כניסה

תואר ראשון-מדעי המחשב -רשימת קורסים

|

*לתצוגה מיטבית במכשיר נייד מומלץ לסובב לרוחב.

יום בשבועשעת התחלהשם מרצה בכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצה
א08:00מר חלילי וויסאםלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++C215- מעבדת עיבוד מקבילי ווסטוןתרגיל               12111904
א08:15גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'פומנטו 102שיעור               5000131
א08:30ד"ר שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 001שיעור               12111501
א09:15ד"ר זיגדון רומינהכןמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 003שיעור               11111101
א09:15גב' גל שרוןלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותכלכלה 111תרגיל               11111112
א09:15ד"ר סגל זףלאתורת ההנמקהווסטון 005שיעור               11111203
א09:15מר כהן דניאללאמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111514
א09:30גב' גניסלב אסנתלאמתמטיקה מתוגברתווסטון 030שיעור               11111001
א10:15ד"ר וולוסקיביץ' אנהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 103שיעור               5000225
א10:15פרופ' קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 001שיעור               12111401
א10:15גב' כליף קרןלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 032שיעור               12111901
א10:15מר פישמן אבישילאהיבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט אפווסטון 126שיעור               14120401
א11:15גב' גל שרוןלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותכלכלה 111תרגיל               11111111
א11:15גב' גניסלב אסנתלאתורת ההנמקהווסטון 030שיעור               11111201
א11:15מר כהן דניאללאמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111515
א12:15ד"ר סגל זףלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 005שיעור               11111104
א12:15ד"ר בק ניליכןמבוא למדעי המחשבווסטון 233שיעור               11111504
א13:00פרופ' קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 001שיעור               12111402
א13:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               5000233
א13:15ד"ר כהן דבורה-סגליתלאתורת ההנמקהווסטון 031שיעור               11111205
א13:15ד"ר זיגדון רומינהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 030שיעור               11111301
א14:15ד"ר בק ניליכןמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111505
א15:00גב' גל שרוןלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 128תרגיל               11111308
א15:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               5000231
א16:15מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסיפומנטו 102שיעור               5000031
א16:15מר כהן אביעדלאאינטרנט ושפת ג'אווהווסטון 031שיעור               14213101
א16:30ד"ר סגל זףלאתגבור בלוגיקה וחדואווסטון 005תגבור               1112601
א17:15ד"ר בק ניליכןסטטיסטיקה מכוונת למידהווסטון 030שיעור               18224701
ב08:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 102שיעור               5000232
ב08:15ד"ר כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 001שיעור               11111307
ב08:30גב' מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבווסטון 131שיעור               11111513
ב08:30ד"ר שוויקי דוריתכןמפגשים עם הביולוגיהווסטון 003שיעור               19400501
ב09:15גב' נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 034תרגיל               11111102
ב09:15מר בצלאל יוסיכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 130תרגיל               11111305
ב09:15מר קירש אמירכןתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 005תרגיל               12111906
ב09:15ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריהכןאלגוריתמיםווסטון 233שיעור               12112001
ב10:00מר בנאי יובללאמבוא למדעי המחשב215- מעבדת עיבוד מקבילי ווסטוןתרגיל               11111508
ב10:15גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 132שיעור               5000132
ב10:15ד"ר סגל זףלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 032תרגיל               11111105
ב10:15ד"ר כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ווסטון 001שיעור               11112601
