כניסה

בחינות סמסטר ב' תשע"ז – הנחיות למרצים

מידע על תאריכי הבחינות בקורסים בהם הנך מלמד/ת בסמסטר ב' תשע"ז, מופיע באתר האינטרנט של המכללה בקישור: "מידע נט" > מערכת שעות > רשימת בחינות > סמסטר ב' תשע"ז.

 

הריני להביא לידיעתכם את הכללים הנהוגים במכללה לקיומן של בחינות:

1.         אופן מסירת שאלוני הבחינה וחומר עזר לבחינה

1.1   בחינות רבות ברירה (אמריקאיות):

חברת תומקס, האחראית על סריקת מחברות הבחינה במכללה, משמשת מרכז תמיכה למרצים שיהיו מעוניינים לבצע בחינות אמריקאיות. מידע מפורט לגבי אופן השימוש בשירות זה, מצ"ב.

1.2            שאלון בחינה רגיל:

את השאלון יש למסור למזכירות בית הספר בו הנך מלמד/ת עד שבועיים לפני מועד המבחן. ניתן למסור את השאלון על החסן נייד (disk on key) או לשלחו בדוא"ל(1) למזכירות בית הספר. כן ניתן להגיש שאלון מודפס. המרצים מתבקשים להשתמש בתוכנת word (רצוי בגופן David גודל אות 12).

1.3   כמו כן יש להעביר למנהל בית הספר בו הנך מלמד כל חומר עזר לשימוש בבחינה, אם יש כזה (כגון דף נוסחאות, רשימות ביבליוגרפיות וכו').

המרצים מתבקשים לציין על גבי טופס הבחינה את משך הבחינה, חומר עזר המותר לשימוש בבחינה, משקל כל אחת מהשאלות בבחינה וכן כל פרט אחר הראוי לציון. מצ"ב דוגמא לדף ראשון (דף שער) של בחינה.

1.4   הריני להפנות את תשומת לבכם כי המועצה האקדמית אישרה תוספת לנוהל סדרי בחינות ודיווח ציונים לפיו אם לא יצוין משקלה של כל שאלה על גבי שאלון הבחינה, יהיה משקלן של כל השאלות בשאלון הבחינה זהות.

 

2.    

א. בקורס בו מלמדים מספר מרצים, על מרצי הקורס לדאוג למסירת שאלון בחינה אחיד.

ב. מרצה הקורס אחראי למסור למתרגלים (אם ישנם כאלה) הנחיות לגבי מטלותיהם במהלך הבחינה.

ג. בקורס בו ניתנה לסטודנטים בחירה בין עבודה לבחינה כמטלת סיום הקורס, יש למסור למנהל בית הספר את המספר המשוער של הסטודנטים העומדים לגשת לבחינה.

(בהזדמנות זו אנו מזכירים כי אין לאפשר לסטודנט תיקון ציון בחינה ע"י הגשת עבודה).

 

(1) בגלל הרגישות המיוחדת הכרוכה בטיפול במבחנים, יש להקפיד על כך שמבחן שנשלח בדוא"ל ממוען נכון ויש לבקש עבורו אישור קבלה. על המרצה לקבל במזכירות קוד שליחה שיבטיח שרק המזכירות תוכל לפתוח את הקובץ. כמו כן, יש לשלוח את המבחן בשעות הפעילות של המזכירות.


3. על פי החלטה שהתקבלה בפורום דקני בתי הספר, לא ניתן לקיים בחינות חסויות.

4. הנחיות לגבי מהלך הבחינה ואופן מסירת הציונים

 

4.1    על המרצה להיות נוכח בחדרי הבחינה או בקרבתם, במקום עליו ידוע למשגיח/ה, משך כל זמן הבחינה. חובת נוכחות זו אינה תלויה באופי המבחן, סוג המועד, או גודל הקבוצה הנבחנת. במקרה בו נאלץ המרצה להיעדר מהבחינה, יש לקבל אישור מראש של דקן בית הספר. היעדרות שכזו תאושר תוך בחינת נסיבות הבקשה ובתנאי שהמרצה ימצא חבר סגל (אפשר גם מתרגל) שמכיר את המבחן, ויהיה מסוגל לענות על שאלות ולשמש כממלא מקומו.

 

4.2    במבחן בקורס בו יש ריבוי קבוצות לימוד, יש לוודא נוכחות של מרצים ו/או מתרגלים במספר המספיק לענות על שאלותיהם של כל הנבחנים.

 

4.3    הקשר בין המרצה לסטודנט בזמן בחינה יהיה ישיר ולא באמצעות תיווכם של המשגיחים בבחינות. על המרצה להיכנס לכל כתת בחינה מספר פעמים ככל הנדרש, במהלך הבחינה.

