כניסה

מבנה תכנית הלימודים - מדעי הסיעוד

​​תכנית הלימודים לתואר בוגר אח/אחות אקדמאית, כוללת 160 נ"ז (223 ש"ס).
בתכנית ארבע חטיבות למידה (חובה) על פי דרישת מנהל הסיעוד במשרד הבריאות וחטיבה חמישית ייחודית לתוכנית לימודים זו:

 

א. חטיבת מדעי יסוד - 45 נ"ז ( 45 ש"ס) הכוללת את הקורסים:  

 

שם הקורסמספר נ"זמספר ש"ס
סוציולוגיה של הבריאות והרפואה​2​2​
מבוא לפסיכולוגיה​2​2​
אנטומיה ופיזיולוגיה א'​4​4​
מיקרוביולוגיה​2​2​
ביולוגיה של התא​2​2​
כימיה​1​1​
שיטות מחקר 1​1​1​
וירולוגיה​1​1​
מבוא לאימונולוגיה​1​1​
פסיכולוגיה התפתחותית​2​2​
ביוכימיה כללית וקלינית​2​2​
אנטומיה ופיזיולוגיה ב'​4​4​
מבוא לסטטיסטיקה (שיעור)​2​2​
סטטיסטיקה (תרגיל)​1​1​
פתולוגיה כללית​3​3​
פרמקולוגיה​4​4​
גנטיקה ואמבריולוגיה​2​2​
מבוא לאפידמיולוגיה​2​2​
שיטות מחקר 2​2​2​
פרמקולוגיה קלינית​2​2​
כתיבה מדעית​1​1​
תזונה ודיאטטיקה​2​2​
סה"כ4545

 

 ב. חטיבת אח/אחות אקדמאית -22 נ"ז (22 ש"ס) הכוללת את הקורסים:

 

שם הקורסמספר נ"זמספר ש"ס
מדעי סיעוד א' ב' ג'​6​6​
תקשורת ומיומנויות בין אישיות א'+ב'​4​4​
חשיבה קלינית ,ניהול הטיפול והדרכת מטופלים​3​3​
מיומנויות קליניות​4​4​
חוק ומשפט בבריאות​1​1​
קידום בריאות​1​1​
איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות​1​1​
אתיקה ואחריות מקצועית​2​2​
סה"כ2222

 

ג. חטיבת לימודים עיוניים קליני

ג.1. למידה עיונית - 54 נ"ז (54 ש"ס) הכוללת את הקורסים: 

 

שם הקורסמספר נ"זמספר ש"ס
מבוא למדעי הרפואה​6​6​
מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (פנימית וגריאטריה)​8​8​
מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)​8​8​
מדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)​7​7​
מדעי הרפואה והסיעוד3 (אישה)​7​7​
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש)​5​5​
מדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א' +ב' (כירורגיה ספציפית) ​6​6​
קידום בריאות ובריאות הציבור והקהילה​3​3​
מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה)​4​4​
סה"כ5454

 

ג.2. התנסות קלינית - 20 נ"ז ( 69 ש"ס) הכוללת את הקורסים:

 

שם הקורסמספר נ"זמספר ש"ס
התנסות קלינית - חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית)​8​28​
התנסות קלינית - נשים​3​10​
התנסות קלינית - ילדים​2​7​
התנסות קלינית - פסיכיאטריה​2​7​
התנסות קלינית - קהילה​3​10​
התנסות קלינית - רפואה דחופה​2​7​
סה"כ2069

 

ד.התנסות קלינית מתקדמת - 6 נ"ז (20 ש"ס)

 

שם הקורסמספר נ"זמספר ש"ס
התנסות קלינית מתקדמת​6​20​
סה"כ620

 

זוהי חטיבת הלמידה הקלינית המסכמת את תכנית לימודי הסיעוד. חטיבהזו תילמד רק לאחר השלמת תכנית הלימודים המפורטת בחטיבות א', ב' ו - ג' לעיל. בחטיבת לימוד זו יתרגלו הלומדים טיפול סיעודי כוללני ופעולות סיעוד מתקדמות תוך שהם מתעריםבעשייה הסיעודית, ברמת אחות מוסמכת תחילית, במחלקות אשפוז השונות.

 

ה. חטיבה חמישית נוספת הייחודית לתוכנית לימודים זו הינה:

 

חטיבת ניהול צוותי בריאות הכוללת 7 קורסים בהיקף של 13 נ"ז (13 ש"ס).

