כניסה

מערכות מידע - רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצהנושא
א08:30רייך ניר יעקבלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 206תרגיל               27101803271018
א08:30מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבכלכלה מעבדה 209תרגיל               27102202271022
א10:15קורן אבשלוםלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 212תרגיל               27100107271001
א10:15עברון יותםלאמבוא למדעי המחשבכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102203271022
א10:15מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבכלכלה מעבדה 209תרגיל               27102204271022
א10:15  מבוא למדעי המחשבווסטון מעבדה 217תרגיל               27102208271022
א10:15גפני רותיכןלמידה מעשית - ריכוז אקדמי שיעור               27500101275001
א10:15רוזן רוןלאלמידה מעשית - ריכוז אקדמי שיעור               27500102275001
א10:15בירן אחיטוב דפנילאלמידה מעשית - ריכוז אקדמי שיעור               27500104275001
א10:15  למידה מעשית - סמינר במערכות מידע סמינר/סדנא          27510301275103
א10:15גורדוני גליתכןלמידה מעשית - סמינר במערכות מידע סמינר/סדנא          27510305275103
א10:15שרמן סופיהכןלמידה מעשית - סמינר במערכות מידע סמינר/סדנא          27510307275103
א10:15רוט עידןכןלמידה מעשית - סמינר במערכות מידע סמינר/סדנא          27510309275103
א10:15  למידה מעשית - פרוייקט במערכות מידע סמינר/סדנא          27520301275203
א10:15  למידה מעשית - סדנא במערכות מידע סמינר/סדנא          27530301275303
א10:15מרמי אורילאלמידה מעשית ריכוז מנהלי שיעור               27540301275403
א10:30רייך ניר יעקבלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 103תרגיל               27101802271018
א12:15ברדוגו בנימיןכןמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 108שיעור               27101801271018
א12:15רייך ניר יעקבלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 111תרגיל               27101806271018
א12:15עברון יותםלאמבוא למדעי המחשבכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102209271022
א12:15מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבכלכלה מעבדה 209תרגיל               27102210271022
א12:15דאדון נעמילאכלים משפטיים בניהולכלכלה 104שיעור               27405701274057
א14:00למפרט חןכןאמפתיה ושינוי חברתיפומנטו 213שיעור               81130101811301
א14:15רוט עידןכןיסודות מערכות מידעכלכלה 102שיעור               27100901271009
א14:15ברדוגו בנימיןכןמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 108שיעור               27101805271018
א14:15פבל טללאאבטחת מידע ממוחשבכלכלה 107שיעור               27201201272012
א14:15אספיר טלכןהטמעת מערכות מידעכלכלה 104שיעור               27300301273003
א16:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 108שיעור               500022250002
א16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213שיעור               500023150002
א16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               500023350002
א16:15גל שרוןלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 212תרגיל               27100110271001
א16:15רוט עידןכןיסודות מערכות מידעכלכלה 102שיעור               27100902271009
א16:15שפיגל הדרלאמתמטיקה דיסקרטיתכלכלה 111תרגיל               27102806271028
א16:15  תכנות מכוון עצמים בשפת JAVAכלכלה מעבדה 209תרגיל               27202102272021
א16:15אספיר טלכןניהול פרוייקטיםכלכלה 101שיעור               27202301272023
א16:15שוורצקופ חיים ג'ימילאחדשנות ומערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםשיעור               27301101273011
א16:15שוורצקופ חיים ג'ימילאחדשנות ומערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםשיעור               27301103273011
א16:15שוורצקופ חיים ג'ימילאחדשנות ומערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםשיעור               27301105273011
א16:15פבל טללאטרור ואינטרנטכלכלה 109שיעור               27600101276001
א17:15קונסטנטינובסקי יאנהלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102712271027
א18:15שפיגל הדרלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 212תרגיל               27100111271001
