כניסה

ממשל וחברה -רשימת קורסים

|

*לתצוגה מיטבית במכשיר נייד מומלץ לסובב לרוחב.

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהבכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצה
א08:15גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'פומנטו 102שיעור               5000131
א08:15ד"ר אדלר איריתלאשיטות מחקר כמותניותווסטון 128שיעור               42111601
א08:15ד"ר שמיר עומרילאצרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתווסטון 127שיעור               56502401
א10:15ד"ר וולוסקיביץ' אנהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 103שיעור               5000225
א10:15ד"ר שמיר עומרילאמבוא לממשל ולמדיניות ציבורית א'ווסטון 127שיעור               41114501
א10:15ד"ר בראל צבילאשיווק פוליטי ותקשורתווסטון 115סמינר/סדנא          45200401
א10:15ד"ר אדלר איריתלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 007שיעור               51000017
א12:15ד"ר בראל צבילאמבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשהווסטון 035שיעור               46500401
א13:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               5000233
א14:15ד"ר שרון סמדרלאעיר, מגדר ומיניותווסטון 111סמינר/סדנא          55008001
א14:15פרופ' למפרט חןכןבארץ הנמלים שחופרות זהב; מסע לעולם העתיקווסטון 034שיעור               81236101
א15:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               5000231
א16:15מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסיפומנטו 102שיעור               5000031
א16:15ד"ר ברוידא יעללאתיאוריות פמיניסטיותווסטון 001שיעור               56100501
ב08:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 102שיעור               5000232
ב08:15ד"ר דונת אורנהלאעל פוליטיקה של דיבור ושתיקהפומנטו 03שיעור               54003501
ב08:15פרופ' שניידר נתןכן1968 מיתוס ומציאות 50 שנה לאחר מכןווסטון 126שיעור               54007501
ב08:15פרופ' השילוני-דולב יעלכןטכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתווסטון 115סמינר/סדנא          55004101
ב08:15ד"ר ליבנה עדיתלאהפרדה במערכת החינוך בישראלווסטון 111סמינר/סדנא          55006801
ב08:15מר יחזקאל עובדיהלאמנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א'ווסטון 026שיעור               81191201
ב08:30ד"ר קפלן עמיתכןמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 007שיעור               51000013
ב09:15גב' בריל מיכללאאובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותרמעבדה 217- ווסטוןשיעור               81235701
ב10:15גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 132שיעור               5000132
ב10:15פרופ' שניידר נתןכןלחשוב את השואהווסטון 109סמינר/סדנא          55000201
ב10:15ד"ר טאובר-פאוזנר תמרלאסמלים ומיתוסים פוליטייםווסטון 111סמינר/סדנא          55007401
ב10:15ד"ר השמשוני-יפה נוריתכןאפריקה השחורה - מכיבוש לעצמאותווסטון 127שיעור               57640901
ב10:15גב' גלילי ליליאנהלאהרוסים באים, הרוסים באיםווסטון 031שיעור               57651101
ב10:30ד"ר קפלן עמיתכןמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 007שיעור               51000005
ב12:15ד"ר טאובר-פאוזנר תמרלאתרבות פוליטית ותרבות פופולרית בישראלווסטון 001שיעור               54005001
ב12:15ד"ר השמשוני-יפה נוריתכןהבטחות צריך לקייםווסטון 111סמינר/סדנא          55007101
ב14:15ד"ר השמשוני-יפה נוריתכןהתמחות מקצועית  - חלק א'ווסטון 128שיעור               42113401
ב14:15ד"ר קרמפף אריהכןהתמחות מקצועית  - חלק א'ווסטון 129שיעור               42113403
ב14:15גב' פנחסי מאיהלאהתמחות מקצועית בתקשורת פוליטית א'ווסטון 130שיעור               42200301
ב15:50גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 026שיעור               5000161
ב15:50גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 103שיעור               5000261
ב16:15ד"ר נתנזון רגבלאמצלמים תרבות:סוגיות באנתרופולוגיה חזותיתווסטון 115סמינר/סדנא          55007501
ג08:00ד"ר שוויקי דוריתכןמפגשים עם הביולוגיהווסטון 130שיעור               81236401
ג08:15מר עמנו אוראל בנילאשיטות מחקר כמותניותווסטון 112תרגיל               42111602
ג08:15ד"ר בנימין שלומיתלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 005שיעור               51000009
ג08:15מר איתן יובללאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 111תרגיל               52000219
ג09:00ד"ר קניג עופרלארצון העם-בחירות והצבעה בישראל במבט משווהווסטון 128שיעור               46601601
