארגונים ומנהליהם אשר מתחרים בזירה הגלובלית. בקורס נחשף לתיאוריות ומודלים אסטרטגיים וניישמם באמצעות אירועים עכשוויים בסביבה העסקית.

מבוא לניהול משאבי אנוש

221131

ד"ר דנה לנדאו

שיעור א'

 

יום א' –

 9:30-11:00

 

שיעור ב' – יום א'  -

12:00-13:30

500 ש"ח

ניהול משאבי אנוש (נמ"א) נחשב, במשך שנים רבות, לפעילות אדמיניסטרטיבית הכרחית נטולת תרומה במישור האסטרטגי. קו חשיבה זה השתנה באופן דרמטי בעשורים האחרונים. פונקציית נמ"א זוכה להכרה ולעמדה אסטרטגית, כחלק מהצוות המוביל את ניהול הארגון. בהתאמה, עובדים ומנהלים הפכו מעורבים ובעלי עניין בנושא השואפים להבין את אחריות הארגון בניהול המשאב האנושי ולהגדיר את חלקם בתהליך.

הקורס יעמיק ויפתח את יכולת הסטודנטים לזהות ולנתח בעיות, מצבים ונושאים הקשורים לתחום משאבי אנוש ומתן פתרונות או מענה הולם להם. על מנת להגשים מטרות אלו, הקורס משלב לימודים עיוניים  לצד מעשיים והיבטים תיאורטיים לצד מגמות עכשוויות מהשטח. תכנית הקורס מורכבת מסדרה משולבת של הרצאות יישומיות, ניתוחי מצב ואירוע, הרצאות אורח ופנלים של מומחים העוסקים בתחומים שונים של ניהול המשאב האנושי בארגון.

מבוא למיקרו כלכלה

211151

 

הקורס מורכב משיעור+תרגיל

ד"ר בני ברדוגו

שיעור

יום ה' 16-18

יום ד'  18-20

תרגיל -

יום ג' 16-18

 

 

 

1000 ש"חהקורס מתמקד במושגי יסוד בתורת הכלכלה ועקרונות הניתוח הכלכלי. מאחר ומושגי היסוד בכלכלה ועקרונות הניתוח הכלכלי קשורים קשר הדוק ואף ניתנים ליישום בסוגיות ניהוליות,  הקורס ידון במושגי יסוד בחשיבה כלכלית וכן  יקשר בין עקרונות ומודלים כלכליים לסוגיות חשובות בניהול. במבוא לכלכלה מיקרו אנו דנים בפעילות הכלכלית של צרכנים ושל חברות עסקיות, בשוק בו הם פועלים ובקשרים ביניהם ברמה מאד פשטנית המרוחקת לכאורה מהמציאות. זה נעשה כדי לחשוף את המושגים והעקרונות הבסיסיים ולאפשר לסטודנט להתמקד בתהליכי היסוד, להתרגל ולתרגל חשיבה כלכלית. במהלך הקורס ותוך כדי העיסוק בנושאים הבסיסיים של מיקרו כלכלה נצביע על החיבור בין המודלים הכלכליים הפשטניים למציאות העסקית.

מבוא למאקרו כלכלה

211156

 

הקורס מורכב משיעור+תרגיל

התרגילים משותפים לשני השיעורים

ד"ר חמי גוטליבובסקי

שיעור א'

יום א' 10-13

שיעור ב'

יום א' 13-16

ת.1 – ג' 8-10

ת.2- ג' 12-14

ת.3 – ב' 8-10

1250 ש"חבתחילת הקורס נעסוק בהגדרות של מושגים בתחום החשבונאות הלאומית. בעזרת מושגים אלה נדון במודלים של התנהגות מקרו כלכלית. מודלים אלה ישמשו לבחינת התוצאות של דרכי התערבות שונות בשווקי המוצרים והכסף על הגדלים המאקרו כלכליים  הריאליים והנומינאליים.

יסודות היזמות

221160

ד"ר אייל בנימין

שיעור א'-

יום א' 11-14

שיעור ב' –

יום א'  14-17

750 ש"חקורס יסוד להכרת המרכיבים היסודיים בעולם היזמות על היבטיו השונים, ובכלל זה עסקים חדשים, יזמות פנים ארגונית, סטארטאפים, יזמות חברתית והמחקר בתחום.

