כניסה

הגשות לקרן המחקרים הפנימית

|

הקרן להקצבות מחקר של האקדמית פתוחה כעת להגשות לשנת תשפ"ב.


המועד האחרון להגשת הצעות הוא 15.3.2021.


רשאים להגיש בקשה לקרן המחקר הפנימית כל חברי הסגל שהינם בעלי מינוי במסלול הרגיל או הנלווה או חברי סגל שהינם בעלי מינוי במסלול אורחים ב-75% ומעלה (ובתנאי שאין לו מינוי אקדמי במוסד אחר להשכלה גבוהה). 

סכום ההקצבה הינו עד 25,000 ₪ והתקציב המבוקש יורכב מהסעיפים הבאים: העסקת עובדי מחקר, רכישת ציוד וחומרים לצורכי המחקר, רכישת שירותי מחקר חיצוניים, לשימוש במאגרי מידע חיצוניים. תקציב זה לא ישמש לתשלום תוספת שכר כלשהי או לפדיון שעות הוראה ולא ישמש למימון נסיעה לחו"ל (למעט מקרים חריגים בהם נושא המחקר ושיטת המחקר מחייבים זאת)

הצעות תוגשנה באופן אלקטרוני באמצעות טופס ממוחשב.


לשמחתנו, מספר הפניות לקרן גדל מדי שנה. אנחנו מצפים לקבל בקשות איכותיות שיסייעו לנו לעזור לחוקרות ולחוקרים המצוינים בעבודה המחקרית שלהם.


הבקשות תישפטנה על ידי ועדת הקרן, תוך התייחסות לנושאים הבאים: רקע תיאורטי מקיף, רלוונטי ועדכני; שאלת מחקר ממוקדת, ברורה, וחדשה; חשיבות וחדשנות המחקר והתוצאות הצפויות; שיטת המחקר ותכנית המחקר
התרשמות כללית הכוללת כתיבה מקצועית, הגשה לקרן מחקר תחרותית ופרסומים קודמים של החוקרים.