 

חטיבת ניהול צוותי בריאות תקנה לתלמידי התוכנית תפיסה ניהולית רחבה בתחומי הפרט, הקבוצה והמערכת של תחום הניהול, ותחבר בין הידע הניהולי הכללי של הסטודנטים עם תכנים רלוונטיים לעולם הפעילות של צוותי סיעוד. קורסי החטיבה מתבססים על הידע הבסיסי שירכשו הסטודנטים בהבנת מורכבותה של ההתנהגות האנושית בארגונים במסגרת הקורס "מבוא להתנהגות אירגונית" הנלמד בשנה ב'. קורס זה יתמקד בהבנת תהליכים בסיסיים ברמת הפרט והקבוצה, וישים דגש על נושאים כמו: תפיסות, מוטיבציה, מניעים, עמדות ויחסים בינאישיים המשפיעים על התנהגותם ותפקודם של פרטים וקבוצות בארגון קורסי חטיבת ניהול צוותי בריאות יעשירו וירחיבו ידע זה.


במסגרת הקורס "ניהול מערכות בסביבה דינאמית", לדוגמה, תורחב הפרספקטיבה הניהולית של הסטודנטים ותקנה להם הבנה רחבה יותר של מערכות: הבנת תפקודו של הארגון כמערכת המורכבת מתת מערכות רבות, מבנים ארגוניים, התפתחות ארגונים לאורך מחזור החיים שלהם, תרבות ארגונית, הובלת שינויים ארגוניים, והבנת ההשפעות ההדדיות והדינאמיות שבין המערכת הארגונית לבין הסביבה בה היא פועלת.


קבלת החלטות תופסת מקום כבד בעשייה הניהולית- סיעודית.לפיכךיוקדשבתוכנית קורס לתחום תורת ההחלטות "יסודות תורת ההחלטות", במסגרתו יוקנו ללומדים ידע וכלים סיסטמתיים הקשורים לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות וסיכון, תוך דגש על העקביות של כללי ההחלטה, הגדרת העדפות, איסוף מידע ונטילת סיכונים.
מאחר ומערכות בריאות עוסקות במתן שירות, תכלול החטיבה גם קורס בנושא ארגוני שירות. הקורס, "ניהול ארגוני שירות", יציג את הידע העכשווי בתחום ארגוני השירות, תוך הדגשתהדינאמיקה בין נותני השירות ללקוחותיהם מהיבטיהם הרגשיים. במהלך הקורס תוצגנה תפיסות שירות חדשניות, יוסברו מאפייניו של התפקיד השירותי (עבודה רגשית, ויסות רגשי, תשישות, לחץ), ותוסבר חשיבות איכות השירות לתוצרים הארגוניים הכלליים.

סמינר בניהול המתייחס לניתוח אירועים קריטיים יקנה לסטודנט ידע תיאורטי בנושא וכלים שישמשו אותו לניתוח אירועים קריטיים בקליניקה. במהלך הסמינר יידרש הסטודנט ליישם ידע זה לצורך ניתוח אירוע קריטי מהעשייה הקלינית בהתבסס על ידע בניהול שרכש מהקורסים התיאורטיים ולהציגו בהתאם לכללי כתיבת עבודת מחקר.
הסטודנט ירכוש כלים משוכללים לחיפוש ידע שיסייעו לו בניהול מטופלים וצוות סיעודי בקורס "שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול". בקורס זה יושם דגש על תפקוד איש צוות במוסד רפואי בסביבת עבודה ממוחשבת תוך שמירה על צרכי המטופלים וזכויותיהם.

קורסי חטיבת ניהול צוותי בריאות יקנו אפוא לסטודנטים ידע וכלים ניהוליים ייחודיים שיסייעו להם במילוי תפקידים ניהוליים בתחום הסיעוד דוגמת ניהול קבוצת מטופלים, ניהול משמרת בבית חולים, ניהול מרפאה, ניהול צוות סיעודי במחלקה, ניהול הסיעוד בבית חולים, ניהול מוסד סיעודי גריאטרי ועוד.

 

להלן פירוט הקורסים בחטיבה:

 

שם הקורסמספר נ"זמספר ש"ס
כלכלת בריאות והשפעת תחלואה על ניהול הבריאות​1​1​
מבוא להתנהגות אירגונית​2​2​
ניהול אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים​2​2​
מדיניות במערכת הבריאות​1​1​
שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול​1​1​
ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית​2​2​
סמינר בניהול-חלק א' ​2​2​
סמינר בניהול- חלק ב'​2​2​
סה"כ1313

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג