כניסה

ממשל וחברה -רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצה  סגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהקבוצהנושאתיאור סוג מקצוע
א08:15שמיר עומרילאמבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א'ווסטון 00541114501411145שיעור               
א08:15קרמפף אריהכןמבוא ליחסים בינלאומייםווסטון 00142112501421125שיעור               
א08:15אדלר איריתלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 00351000005510000שיעור               
א08:15יונה מיטללאפרספקטיבות של צבא ומגדרווסטון 11555006601550066סמינר/סדנא          
א08:30טאובר-פאוזנר תמרלאתרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלווסטון 13254005001540050שיעור               
א09:15קפלן עמיתכןמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 00751000013510000שיעור               
א10:15טאובר-פאוזנר תמרלאמבוא למדע המדינהווסטון 13241114401411144שיעור               
א10:15אדלר איריתלאשיטות מחקר כמותניותווסטון 00342111601421116שיעור               
א10:15שמיר עומרילאצרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתווסטון 00556502401565024שיעור               
א12:15בראל צבילאמבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשהווסטון 00546500401465004שיעור               
א12:15קפלן עמיתכןמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 00751000001510000שיעור               
א12:15שמור טללאחיים בעיר - אנתרופולוגיה אורבניתווסטון 13154006601540066שיעור               
א14:00למפרט חןכןאמפתיה ושינוי חברתיפומנטו 21381130101811301שיעור               
א15:00בראל צבילאשיווק פוליטי ותקשורתווסטון 11545200401452004סמינר/סדנא          
א16:00מלמוד נועהלאסדנת מפגשים פמיניסטייםווסטון 11154006101540061שיעור               
א16:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 108500022250002שיעור               
א16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213500023150002שיעור               
א16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023350002שיעור               
א16:15ליבנה עדיתלאהפרדה במערכת החינוך בישראלווסטון 11455006801550068סמינר/סדנא          
א16:30למפרט חןכןפעולה ישירה וחתרנות: אקטיביזם הלכה למעשהווסטון 11255007001550070סמינר/סדנא          
ב08:15מילס ינוןלאכתבת וידאו במגזין חדשותווסטון 23346602301466023שיעור               
ב08:15קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12752000214520002תרגיל               
ב08:15חגבי שרוןלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12952000216520002תרגיל               
ב08:15בנימין שלומיתלאבית והעדר בית בישראלווסטון 13254004001540040שיעור               
ב08:15השילוני-דולב יעלכןטכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתווסטון 11455004101550041סמינר/סדנא          
ב08:30ברקאי תמרלאמשילות חדשה: מדינה, שוק וחברהווסטון 11555004501550045סמינר/סדנא          
ב10:15לביא נועהכןיחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראלווסטון 11545200301452003סמינר/סדנא          
ב10:15קניג עופרלארצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהווסטון 13046601601466016שיעור               
ב10:15שיפטר-סגיב תמרכןהיבטים חברתיים של בריאות וחוליווסטון 11255000501550005סמינר/סדנא          
ב10:15טרכטנברג גרסיאלהכןסוגיות במחקר החברתי של האמנותווסטון 11455000801550008סמינר/סדנא          
ב10:15השמשוני-יפה נוריתכןסביבה ופוליטיקהווסטון 12957650901576509שיעור               
ב11:15שוויקי דוריתכןמדע ואסתטיקהווסטון 03281235001812350שיעור               
ב11:15גרייבס דיוידכןמדע ואסתטיקהווסטון 03281235001812350שיעור               
ב11:15בנימין שלומיתלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'כלכלה 10151000017510000שיעור               
ב12:15אריאלי שאוללאסוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי-פלסטיניווסטון 12846601401466014שיעור               
ב12:15טרכטנברג גרסיאלהכןאמנות, תקשורת ופוליטיקהווסטון 13054005401540054שיעור               
ב13:15קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12752000218520002תרגיל               
ב14:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 204500026150002שיעור               
ב14:15השמשוני-יפה נוריתכןהתמחות מקצועית  - חלק א' 42113401421134שיעור               
ב14:15קרמפף אריהכןהתמחות מקצועית  - חלק א' 42113403421134שיעור               
ב14:15פנחסי מאיהלאהתמחות מקצועית בתקשורת פוליטית א' 42200301422003שיעור               
ב16:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 131500010150001שיעור               
ב16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 101500022750002שיעור               
ב16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213500023150002שיעור