ב11:15גב' נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 034תרגיל               11111103
ב11:15ד"ר זיגדון רומינהכןמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 030שיעור               11111110
ב11:15מר בצלאל יוסיכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 130תרגיל               11111306
ב11:15מר קירש אמירכןתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 005שיעור               12111903
ב11:15ד"ר נוסבוים אסףלאסיבוכיותווסטון 126שיעור               13111101
ב12:15ד"ר סגל זףלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 032תרגיל               11111106
ב12:15ד"ר שטיין אסתרכןארכיטקטורת מחשביםווסטון 131שיעור               12111801
ב12:30מר בנאי יובללאמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111509
ב15:50גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 026שיעור               5000161
ב15:50גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 103שיעור               5000261
ב16:15ד"ר סגל זףלאמתמטיקה בדידהווסטון 030שיעור               11112101
ב16:15מר קירש אמירכןתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 003תרגיל               12111907
ב16:15ד"ר מובשוביץ דודלאבניית יישומים מאובטחיםווסטון 031שיעור               14116001
ב16:15ד"ר ידין גלעדלאטכנולוגיה אתיקה ומשפטווסטון 005שיעור               14219001
ב16:15ד"ר מרקו דניאללאלמידה עמוקהווסטון 127שיעור               14219201
ב18:15ד"ר קרקובסקי רועילאחישוב קוונטיווסטון 114שיעור               18224501
ב19:15ד"ר סגל זףלאמתמטיקה בדידהווסטון 030תרגיל               11112102
ג08:00מר חלילי וויסאםלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++C213- מעבדת תקשורת ווסטוןתרגיל               12111905
ג09:15פרופ' לב אריהכןתורת ההנמקהווסטון 127שיעור               11111202
ג09:15גב' אריאן שלומיתלאמבני נתוניםווסטון 001שיעור               12111102
ג09:15מר שני יניבלאפיתוח אפליקציות מובייל למסחר אלקטרוניווסטון 034שיעור               14218201
ג09:30גב' גניסלב אסנתלאמתמטיקה מתוגברתווסטון 030שיעור11111001
ג10:15גב' כליף קרןלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 032שיעור               12111902
ג10:15פרופ' אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 035שיעור               13111301
ג12:15ד"ר זיגדון רומינהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 030שיעור11111301
ג12:15פרופ' לוי דניכןאלגברה לינארית 1ווסטון 031שיעור               11111701
ג12:15פרופ' קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 005שיעור12111402
ג12:15גב' אריאן שלומיתלאחישוביותווסטון 127שיעור               13111302
ג12:15פרופ' שטרן מיכלכןנושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהווסטון 128שיעור               19211401
ג13:15פרופ' לב אריהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 132שיעור               11111304
ג13:15פרופ' בן-עמרם אמירכןמבני נתוניםווסטון 001שיעור               12111101
ג13:15מר רונן גיאלאתכנות יישומי בעזרת Design Patternsווסטון 035שיעור               14214001
ג14:15ד"ר דביר יניבלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 031שיעור               11111316
ג14:15ד"ר סעאבנה ראידכןמבנה מחשביםווסטון 005שיעור               12111502
ג15:00פרופ' קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 001שיעור12111401
ג15:00גב' גפטר לי מאירהלאנושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהווסטון 128תרגיל               19211402
ג16:00מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסיכלכלה 205שיעור               5000001
ג16:00גב' קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 206שיעור               5000121
ג16:15מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסיפומנטו 213שיעור5000031
ג16:15גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 212שיעור               5000102
ג16:15גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 111שיעור               5000222
ג16:15גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 026שיעור               5000227
ג16:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור5000231
ג16:15ד"ר גוטליבובסקי חמיכןמבוא למיקרו כלכלהווסטון 034שיעור               12113101
ג16:15פרופ' לוי דניכןמבוא לתורת המספריםווסטון 126שיעור               14212301