ניהול השיווק והשירות

293200

ד"ר נדב גולדשמידט

יום ה' –

10:30-12:00

 

500 ש"ח

שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, קיימת התפתחות משמעותית במחקר בתחום והוא טומן בחובו התייחסות לתחומי הניהול, האסטרטגיה, השיווק והחדשנות. הקורס מאיר סוגיות ניהוליות קריטיות למנהל העוסק בשירות, ביניהן: הקשר בין איכות שירות לרווחיות, טיפול בתלונות לקוח, שימור נציגי שירות ולקוחות ועוד. 

מטרת קורס זה הינה להציג את הסוגיות הניהוליות עימן מתמודד מנהל העוסק בשירות. הקורס מקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח תפקיד ניהולי בתחום תוך הסתכלות עתידית על נושאים הדורשים מחקר נוסף.

ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי

280109

ד"ר חיים אמסל

יום ו' –

8:00-9:30

500

ש"ח

קורס זה עומד על שתי רגליים. האחת מאקרו: מיצוב ניהול משאבי אנוש כשותף עסקי בארגון, בעל ראייה אסטרטגית ומערכתית של הארגון וסביבתו. השנייה מיקרו תדון בנושאים ספציפיים שניהול משאבי אנוש חייב לדעת על מנת להבטיח זרימה אופטימאלית של המשאב האנושי בארגון וניהול מקצועי של הנושא. לבסוף, יוצגו המגמות החדשות בעולם ניהול המשאב האנושי.

אסטרטגיה שיווקית

282100

מיועד רק לבעלי רקע בשיווק

 

ד"ר אורן גילאור

יום ה' –

17:45-20:15

750 ₪

ארגונים עסקיים הפועלים בשווקים תחרותיים, ואף מלכ"רים, נדרשים יותר ויותר להיות מוכווני-שוק, ערים לצרכי הצרכנים ולאיומים תחרותיים, ומהירים להגיב לשינויים משמעותיים בתנאי השוק. קורס מתקדם זה בהתמחות השיווק, עוסק בתיאוריה ובמעשה של תכנון ויישום אסטרטגיה שיווקית לארגון, תוך התייחסות מעמיקה למטרות הארגון, מאפייניו, המשאבים העומדים לרשותו, ותנאי הסביבה העסקית בהם הוא פועל.

בנוסף מציג הקורס את המגמות החדשניות בתחום השיווק בעולם הדיגיטלי, בחשיבה האסטרטגית השיווקית ובמחקר שנעשה בתחום בשילוב דוגמאות מן השטח. כמו כן מציג הקורס זוויות ראיה חדשות על נושאים מסורתיים בשיווק.

ניהול פיננסי

281100

מיועד רק לבעלי רקע במימון

ד"ר שלומית זוטא

יום ה' –

15:45-18:15

750 ש"חהקורס יעסוק במדיניות האופטימלית של חברה בנושאים שונים והשפעתה על שווי השוק שלה. מדיניות החברה בנושא מבנה הון מביאה בחשבון, בין היתר, שיקולים של איתנות פיננסית, מיסוי ומצב השוק. מדיניות החברה בנושא חלוקת דיבידנדים לוקחת בחשבון שיקולי הזדמנויות אלטרנטיביות, העדפות משקיעים, מיסוי, איתות וגורמים נוספים. מדיניות החברה בנושא מיזוגים, רכישות ופיצולים בוחנת שיקולים כדוגמת סינרגיה, השתלטויות עוינות ומיסוי. נושאים שיעברו כחוט השני לאורך הקורס כוללים בעיות סוכן וממשל תאגידי. ייבדק יישום המדיניות האופטימלית במצבים שונים שהחברה עשויה לעמוד בפניהם. לצורך כך ייעשה  ניתוח אירועים במטרה לספק דוגמאות של בעיות אמיתיות שחברות עמדו בפניהן וליישם את הכלים התיאורטיים לפתרונן.
בית הספר למדעי הסיעוד    

פסיכולוגיה התפתחותית

611122 

יאיר גוטליב

שיעור א'-

יום ד'-

14:00-15:30

שיעור ב'-

יום ד' 12-14

500 ש"ח

איך תינוקות חווים את העולם? איך הם יוצרים סדר בבלגאן שסביבם? איך הם לומדים שפה? האם תכונות האישיות של הילדים יהיו גם תכונות האישיות שלהם גם בבגרותם? איך אנחנו משתנים עם הגיל? למה יש הבדלים התפתחותיים?