א18:15רייך ניר יעקבלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 206תרגיל               27101808271018
א18:15קונסטנטינובסקי יאנהלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102710271027
א18:15אספיר טלכןניהול פרוייקטיםכלכלה 101שיעור               27202304272023
א18:15גלרמן ערןלאחשבונאותכלכלה 111תרגיל               27202904272029
א18:15  מדיניות הסייבר בארגוןכלכלה 104שיעור               27620101276201
א19:15ריינהולד עדילאחשבונאותכלכלה 103תרגיל               27202902272029
א20:15שפיגל הדרלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 212תרגיל               27100112271001
א20:15גלרמן ערןלאחשבונאותכלכלה 111תרגיל               27202903272029
א20:15אלוביץ איהלאחדשנות ומערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםתרגיל               27301102273011
א20:15אלוביץ איהלאחדשנות ומערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםתרגיל               27301104273011
א20:15אלוביץ איהלאחדשנות ומערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםתרגיל               27301106273011
ב08:15קורן אבשלוםלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 108שיעור               27102501271025
ב08:15אגאי ניריתלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 107שיעור               27102505271025
ב08:15גל שרוןלאמתמטיקה דיסקרטיתכלכלה 111תרגיל               27102802271028
ב08:15שניצר מיכללאמתמטיקה דיסקרטיתכלכלה 103תרגיל               27102803271028
ב10:15שטיינבוך-פרידמן ביאנהלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 102תרגיל               27100104271001
ב10:15שניצר מיכללאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 212תרגיל               27100108271001
ב10:15קורן אבשלוםלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 110תרגיל               27102502271025
ב10:15פישלוביץ סביוןלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 109תרגיל               27102503271025
ב10:15אגאי ניריתלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 104תרגיל               27102506271025
ב10:15שגב נועםלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה מעבדה 209תרגיל               27102507271025
ב10:15סלייטר נעהלאתכנות מכוון עצמים בשפת JAVAכלכלה 108שיעור               27202101272021
ב10:15לנדאו דנהכןיסודות התנהגות ארגונית-מאקרוכלכלה 107שיעור               27202601272026
ב11:15שוויקי דוריתכןמדע ואסתטיקהווסטון 032שיעור               81235001812350
ב11:15גרייבס דיוידכןמדע ואסתטיקהווסטון 032שיעור               81235001812350
ב12:15גל שרוןלאמתמטיקה א' למערכות מידעווסטון 129תרגיל               27100102271001
ב12:15שטיינבוך-פרידמן ביאנהלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 102תרגיל               27100103271001
ב12:15קורן אבשלוםלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 208תרגיל               27100106271001
ב12:15משקוביץ' מיכאלהלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 104תרגיל               27101807271018
ב12:15פישלוביץ סביוןלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 109תרגיל               27102504271025
ב12:15שגב נועםלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 108תרגיל               27102508271025
ב12:15אליינוב סרגיילאמבוא לתקשורת מחשביםכלכלה 110תרגיל               27202002272020
ב12:15אליינוב סרגיילאמבוא לתקשורת מחשביםכלכלה 110תרגיל               27202003272020
ב12:15לנדאו דנהכןיסודות התנהגות ארגונית-מאקרוכלכלה 107שיעור               27202602272026
ב14:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 204שיעור               500026150002
ב16:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 131שיעור               500010150001
ב16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 101שיעור               500022750002
ב16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213שיעור500023150002
ב16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               500023250002
ב16:15גרייבס דיוידכןהגאון באמנותווסטון 007שיעור               81143101811431
ב16:15דולגין אנדרילאמבני נתוניםכלכלה 104שיעור               27102012271020