 

4.4    במקרה בו המרצה (או ממלא מקומו) לא נכח בעת הבחינה כנדרש ודקן בית הספר סבר כי היעדרות המרצה מנעה מהנבחן לקבל תשובות לשאלותיו, יהיה זכאי הנבחן למועד בחינה נוסף.

 

4.5    יחליט המרצה על מתן הארכת זמן לבחינה, יודיע על כך למרכזת ההשגחה. המרכזת אחראית להפצת ההנחיה בכל חדרי הבחינה. המרצים מתבקשים לא למסור ישירות לסטודנטים על מתן אורכה.

 

4.6    מסירת ציוני בחינות ומחברות בחינה: ציוני בחינות ומחברות הבחינה יש למסור למנהל בית הספר תוך שבועיים מיום הבחינה. עם זאת, מתבקשים המרצים לקחת בחשבון את פער הזמן בין מועד א' למועד ב' ולמסור את ציוני מועד א' ומחברות הבחינה בעיתוי שיאפשר טיפול בערעורים ומסירת תשובות לערעורים לפני קיום מועד ב'.

 

4.7    עם מסירת ציון העבודה הסמינריונית, בחינת הבית או עבודת הגמר, ימסור המרצה למזכירות גם את העבודה או בחינת הבית שנבדקה על ידו, כשעל גביה מופיעות הערותיו, תיקוניו או כל הערכה מילולית אחרת של זו, על מנת שאלה יסייעו לסטודנט להעריך את איכות עבודתו. העבודה שימסור המרצה למזכירות תוחזר לסטודנט.

 

5.      סריקת מחברות בחינה לאחר בדיקתן

על פי חוק זכויות הסטודנט, מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהם וכן רשאי הסטודנט לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.

מחברות הבחינה ייסרקו ויוצגו לנבחנים באתר האינטרנט של המכללה. על מנת להבטיח את תקינות הסריקה מתבקשים הבודקים למלא בקפדנות אחר ההנחיות הבאות (שנמסרו ע"י החברה המבצעת):

1)      יש להחזיר את מחברות הבחינה בתוך המעטפה המקורית בהן הן נמסרו.

2)      יש למסור למזכירות את מחברות הבחינה ביחד עם הציונים (לא לפני ולא אחרי).

3)       אין להעביר לסריקה חומר עזר (דפי נוסחאות, סיכומים וכו').

4)      אין לשדך בסיכות ולא לצרף בשום דרך אחרת דפים שאינם חלק ממחברת הבחינה.

5)      במקרים בהם יש מספר מחברות בחינה לנבחן מתבקש המרצה האחראי להגישן ביחד (אחת בתוך השנייה ללא

         שידוך). נא להקפיד כי המחברת עם מדבקת הברקוד תהיה החיצונית.

6)      יש לכתוב הערות במחברת או על דף התשובות בכתב ברור ונקי בעט כחול או שחור. 

         אין לכתוב הערות בעפרון או בעט בצבע אדום.

7)      אין לכתוב מעבר לקו האדום של השוליים (השוליים ייחתכו לצורך הסריקה).

8)      הערות או ניקוד בכל שאלה יש להקיף או לסמן באופן שיהיה בולט לסטודנט.

9)      אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס) או בעט מחיק.

 

6.     הטיפול בערעורים

ערעורי הסטודנט בצירוף המחברת הסרוקה יועברו למרצים באמצעות אתר האינטרנט למעט בבחינות חסויות.

תלמיד זכאי לערער על ציון הבחינה תוך 5 ימים ממועד פרסום מחברת הבחינה באתר האינטרנט. עפ"י החלטת דקן ביה"ס ניתן יהיה לקצר את פרק הזמן להגשת הערעור ביום אחד ובלבד שהודעה על כך תינתן לסטודנטים לפני תחילת מועד הבחינות. המרצה יהא חייב להגיב, בכתב, על ערעור תוך שבוע ימים מתום תקופת הערעורים, או תוך פרק זמן קצר מזה, כשהדבר נדרש, על מנת שההחלטה בערעור תימסר לרכז הבחינות לפני מועד ב' של הבחינה נשוא הערעור.

המרצה ישלח את תשובתו לערעור למזכירות באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

להלן תאור התהליך והנחיות לטיפול בנושא:

 

1.  הגשת ערעור תתבצע ע"י סטודנט באמצעות אתר האינטרנט של המכללה. התנאים להגשת

ערעור על ידי הסטודנט:

א. הסטודנט "פתח" את מחברת בחינתו הסרוקה ובזה הפך אותה לזמינה לצפייה ע"י המרצה.