בקורס הזה נבחן את השאלות הללו ושאלות רבות נוספות לאור תיאוריות בתחום ומחקרים שנעשו בנושא.

ביוכימיה כללית וקלינית

דרוש ידע מוקדם בתחום

611123

ד"ר ג'ני ניימרק

שיעור א'

יום ג'

 8:30-10:00

שיעור ב'

יום ג' 10-12

500 ש"חהביוכימיה היא תחום רחב החיוני להבנת תפקודו של הגוף החי במצבים שונים ולתיאור הבסיס המולקולארי של מחלות.

מיקרוביולוגיה, וירולוגיה רפואית

611136

ד"ר אבירם מילין

שיעור א'

יום ד'-12-14

שיעור ב'

יום ד'-10-12

 

500

ש"ח

מבוא למיקרוביולוגיה ובקטריולוגיה,  זיהוי ומיון חיידקים, מבנה התא החיידקי, דרישות תזונתיות , נשימה ותסיסה, גידול חיידקים על מצעי מזון, חלוקת חיידקים, גנטיקה של חיידקים, בקטריופאזים,  המיקרו פלורה של גוף האדם, יחסי טפיל מאחסן, חיידקים פתוגנים , חומרים  כנגד חיידקים, מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה, זיהוי חיידקים במעבדה הקלינית. חיידקים פתוגניים: קוקים גרם+, מתגים גרם +, קוקים גרם -, מתגים גרם -, מיקובקטריות, ספירוכטות וקלמידיות.


 

קורסים כלליים

    

מהפכות האדם

811226

ד"ר דודי עזראיום ד' 16-18500 ש"ח

במהלך היסטוריית  האדם-  Homo sapiens sapiens  על כדור הארץ  עבר האדם  מהפכות רבות  אשר שינו ועיצבו אותו,  ואת חלק מהיצורים החיים (הביוספירה)  בעולם ואת הסביבה בה הוא חי. המהפכות, ברובן , יצרו שינויים רבים: בתפיסה הכוללת אצל האדם – בחיי היום יום ובמנטליות האנושית, בתפיסת העולם , בסדר היום, תפיסת הזמן והמרחב, בעולם היחיד- המשפחה והחברה בכלל וכו'. 

המהפכות , מחד,  הביאו תועלות רבות שאנו נהנים מהן,  ומאידך הביאו  לבעיות רבות שאנו נאלצים להתמודד עמן שעה שעה ולא תמיד בהצלחה.

אמנות ותיאוריות עכשוויות

811300

ד"ר דיויד גרייבסיום ה' 16-18500 ש"חבקורס, נציג את הסוגים החדשים המרכזיים של תיאוריות על האמנות אשר נתגבשו למן 1970 ואילך

מיסטיקה ורציונליות

811312

ד"ר דיויד גרייבסיום ה' 18-20500 ש"ח

דעה רווחת היא בעולם המערבי שהמיסטיקה והלוגיקה הינן בחזקת שני קצוות מנוגדים של ההכרה האנושית. יתרה על כן, הקצה הלוגי נתפס כ"מדעי" - ובשל כך כקונקרטי ורציני - ואילו הקצה המיסטי מצטייר כ"אנטי-מדעי" - ולכן כלא-מציאותי וזניח. בהלך הרוח התרבותי שלנו, הלוגי-מדעי נתפס כרציונאלי, והמיסטי כאי-רציונאלי. מגמה זו אמנם התרופפה במידה ניכרת בשני העשורים האחרונים, אך רוחה עוד שוררת כיום כמו בכל העידן שמאז 'המהפכה המדעית' של אמצע המאה ה-17 לערך.