ג09:15מר איתן יובללאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 111תרגיל               52000216
ג10:45ד"ר שוויקי דוריתכןגנים וסביבה בתורשת האדםווסטון 130שיעור               81236501
ג11:00מר עמנו אוראל בנילאשיטות מחקר כמותניותווסטון 112תרגיל               42111603
ג11:00מר קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000203
ג11:15ד"ר בנימין שלומיתלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 007שיעור               52000217
ג12:15ד"ר לביא נועהכןיחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראלווסטון 114סמינר/סדנא          45200301
ג12:15פרופ' שניידר נתןכןהמקורות ההסטוריים והאינטל' של מדעה"ח א'ווסטון 129שיעור               51110701
ג12:15מר איתן יובללאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 111תרגיל               52000206
ג12:15מר קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000207
ג14:15מר איתן יובללאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 111תרגיל               52000208
ג14:15מר קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000210
ג14:15פרופ' שניידר נתןכןאשמה ואחריות: שיקולים פוליטייםווסטון 109סמינר/סדנא          55007201
ג14:15ד"ר ויסברג יצחקלאקריירות מקצועיות: מבט סוציולוגיווסטון 112סמינר/סדנא          55007601
ג14:15ד"ר לרנטל תמרלאריבוד, מוביליות ואי שוויוןווסטון 129שיעור               56200901
ג14:15ד"ר לביא נועהכןמתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א'ווסטון 127שיעור               81235901
ג15:15מר קינן עומרלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000214
ג16:00מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסיכלכלה 205שיעור               5000001
ג16:00גב' קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 206שיעור               5000121
ג16:15מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסיפומנטו 213שיעור5000031
ג16:15גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 212שיעור               5000102
ג16:15גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 111שיעור               5000222
ג16:15גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 026שיעור               5000227
ג16:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור5000231
ג16:15ד"ר קפלן גיוראלארפואה, בריאות וחברהווסטון 129שיעור               54003201
ג16:15ד"ר ירון מסגנה הדסכןהגירה ופליטות בין עבר והווהווסטון 112סמינר/סדנא          55003401
ג16:15ד"ר לרנטל תמרלאמגדר ואתניות בשוק העבודהווסטון 111סמינר/סדנא          55003601
ג16:15ד"ר דונת אורנהלאאלימות מינית מנקודת מבט אישית-חברתיתווסטון 114סמינר/סדנא          55008101
ג16:15ד"ר גרייבס דיוידכןמבוא לאסתטיקהווסטון 005שיעור               81131801
ג18:15ד"ר גרייבס דיוידכןהמהפכה התרבותית של שנות ה-60ווסטון 005שיעור               81161201
ג18:15ד"ר הולצמן ורדכןמבוא ליזמותווסטון 031שיעור               81235401
ד08:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 05שיעור5000232
ד08:15מר ארצי איתילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 114תרגיל               51000016
ד08:15מר ביצור חזילאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000202
ד08:15ד"ר בנימין שלומיתלאבית והעדר בית בישראלווסטון 127שיעור               54004001
ד08:15ד"ר יונה מיטללאפרספקטיבות של צבא ומגדרווסטון 112סמינר/סדנא          55006601
ד08:30ד"ר ערב תמרלאהגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה אווסטון 031שיעור               81236801
ד09:00מר ביצור חזילאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000212
ד09:15פרופ' השילוני-דולב יעלכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 007שיעור               52000201
ד10:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 05שיעור5000233
ד10:15מר ארצי איתילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 114תרגיל               51000014
ד10:15פרופ' מידני אסףכןזכויות אדם בישראלווסטון 111סמינר/סדנא          55001101
ד10:15ד"ר בנימין שלומיתלאאתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערביםווסטון 112סמינר/סדנא          55005501
ד10:30ד"ר ערב תמרלאבין אנשים חפציםווסטון 126שיעור               54007201
ד11:15מר ביצור חזילאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 115תרגיל               52000215
ד12:15ד"ר קרמפף אריהכןתולדות הרעיון הפוליטי א'ווסטון 128שיעור               42111901
