כניסה

ולת"ם - ועדה לתאום שרות מילואים

ולת"ם פועלת במסגרת צ.ה.ל. ומטפלת בבקשות לדחייה, קיצור או ביטול שרות מילואים.

להלן עיקרי הנחיות ולת"ם לתלמידי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה:

חייל מילואים המתחיל ללמוד במוסד להשכלה גבוהה חייב לדווח על כך ליחידתו עד חודש מתחילת שנה"ל. הדיווח נועד לסייע בתכנון קריאת הסטודנט לשרות מילואים. על הסטודנט להעביר ליחידתו אישור לימודים לאחר הרישום לקורסים.

סטודנט הנקרא לשרות מילואים של לפחות 6 ימים רצופים במהלך "שנה אקדמית" (אוקטובר עד יולי) זכאי לפנות לולת"ם בבקשה לדחייה או קיצור השרות. על הבקשה להגיע לולת"ם לכל המאוחר 30 יום לפני מועד הגיוס הנקוב בצו. הבקשה תסתמך רק על נתונים אקדמיים. המכסה המירבית של ימי מילואים במהלך "שנה אקדמית" היא 21 יום ברצף.

טפסי פנייה לולת"ם וטפסי ערעור ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים. ערעור ניתן להגיש רק על סמך נתונים אקדמיים שלא נכללו בפנייה הראשונית. טופס הערעור יוגש למדור ולת"ם תוך 7 ימים  ממועד ישיבת הוועדה (את תאריך הישיבה ניתן לברר טלפונית).

מספר הטלפון של ולת"ם 03-6553655 או 6535*.

למידע נוסף: אתר האינטרנט של ולת"מ:

http://www.miluim.aka.idf.il/1184-he/Miluim.aspx