בקורס זה ננסה להראות שמגמה כזו היא מופרכת מעיקרה, ואם לא מופרכת, אזי היא לפחות מאד לא יעילה לקידום ההבנה האנושית.

גלובליזציה ורב תרבותיות-מבט אמנותי

811325

ד"ר דיויד גרייבסיום א' 16-18500 ש"ח

הקורס בוחן נושאי ליבה של גלובליזציה ורב תרבותיות דרך 3 מדיומים אמנותיים-

אמנות פלאסטית, מוסיקה וקולנוע.

דמויות של נשים וגברים בקולנוע

811416

הקורס נלמד באנגלית

לילי קניגיום ד' 14-17

750

ש"ח

Both fiction and film have created myriad images of men and women. From Jay Gatsby to Jerry McGuire, from Rebecca to Thelma and Louise, these images have been powerful constructs mirroring and masking multiple views of men and women. This course will study some of these images, trying to gain a better understanding of: how they have changed/remained the same over the years; how different genres – the western, the film-noir, the gothic – present these images differently/similarly; in what sense are these images "realistic" representations or romanticized/gendered/stereotyped misrepresentations. Perhaps most of all, this course affords us the opportunity to actively explore, critically engage and simply enjoy a number of outstanding fictional and filmic texts.

ויטגנשטיין

812262

ד"ר דיויד גרייבסיום א' 18-20500 ש"חבמבט לאחור על המאה העשרים, אפשר לאמר שלודוויג ויטגנשטיין ) Ludwig 1951Wittgenstein-1889 )היה הוגה דיעות מן החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, של המאה. בדומה לדיקארט במאה ה-17 ,קאנט במאה ה-18 ,והגל במאה ה-19 ,השפעתו של ויטגנשטיין על עיצוב החשיבה של התרבות המערבית היתה נחרצת. הוא התחיל את מסעו האינטלקטואלי עם תיאוריה פילוסופית ראשונית, תפיסה חובקת-כל, בשם 'מסכת לוגית- פילוסופית', אשר בה הוא התיימר לפתור את כל תעלומות הפילוסופיה בשבעה פסוקים בסיסיים ונגררותיהם. את ה'מסכת' ניתן לקרוא בערב אחד, אולם מלאכת הפיענוח שלה נמשכת עד עצם היום הזה, שמונים שנה לאחר פרסומה. משם, ויטגנשטיין התמקד בתחומים המרכזיים של ההגות הפילוסופית – הלוגיקה, חקר הלשון, תורת הידיעה, אסתטיקה, אתיקה, ודת – ובכל תחום השאיר את חותמו הייחודי. הגדיל לעשות בתורת הלשון, כאשר הצעותיו בנוגע למהות השפה חוללו מהפכה כללית בהגות המערבית.

מיינדפולנס

812351    

ד"ר מאור שביטיום א' 10-12500 ש"ח

"להביא את הלב אל הרגע", כך ניתן לתרגם את הסימן בסינית של המילה Mindfulness. מיינדפולנס היא התבוננות בחוויית הרגע. זוהי תשומת לב לתחושת הגוף, לרגשות, למחשבות, ללא הסבר, ללא שיפוט וללא כוונה להרחיק דבר מן התודעה. אבל מיינדפולנס היא יותר ממצב תודעתי. היא השקפת עולם על האדם ועל המציאות, והיא נוגעת למצבו הפיזי של האדם, למצבו הנפשי ולאושרו. מאות בתי חולים בעולם מציעים תכניות טיפול מבוססות מיינדפולנס; ארגונים כמו Google ,Sonny ,ו Facebook כוללים מיינדפולנס כשגרה בתכניות ההעצמה של עובדים. הקורס מאפשר לסטודנט להכיר את המרחב התיאורטי של מיינדפולנס ולהתנסות בה באופן מעשי.

 

** הקורס מיועד רק למי שלמד את חלק א' של הקורס

 

 

מועמדים המעוניינים להשתתף בקורסים כ"שומעים חופשיים" מתבקשים למלא את הפרטים בקובץ:

טופס שומעים חופשיים