ד12:15ד"ר גרוניק אריהלאדפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטיםווסטון 112סמינר/סדנא          45112101
ד12:15מר ביצור חזילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 114תרגיל               51000015
ד12:15פרופ' למפרט חןכןמעורבות חברתית ואקטיביזםווסטון 111סמינר/סדנא          55007801
ד14:15גב' הראל פישר עדנהלאדיני תקשורת וחופש הביטויווסטון 112שיעור               42200001
ד14:15ד"ר קרמפף אריהכןכלכלה ללא כלכלניםווסטון 128שיעור               44200301
ד14:15ד"ר בנימין שלומיתלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 005שיעור               52000209
ד14:15מר אקרמן יהושעלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 114תרגיל               52000220
ד16:15מר לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 026שיעור               5000101
ד16:15גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 032שיעור               5000201
ד16:15ד"ר אלעד משהלאסוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי-פלסטיניווסטון 030שיעור               46601401
ד16:15מר אקרמן יהושעלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 114תרגיל               52000218
ד16:15ד"ר דהאן מיכאללאתקשורת, טכנולוגיה, מחאה ופוליטיקהווסטון 129שיעור               54005701
ד16:15פרופ' למפרט חןכןקשר-אישי כשליחות: חונכות גנרטיבית אווסטון 111שיעור               54006801
ד16:15גב' חלפין תמהלאאנתרופולוגיה מקומית: מיתוסים ונרטיביםווסטון 115סמינר/סדנא          55007901
ד16:15ד"ר שביט מאורכןסרן קירקגור - היכולת להאמיןפומנטו 202- כיתת סמינרשיעור               81235301
ד16:15מר כהן אלוןלאדיבייט ורטוריקהווסטון 112שיעור               81236701
ד17:15מר אקרמן יהושעלאתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 114תרגיל               52000211
ד18:15ד"ר שביט מאורכןמיינדפולנספומנטו 207 חדר דינמיקהשיעור               81235101
ה08:15ד"ר פישר נתנאללאדת ומדינה בישראלווסטון 031שיעור               54002501
ה08:30גב' ספורטס שרון גרציהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 111תרגיל               51000020
ה09:15גב' לוי טל מלכהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 128תרגיל               51000012
ה10:15ד"ר אמרני יהושעלאמבוא לשלטון מקומיווסטון 031שיעור               46602101
ה10:15גב' ספורטס שרון גרציהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 111תרגיל               51000007
ה10:15מר ביצור חזילאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 115תרגיל               51000019
ה10:15ד"ר קפלן עמיתכןמגדר, משפחות ושוק העבודהווסטון 112סמינר/סדנא          55005401
ה10:15ד"ר בלוך דליתלאחברה ומשפחה ביפןווסטון 109סמינר/סדנא          55006501
ה11:15מר קינן עומרלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 026תרגיל               51000008
ה11:15גב' לוי טל מלכהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 128תרגיל               51000011
ה12:00פרופ' השילוני-דולב יעלכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 005שיעור               52000205
ה12:15גב' אפטר יעללאדוברותווסטון 034שיעור               46602201
ה12:15מר אקרמן יהושעלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 115תרגיל               51000018
ה12:15ד"ר לביא נועהכןתיאוריות סוציולוגיות א'ווסטון 003שיעור               52000213
ה12:15ד"ר כסיף עופרלאהון, שילטון וצדק חברתיווסטון 131שיעור               54003301
ה12:15גב' מלמוד נועהלאסדנת מפגשים פמיניסטייםווסטון 109שיעור               54006101
ה13:15גב' ספורטס שרון גרציהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 111תרגיל               51000006
ה13:15גב' לוי טל מלכהלאמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'ווסטון 128תרגיל               51000010
ה14:15ד"ר אדוט רם יהושעלאסוציולוגיה של חיי היומיוםווסטון 131שיעור               54007801
ה14:15ד"ר קרמפף אריהכןניאוליברליזם בעידן הפופוליזם: המקרה הישרווסטון 112סמינר/סדנא          55007301
ה14:15ד"ר השמשוני-יפה נוריתכןסביבה ופוליטיקהווסטון 233שיעור               57650901
ה16:15ד"ר ידלין סגל איהלאדיפלומטיה ציבורית בעידן הדיגיטליווסטון 030שיעור               46602401
ה16:15ד"ר השמשוני-יפה נוריתכןהישרדות,זכויות וריבונותפומנטו 203- כיתת סמינרסמינר/סדנא          55006301
ה16:15ד"ר רמר ביאל שרוןכןמשפחה כן בוחרים: משפחות רב גוניות בעידןווסטון 112סמינר/סדנא          55007701
ה17:30מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסיכלכלה 110שיעור5000001