ב16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023250002שיעור               
ב16:15גרייבס דיוידכןהגאון באמנותווסטון 00781143101811431שיעור               
ב16:15שיפטר-סגיב תמרכןרפואה, בריאות וחברהווסטון 13054003201540032שיעור               
ב16:15אורם מתןכןספרות ופוליטיקהווסטון 12757620401576204שיעור               
ב18:15גרייבס דיוידכןמיסטיקה ורציונליותווסטון 00781131201811312שיעור               
ב18:15אורם מתןכןמחשבה ביקורתית ומודרניותווסטון 11555002101550021סמינר/סדנא          
ג08:15זיו ענתלאשיטות מחקר כמותניותווסטון 12742111602421116תרגיל               
ג08:15גילון דניאללאשיטות מחקר כמותניותווסטון 12942111603421116תרגיל               
ג08:15בנימין שלומיתלאאתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערביםווסטון 11455005501550055סמינר/סדנא          
ג09:15גלילי ליליאנהלאכתיבה עיתונאיתווסטון 12841201201412012שיעור               
ג10:15שביט מאורכןסרן קירקגור - היכולת להאמיןפומנטו 00181235301812353שיעור               
ג11:00גילון דניאללאשיטות מחקר כמותניותווסטון 12942111604421116תרגיל               
ג11:00זיו ענתלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12751000004510000תרגיל               
ג11:15לביא נועהכןמבוא לתקשורת המוניםווסטון 03041200901412009שיעור               
ג11:15הראל פישר עדנהלאדיני תקשורת וחופש הביטויווסטון 23842200001422000שיעור               
ג12:15שניידר נתןכןסדנא: דמוקרטיה וחופש: ההקשר הישראליווסטון 13054006501540065שיעור               
ג12:15גלילי ליליאנהלאהרוסים באים, הרוסים באיםווסטון 12857651101576511שיעור               
ג13:15טאובר-פאוזנר תמרלאמבוא למדע המדינהווסטון 12741114401411144שיעור
ג13:15אקרמן יהושעלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 23852000215520002תרגיל               
ג14:00לביא נועהכןמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 00551000009510000שיעור               
ג14:15כסיף עופרלאהון, שילטון וצדק חברתיווסטון 12854003301540033שיעור               
ג14:15מידני אסףכןזכויות אדם בישראלווסטון 11455001101550011סמינר/סדנא          
ג14:15לרנטל תמרלאריבוד, מוביליות ואי שוויוןווסטון 12956200901562009שיעור               
ג15:15קינן עומרלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 13251000003510000תרגיל               
ג15:15טאובר-פאוזנר תמרלאקריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברהווסטון 12751000103510001שיעור               
ג15:15שניידר נתןכןהמקורות ההסטוריים והאינטל' של מדעה"ח א'ווסטון 13051110701511107שיעור               
ג15:15אקרמן יהושעלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13152000206520002תרגיל               
ג16:15הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129500010250001שיעור               
ג16:15לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 205500022550002שיעור               
ג16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023250002שיעור
ג16:15ירון מסגנה הדסכןהגירה ופליטות בין עבר והווהווסטון 11555003401550034סמינר/סדנא          
ג16:15לרנטל תמרלאמגדר ואתניות בשוק העבודהווסטון 11455003601550036סמינר/סדנא          
ג17:00קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13252000207520002תרגיל               
ג17:15אקרמן יהושעלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13152000208520002תרגיל               
ג18:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131500024050002שיעור               
ד08:00עמנו אוראל בנילאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13152000204520002תרגיל               
ד08:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 032500013150001שיעור               
ד08:15חגבי שרוןלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12852000202520002תרגיל               
ד08:15ערב תמרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12652000203520002תרגיל               
ד08:30איתן יובללאמבוא לתקשורת המוניםווסטון 13241200902412009תרגיל               
ד09:00עמנו אוראל בנילאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13152000211520002תרגיל               
ד09:15גילון דניאללאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 13051000016510000תרגיל               
ד09:15ביצור חזילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12851000020510000תרגיל               
ד09:15השילוני-דולב יעלכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 00352000201520002שיעור               
ד09:15ערב תמרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12652000212520002תרגיל               
ד10:15ספורטס שרון גרציהלאמבוא לתקשורת המוניםווסטון 12741200903412009תרגיל               