ב17:15גולדשטיין ענתלאיסודות השיווקכלכלה 109שיעור               27200703272007
ב18:15גרייבס דיוידכןמיסטיקה ורציונליותווסטון 007שיעור               81131201811312
ב20:15דולגין אנדרילאמבני נתוניםכלכלה 109שיעור               27102001271020
ג08:30משקוביץ' מיכאלהלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 212תרגיל               27101804271018
ג09:15גולדשטיין ענתלאיסודות השיווקכלכלה 101שיעור               27200702272007
ג10:15שביט מאורכןסרן קירקגור - היכולת להאמיןפומנטו 001שיעור               81235301812353
ג10:15כליף קרןלאמבוא למדעי המחשבכלכלה 107שיעור               27102207271022
ג10:15רוזן רוןלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה אודיטוריוםשיעור               27102701271027
ג10:15שפיגל הדרלאמתמטיקה דיסקרטיתכלכלה 109שיעור               27102801271028
ג10:15וולך נדבלאתכנות WEBכלכלה מעבדה 210תרגיל               27301206273012
ג12:15כליף קרןלאמבוא למדעי המחשבכלכלה 107שיעור               27102201271022
ג12:15רוזן רוןלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה אודיטוריוםשיעור               27102705271027
ג12:15שפיגל הדרלאמתמטיקה דיסקרטיתכלכלה 208תרגיל               27102805271028
ג12:15גולדשטיין ענתלאיסודות השיווקכלכלה 104שיעור               27200701272007
ג12:15וולך נדבלאתכנות מכוון עצמים בשפת JAVAכלכלה מעבדה 209תרגיל               27202103272021
ג12:15גפטר לי מאירהלאכריית מידעכלכלה מעבדה 210תרגיל               27301005273010
ג12:15גפטר לי מאירהלאכריית מידעכלכלה מעבדה 210תרגיל               27301006273010
ג12:15ברזילי אורלילאתכנות WEBכלכלה 108שיעור               27301201273012
ג14:15קונסטנטינובסקי יאנהלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 209תרגיל               27102702271027
ג14:15רוזן רוןלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102706271027
ג14:15רוזן רוןלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102707271027
ג14:15קונסטנטינובסקי יאנהלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 209תרגיל               27102708271027
ג14:15שפיגל הדרלאמתמטיקה דיסקרטיתכלכלה 107שיעור               27102804271028
ג14:15גפטר לי מאירהלאכריית מידעווסטון מעבדה 217תרגיל               27301004273010
ג14:15ברזילי אורלילאתכנות WEBכלכלה 108שיעור               27301202273012
ג14:15וולך נדבלאתכנות WEBווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               27301203273012
ג15:15אליינוב סרגיילאמבוא לתקשורת מחשביםכלכלה 109שיעור               27202001272020
ג16:15הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129שיעור               500010250001
ג16:15לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 205שיעור               500022550002
ג16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור500023250002
ג16:15בן משה ארזלאכריית מידעכלכלה 107שיעור               27301002273010
ג16:15גפטר לי מאירהלאכריית מידעכלכלה מעבדה 210תרגיל               27301003273010
ג16:15וולך נדבלאתכנות WEBווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               27301204273012
ג16:15מרמי אורילאלמידה מעשית ריכוז מנהלי שיעור               27540304275403
ג16:30  ניהול פרוייקטיםכלכלה 204תרגיל               27202305272023
ג16:30  ניהול פרוייקטיםכלכלה 204תרגיל               27202306272023
ג17:15  למידה מעשית - סמינר במערכות מידע סמינר/סדנא          27510310275103
ג18:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131שיעור               500024050002
ג18:15  ניהול פרוייקטיםכלכלה 204תרגיל               27202302272023
ג18:15  ניהול פרוייקטיםכלכלה 204תרגיל               27202303272023
ג18:15בן משה ארזלאכריית מידעכלכלה 107שיעור               27301001273010
ג18:15וולך נדבלאתכנות WEBכלכלה מעבדה 210תרגיל               27301205273012
ד08:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 032שיעור               500013150001
ד08:15ארז יעקבלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםשיעור               27100101271001
ד08:15שפרלינג ציפיכןיסודות האסטרטגיהכלכלה 108שיעור               27201402272014
ד08:30מרינוב עדילאמבני נתוניםכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102013271020
ד09:15כליף קרןלאמבוא למדעי המחשבכלכלה 102שיעור27102207271022
