כניסה

רשימת מרצים מצטיינים מצטיינים בהוראה לשנה"ל תשע"ד

ד"ר אריה גרוניקביה"ס לממשל וחברה
ד"ר נועה לביאביה"ס לממשל וחברה
מרארז שקלרביה"ס לממשל וחברה
פרופ'אסף מידניביה"ס לממשל וחברה
מרלירון בלכרביה"ס למדעי המחשב
מראמיר קירשביה"ס למדעי המחשב
גב' אסנת גניסלבביה"ס למדעי המחשב
ד"ר דורית שוויקיביה"ס למדעי המחשב
ד"ריוסף מעלםביה"ס לניהול וכלכלה
רו"חעדי ריינהולדביה"ס לניהול וכלכלה
ד"ר חנה מדלר-לירזביה"ס לניהול וכלכלה
ד"ר יעקב ארזביה"ס לניהול וכלכלה
ד"ר אבירם מיליןביה"ס למדעי הסיעוד
ד"רקרן שחרביה"ס למדעי הסיעוד
מר ברק קנדלביה"ס למדעי ההתנהגות
ד"ר דפנה דולברג-גינאוביה"ס למדעי ההתנהגות
ד"ררביד דורוןביה"ס למדעי ההתנהגות
מרחן חגיביה"ס למדעי ההתנהגות
גב' לילי קניגלימודי אנגלית
גב מירב פגיסלימודי אנגלית
ד"ר דיויד גרייבסלימודים כלליים