ד10:15ארצי איתילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 13151000019510000תרגיל               
ד10:15ערב תמרלאקריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברהווסטון 12651000102510001שיעור               
ד11:15גילון דניאללאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 13051000014510000תרגיל               
ד11:15איתן יובללאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13252000210520002תרגיל               
ד12:00למפרט חןכןמיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותיכלכלה 21281235601812356שיעור               
ד12:15אורם מתןכןתולדות הרעיון הפוליטי א'ווסטון 00142111901421119שיעור               
ד12:15קרמפף אריהכןמבוא ליחסים בינלאומייםווסטון 00342112501421125שיעור
ד12:15גרוניק אריהלאדפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטיםווסטון 11245112101451121סמינר/סדנא          
ד12:15שניידר נתןכןלחשוב את השואהווסטון 10955000201550002סמינר/סדנא          
ד13:15ביצור חזילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 03051000015510000תרגיל               
ד13:15ספורטס שרון גרציהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12751000018510000תרגיל               
ד14:00ערב תמרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 12652000219520002תרגיל               
ד14:15הולצמן ורדכןמבוא ליזמותכלכלה 20881235401812354שיעור               
ד14:15אורם מתןכןמבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'ווסטון 00141114701411147שיעור               
ד14:15קרמפף אריהכןכלכלה ללא כלכלניםווסטון 13144200301442003שיעור               
ד14:15שיפטר-סגיב תמרכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 00752000209520002שיעור               
ד14:15קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 13052000220520002תרגיל               
ד14:15למפרט חןכןקשר-אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית אווסטון 11254006801540068שיעור               
ד14:15שניידר נתןכןטראומה והחלמה: ההקשר הפוליטיווסטון 10955005201550052סמינר/סדנא          
ד15:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023350002שיעור
ד15:45הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 204500016150001שיעור               
ד16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 130500020150002שיעור               
ד16:15אריאלי שאוללאסוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי-פלסטיניווסטון 12746601401466014שיעור
ד16:15דהאן מיכאללאתקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקהווסטון 12654005701540057שיעור               
ד16:15אורם מתןכןפוליטיקה של זהויותווסטון 11255006701550067סמינר/סדנא          
ד17:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131500024050002שיעור
ה08:15עמנו אוראל בנילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 13051000006510000תרגיל               
ה08:15ספורטס שרון גרציהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12851000010510000תרגיל               
ה08:15דונת אורנהלאעל פוליטיקה של דיבור ושתיקהווסטון 13254003501540035שיעור               
ה08:15טרכטנברג גרסיאלהכןתרבות, אזרחות ופוליטיקהווסטון 11455000301550003סמינר/סדנא          
ה09:30לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129500014150001שיעור               
ה10:00עמנו אוראל בנילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 13051000011510000תרגיל               
ה10:15אפטר יעללאדוברותווסטון 13246602201466022שיעור               
ה11:15לוי טל מלכהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12851000012510000תרגיל               
ה12:00השילוני-דולב יעלכןתיאוריות סוציולוגיות א'פומנטו 00252000217520002שיעור               
ה12:15לביא נועהכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 00552000205520002שיעור               
ה12:15טרכטנברג גרסיאלהכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 00752000213520002שיעור               
ה12:15קפלן עמיתכןתיאוריות פמיניסטיותווסטון 13256100501561005שיעור               
ה12:15השמשוני-יפה נוריתכןאפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאותווסטון 13057640901576409שיעור               
ה14:15אמרני יהושעלאמבוא לשלטון מקומיווסטון 13246602101466021שיעור               
ה14:15לוי טל מלכהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12851000007510000תרגיל               
ה14:15השמשוני-יפה נוריתכןאוכל ופולטיקהווסטון 13054006001540060שיעור               
ה14:15קפלן עמיתכןמגדר, משפחות ושוק העבודהווסטון 11255005401550054סמינר/סדנא          
ה14:15בלוך דליתלאחברה ומשפחה ביפןווסטון 11455006501550065סמינר/סדנא          
ה16:15לוי טל מלכהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 12851000008510000תרגיל