ב. הסטודנט נימק בכתב את בקשת הערעור.

 

2.  טיפול המרצה  בערעור:

א. על המרצה לעקוב באופן שוטף אחר הערעורים המועברים אליו ולטפל בהם בטווח הזמן הנדרש עפ"י נהלי המכללה. עם קליטת הערעור תשוגר הודעת דוא"ל למרצה.

ב. הטיפול בערעור מתבצע באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט" המותקנת באתר האינטרנט של המכללה. ניתוב: סגל ומחקר > כלים ומידע לסגל > כניסה למידע-נט.

שם המשתמש והסיסמא זהים לשם המשתמש והסיסמא בכניסה למחשבי המכללה.

ניתוב: כללי > ניהול ערעורים > הגדרות סינון.

המערכת מאפשרת למרצה לצפות במלל הערעור, במחברת הבחינה ובשאלון הבחינה.

ג. במקרה בו אין שינוי בציון לאחר בדיקת הערעור, יש לבחור בהחלטה לגבי שינוי הציון "אין שינוי בציון הבחינה".

במקרה של שינוי הציון בעקבות הערעור על המרצה להקפיד ולמלא הן את משבצת "ציון  בחינה" והן את משבצת "ציון סופי".

בסיום בדיקת הערעור, יש לבחור בשדה "צפיה במלל הערעור > תשובה לערעור". בחירה בשדה זה תשגר את ההודעה הן לסטודנט והן למזכירות. עם קליטת תשובה לערעור תשוגר הודעת דוא"ל לסטודנט.

ד.  במקרה של שינוי בציון הבחינה/ציון סופי בעקבות הערעור תעדכן מזכירות בית הספר את הציון החדש בגיליון הציונים של הסטודנט.

ה. קיימת אפשרות לשליחת הודעות למזכירות בית ספרך באמצעות מקש "פניית מרצה למזכירות".

3.  שירותי תמיכה יינתנו לכם ע"י מזכירות בית ספרכם.

4.      טעינת קבצים - נוספה אפשרות למרצה לטעון למערכת קבצים המשמשים אותו בעת בדיקת הערעור, כגון רשימת הציונים המקוריים של קבוצת השיעור, רשימת ציוני תרגיל וכיו"ב. אינדיקציה לקובץ רלבנטי מופיעה במסך הערעור ומאפשרת לפתוח את הקובץ.

5.      שיתוף בודקים נוספים – נוספה אפשרות להגדיר מורשי בדיקה נוספים. אפשרות זאת מיועדת בעיקר לקורסים שבהם מתקיימת בדיקת רוחב. ההגדרה מתייחסת לקבוצת שיעור. מורה קבוצת השיעור יגדיר את הבודקים הנוספים לקבוצתו. הפעולה מתבצעת באופן הבא:

בתפריט הערעורים > תת תפריט אתרי קורס והרשאות

* על המרצה לאתר את הקורס

* יש לבחור 'כניסה לאתר הקורס'

* לכל קורס מוצג עמוד עם אפשרויות עבודה רבות (לא רלוונטי אצלנו)

* יש לאתר את האופציה של 'מורשי גישה' > הוספת מורשי גישה.

 

6. קבלת חוות דעת מבודקים נוספים – באמצעות הפונקציה "טיוטות" מעביר המרצה בקבוצת השיעור את הערעור לחוות דעת של בודק/בודקים נוספים. כל בודק נוסף מקליד את תשובתו ב"טיוטא" ומבצע פעולת שמירה. בכל טיוטא נשמרים פרטי הכותב ותאריך כתיבתה. כל מורשי הבדיקה יכולים לצפות בכל הטיוטות. כל הטיוטות נצברות למסמך אחד. כאשר מרצה קבוצת השיעור, האחראי לתת את התשובה לסטודנט, ילחץ על אופציית "תשובה לסטודנט" יופיעו אוטומטית במלל התשובה נוסחי כל הטיוטות שהתקבלו. המרצה יכול לערוך את המלל או לשגרו כפי שהוא (כמובן – לאחר שהזין את הציון הסופי החדש, אם אכן השתנה).

 

7. הוספת קובץ לתשובת המרצה - נוספה אפשרות לצרף קובץ לתשובת המרצה. כאשר ייעשה שימוש באפשרות זו, תהיה התשובה לסטודנט מורכבת משני קבצים  - קובץ התשובה והקובץ הנוסף.

 

מיכל רז,

ראש מינהל סטודנטים

 

 

 

דוגמא לדף ראשון (דף שער) של בחינה
דוגמא לדף ראשון (דף שער) של בחינה