ג16:15מר רונן גיאלאפיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימדווסטון 007שיעור               14216801
ג16:15מר יציב אמירלאפיתוח מציאות מדומה213- מעבדת תקשורת ווסטוןשיעור               14217801
ג16:15מר רגב גיללאמבוא להנדסה לאחור וניתוח ווירוסיםמעבדה 217- ווסטוןשיעור               14219301
ג17:15פרופ' בן-עמרם אמירכןפרקים במדעי המחשב התאורטייםווסטון 032שיעור               18000001
ד08:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 05שיעור5000232
ד09:15ד"ר כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ווסטון 001שיעור11112601
ד09:15פרופ' דרור גדעוןכןמערכות בסיסי נתוניםווסטון 003שיעור               13111201
ד09:30גב' גניסלב אסנתלאתורת ההנמקהווסטון 032שיעור11111201
ד10:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 05שיעור5000233
ד10:15ד"ר מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 005שיעור               13111602
ד11:15ד"ר כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 001שיעור11111307
ד12:15ד"ר שרייבמן עדיכןמבוא למדעי המחשבווסטון 032שיעור               11111501
ד12:15ד"ר שטיין אסתרכןארכיטקטורת מחשביםווסטון 031שיעור12111801
ד12:15פרופ' דרור גדעוןכןמערכות בסיסי נתוניםווסטון 003שיעור               13111202
ד12:15ד"ר מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 005שיעור               13111601
ד13:15פרופ' טישברוביץ שמואללאמבוא למדעי המחשבווסטון 001שיעור               11111507
ד14:15פרופ' לוי דניכןאלגברה לינארית 1ווסטון 030שיעור11111701
ד14:15ד"ר נוסבוים אסףלאסיבוכיותווסטון 007שיעור13111101
ד15:15ד"ר קומן אלכסכןניתוח מערכותווסטון 001שיעור               14116101
ד16:15מר לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 026שיעור               5000101
ד16:15גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 032שיעור               5000201
ד16:15מר בצלאל יוסיכןאלגברה לינארית 1ווסטון 130תרגיל               11111702
ד16:15ד"ר גוטליבובסקי חמיכןמבוא למיקרו כלכלהווסטון 128שיעור12113101
ד16:15פרופ' לוי דניכןמבוא לתורת המספריםווסטון 232שיעור14212301
ד17:15מר זהר עמיתלאמבוא לחומרה ומערכות משובצות213- מעבדת תקשורת ווסטוןשיעור               14219101
ד17:15פרופ' טישברוביץ שמואללאניתוח ועיצוב מונחי עצמיםווסטון 131שיעור               18223301
ד18:15ד"ר קומן אלכסכןניהול פרוייקטיםווסטון 001שיעור               14500601
ה08:15מר בצלאל יוסיכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 034תרגיל               11111302
ה08:15גב' אריאן שלומיתלאחישוביותווסטון 007שיעור13111302
ה08:30גב' מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111502
ה09:15פרופ' לב אריהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 005שיעור11111304
ה09:15ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריהכןאלגוריתמיםווסטון 127שיעור12112001
ה09:15מר מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון 130תרגיל               13111604
ה10:15מר בצלאל יוסיכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 034תרגיל               11111303
ה10:15ד"ר דביר יניבלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 131תרגיל               11111317
ה10:15גב' גל שרוןלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 132תרגיל               11111318
ה10:15גב' מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111503
ה10:15פרופ' טישברוביץ שמואללאמבוא למדעי המחשבווסטון 001שיעור11111507
ה11:15ד"ר בק ניליכןמבוא למדעי המחשבווסטון 233שיעור11111504
ה11:15גב' אריאן שלומיתלאמבני נתוניםווסטון 007שיעור12111102
ה11:15ד"ר שקלר אלוןכןמבנה מחשביםכלכלה N-02שיעור12111501
ה11:15פרופ' אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 032שיעור13111301
ה11:15ד"ר מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 035שיעור13111602
ה12:15ד"ר שרייבמן עדיכןמבוא למדעי המחשבווסטון 031שיעור11111501
ה13:15ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמיתלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 132שיעור               11111107
ה13:15גב' מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבווסטון 035שיעור11111513
ה13:15פרופ' דרור גדעוןכןתכנות מתקדם בשפת Cווסטון 030שיעור               11112401
ה13:15פרופ' בן-עמרם אמירכןמבני נתוניםפומנטו 101 אודיטוריוםשיעור12111101
ה13:15ד"ר סעאבנה ראידכןמבנה מחשביםווסטון 007שיעור12111502