ד10:15שפרלינג ציפיכןיסודות האסטרטגיהכלכלה 108שיעור               27201401272014
ד10:15גפני רותיכןניתוח מערכות מידעכלכלה 109שיעור               27201904272019
ד10:15שרמן סופיהכןנושאים נבחרים בהנדסת דרישות שיעור               27408001274080
ד11:15ארז יעקבלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 001 אודיטוריום דרוםשיעור               27100105271001
ד11:15כליף קרןלאמבוא למדעי המחשבכלכלה 102שיעור27102201271022
ד12:00למפרט חןכןמיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותיכלכלה 212שיעור               81235601812356
ד12:15גפני רותיכןניתוח מערכות מידעכלכלה 109שיעור               27201901272019
ד12:15בירן אחיטוב דפנילאניתוח מערכות מידעכלכלה מעבדה 209תרגיל               27201905272019
ד12:15מרמי אורילאניתוח מערכות מידעכלכלה מעבדה 210תרגיל               27201906272019
ד12:15שרמן סופיהכןמחשוב ענןכלכלה 101שיעור               27407601274076
ד13:15קונסטנטינובסקי יאנהלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               27102703271027
ד13:15קונסטנטינובסקי יאנהלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               27102704271027
ד14:15הולצמן ורדכןמבוא ליזמותכלכלה 208שיעור               81235401812354
ד14:15בירן אחיטוב דפנילאניתוח מערכות מידעכלכלה מעבדה 209תרגיל               27201902272019
ד14:15מרמי אורילאניתוח מערכות מידעכלכלה מעבדה 210תרגיל               27201903272019
ד14:15גורדוני גליתכןBig Dataכלכלה 104שיעור               27407701274077
ד15:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור500023350002
ד15:45הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 204שיעור               500016150001
ד16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 130שיעור               500020150002
ד16:15שרמן סופיהכןעיצוב ופיתוח מערכות מידעכלכלה 101שיעור               27200907272009
ד17:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131שיעור500024050002
ד17:15נלסון נועהכןיסודות התנהגות ארגונית-מיקרוכלכלה 108שיעור               27202501272025
ד18:15גל שרוןלאאלגברה לינאריתכלכלה 111תרגיל               27102910271029
ד18:15עברון יותםלאעיצוב ופיתוח מערכות מידעכלכלה מעבדה 210תרגיל               27200908272009
ד19:15רוזן רוןלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה 104שיעור               27102709271027
ד20:15גל שרוןלאאלגברה לינאריתכלכלה 111תרגיל               27102911271029
ד20:15עברון יותםלאעיצוב ופיתוח מערכות מידעכלכלה מעבדה 209תרגיל               27200909272009
ד21:00רוזן רוןלאמבוא לטכנולוגיות מידע ולמידהכלכלה מעבדה 210תרגיל               27102711271027
ה09:30לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129שיעור               500014150001
ה16:15גורדוני גליתכןשיטות מחקר ותכנון ניסוייםכלכלה 109שיעור               27101701271017
ה18:15אליינוב סרגיילאמבוא לתקשורת מחשביםכלכלה 108שיעור               27202004272020
ה20:15אליינוב סרגיילאמבוא לתקשורת מחשביםכלכלה 111תרגיל               27202005272020
ה20:15אליינוב סרגיילאמבוא לתקשורת מחשביםכלכלה 111תרגיל               27202006272020
ה21:15גורדוני גליתכןשיטות מחקר ותכנון ניסוייםכלכלה 212תרגיל               27101702271017
ה21:15גורדוני גליתכןשיטות מחקר ותכנון ניסוייםכלכלה 212תרגיל               27101703271017
ו08:00מרינוב עדילאמבני נתוניםכלכלה 111תרגיל               27102002271020
ו08:00ארז יעקבלאאלגברה לינאריתכלכלה 109שיעור               27102909271029
ו08:15מלמד צבילאמבני נתוניםכלכלה 205תרגיל               27102003271020
ו08:15אשל ברוךלאחשבונאותכלכלה 102שיעור               27202901272029
ו10:15יוסף ארתורכןמתמטיקה ב'כלכלה 104שיעור               27103009271030
ו10:45דאדון נעמילאגישור שיעור               27408901274089
ו11:15ארז יעקבלאמתמטיקה א' למערכות מידעכלכלה 109שיעור               27100109271001
ו12:15לוי שגיאלאמתמטיקה ב'כלכלה 111תרגיל               27103008271030
ו12:15יוסף ארתורכןמתמטיקה ב'כלכלה 103תרגיל               27103010271030
ו12:30דאדון נעמילאכלים משפטיים בניהולכלכלה 108שיעור               27405702274057
ו12:30בלוך דוד צפריר אפריםכןערים חכמות וערים משתפות - האתגרים וההזדמכלכלה 104שיעור               27408401274084