ה13:15ד"ר שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 129שיעור               12111503
ה13:15פרופ' אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 032שיעור               13111303
ה13:15ד"ר מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 001שיעור13111601
ה13:15מר מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון 130תרגיל               13111605
ה14:15גב' גל שרוןלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 034תרגיל               11111309
ה14:15ד"ר בק ניליכןמבוא למדעי המחשבמעבדה 217- ווסטוןתרגיל               11111506
ה15:15מר מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון 130תרגיל               13111606
ה16:00ד"ר מועלם רונילאאסטרופיזיקהווסטון 003שיעור               14116301
ה16:15ד"ר זיגדון רומינהכןתורת ההנמקהווסטון 001שיעור               11111204
ה16:15ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמיתלאאלגברה ליניארית 2ווסטון 127שיעור               12111403
ה16:15ד"ר מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 005שיעור               13111603
ה16:15ד"ר לוין בוריסלאהנדסת תוכנה מכוונת עצמיםווסטון 007שיעור               14111901
ה16:15ד"ר שקלר אלוןכןData Miningווסטון 114שיעור               14212601
ה16:15פרופ' אהרני גדכןתכנות פונקציונליווסטון 032שיעור               14218601
ה16:15ד"ר שרייבמן עדיכןמדעי המחשב או מדע בדיוני? לאן זה הולךווסטון 111שיעור               18514101
ה17:15פרופ' בן-עמרם אמירכןפרקים במדעי המחשב התאורטייםווסטון 031תרגיל               18000002
ה17:30מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסיכלכלה 110שיעור5000001
ה18:15מר מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון 030תרגיל               13111607
ה18:30פרופ' שטרן מיכלכןמבוא להסתברותווסטון 127שיעור               11112301
ה19:15פרופ' אהרני גדכןמבוא למדעי המחשבווסטון 003שיעור               11111510
ו08:15מר מלמד צבילאארגון המחשב ושפת סףווסטון 001שיעור               12111301
ו08:15ד"ר מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 005שיעור13111603
ו08:30פרופ' אהרני גדכןמבוא למדעי המחשבווסטון 007שיעור11111510
ו08:30ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמיתלאאלגברה ליניארית 2ווסטון 003שיעור12111403
ו10:15גב' נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 030תרגיל               11111108
ו10:15גב' שמואלביץ פנינהלאמבוא למדעי המחשבמעבדה 235- ווסטוןתרגיל               11111511
ו10:15גב' טליתמן מיכללאמבוא להסתברותווסטון 032תרגיל               11112302
ו10:15מר חלילי וויסאםלאתכנות מתקדם בשפת C213- מעבדת תקשורת ווסטוןתרגיל               11112402
ו10:15מר מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון 034תרגיל               13111608
ו10:30ד"ר שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 003שיעור12111503
ו12:00מר חלילי וויסאםלאתכנות מתקדם בשפת C213- מעבדת תקשורת ווסטוןתרגיל               11112403
ו12:15גב' נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 030תרגיל               11111109
ו12:15גב' שמואלביץ פנינהלאמבוא למדעי המחשבמעבדה 235- ווסטוןתרגיל               11111512
ו12:15גב' טליתמן מיכללאמבוא להסתברותווסטון 032תרגיל               11112303
ו12:15פרופ' אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 005שיעור13111303
ו16:00ד"ר גבר טומהלאסדנה: Home Communications סמינר/סדנא          15002801
ו16:00גב' בריל מיכללאסדנה: ממשקים מוחשיים סמינר/סדנא          15004501
ו17:00מר מרגלית דרורלאסדנה: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה סמינר/סדנא          15002901
ו18:00ד"ר קירש אילןכןסדנה: פיתוח יישומי אינטרנט סמינר/סדנא          15000401
ו18:00ד"ר קירש אילןכןסדנה: פיתוח אפליקציות מובייל סמינר/סדנא          15003801
ו18:00מר קירש אמירכןסדנה: יישומי רשת סמינר/סדנא          15004101
ו18:00ד"ר קירש אילןכןסדנה: פתרונות תוכנה מתקדמים סמינר/סדנא          15004801
ו18:30מר קירש אמירכןסדנה: יצירת מוצר תוכנה סמינר/סדנא          15001201
ו18:30מר רונן גיאלאסדנה: פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט-נט מתק סמינר/סדנא          15003301
ו18:30מר קירש אמירכןסדנה: הנדסת תוכנה סמינר/סדנא          15003401
ו18:30מר יציב אמירלאסדנה: פיתוח מציאות מדומה ומשחקי מחשב סמינר/סדנא          15004701