כניסה

מועמדים להצטיינות עבור הישגים בשנה"ל תשע"ו

השנה ייבחרו סטודנטים מצטיינים שהשיגו הישגים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תשע"ו בפירוט שלהלן:

 1. מצטייני נשיא – סטודנטים הנמנים עם 3% העליונים בכל בית ספר. סטודנטים אלה יקבלו תעודה ומענק כספי בסך 1,500 ₪.
 2. מצטייני דקן – סטודנטים הנמנים עם 7% העליונים בכל בית ספר הנוספים לאלה המצוינים בסעיף 1. סטודנטים אלה יקבלו מכתב הערכה מטעם דקן בית ספר.

   

  על הסטודנטים הנמנים בכל אחת מקבוצות אלה לעמוד בכללים להענקת מלגות הצטיינות על השגים המפורטים בהמשך.

   

  במסגרת הליך איתור מועמדים להצטיינות על הישגים בשנה"ל תשע"ו, אנו מביאים בזאת לידיעתכם את ממוצע ציוני הסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים תשע"ו בכל בית-ספר, בחלוקה על פי שנות לימוד ועל פי סוג ההצטיינות. מקרב מועמדים אלה ייבחרו המצטיינים, על פי המכסה שנקבעה.

   

  יודגש:

   

  א.    סטודנטים מצטיינים – מצטייני נשיא ומצטייני דקן ייבחרו מקרב הסטודנטים הכלולים ברשימה הנ"ל, כנגזר מסך המכסה שנקבעה. הכללת סטודנט ברשימה זו אינה מהווה אישור להכללתו ברשימת המצטיינים הסופית.

   

  ב.     רשימת סטודנטים מצטיינים לשנה"ל תשע"ו תפורסם בתאריך 30.1.2017.

   

  ערעורים בכתב יש להגיש עד ליום 22.1.2017 כמפורט להלן:

   
 Emailפקס
ביה"ס למדעי ההתנהגות: bev@mta.ac.il03-6802526
ביה"ס למדעי המחשב: compsec@mta.ac.il03-6803342
ביה"ס לממשל וחברה:polisec@mta.ac.il03-6803342
ביה"ס לניהול וכלכלה: melsec@mta.ac.il03-6802770
התוכנית במערכות מידע: mis@mta.ac.il 03-6802770
התוכנית במנהל עסקים (תואר II)mba@mta.ac.il03-6802770
התוכנית בייעוץ ופיתוח ארגוני (תואר II)odma@mta.ac.il03-6802770
ביה"ס למדעי הסיעודnursing@mta.ac.il03-6803453


 

כללים להענקת מלגות הצטיינות למצטייני נשיא ודקן בשנה"ל תשע"ז על הישגים בשנה"ל תשע"ו

 

כמדי שנה, תעניק המכללה מלגות הצטיינות למסיימי שנים א', ב' ו-ג' אשר ישיגו הישגים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תשע"ו (תלמידי שנה רביעית אינם זכאים למלגת הצטיינות בגין שנת לימודים זו). רשימת המועמדים לקבלת מלגות הצטיינות, מקרבה ייבחרו מקבלי המלגות, עפ"י המכסה שתוקצה, תפורסם עם סיום הליך איתור המועמדים. מלגות ההצטיינות לזוכים יוענקו במהלך סמסטר א' של שנה"ל  תשע"ז.

 


 

1. זכאות לקבלת מלגות הצטיינות – שתי דרישות סף

 

1.1    צבירת נ"ז מתחילת הלימודים בהיקף המפורט להלן:

1.1.1  עבור סטודנטים בשנה א' בכל תכניות הלימודים כולל מעוף תלת שנתי: מינימום 35 נ"ז לפחות שנלמדו במכללה. עבור סטודנטים בשנה ב' בכל תכניות הלימודים כולל מעוף תלת שנתי – 35 נ"ז לפחות ו-70 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א'. עבור סטודנטים בשנה ג' – בבתי הספר לניהול-כלכלה, ממשל וחברה ומדעי הסיעוד – 35 נ"ז לפחות ו-105 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א'. עבור סטודנטים בשנה ג' בבית הספר למדעי המחשב – 35 נ"ז לפחות, ו-110 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', בשנת הלימודים תשע"ו. עבור סטודנטים בשנה ג' בבית הספר למדעי ההתנהגות – 25 נ"ז לפחות, ו-104 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', בשנת הלימודים תשע"ו.

1.1.2    עבור סטודנטים בשנה ג' שיסיימו בתשע"ו את מלוא חובות התואר, זכאותם למלגת הצטיינות תיבדק אם צברו  בשנה זו 15 נ"ז לפחות.

1.1.3    עבור סטודנטים בתוכנית "מעוף", שנה א':  צבירה של 30 נ"ז לפחות, שנה ב': 30 נ"ז לפחות ו-60 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א', שנה ג': 30 נ"ז לפחות ו-90 נ"ז על בסיס נ"ז מצטבר החל משנה א'.

 

1.2   ממוצע ציונים מינימאלי: ממוצע ציונים 85 במהלך השנה בגינה מוענקות         מלגות ההצטיינות.

 

(2.6.2010) 1.3       המכללה תהיה רשאית להעניק  מלגות הצטיינות גם לסטודנטים שאינם עומדים

באופן מלא  בדרישות הסף המפורטות בסעיפים  1.1.1, 1.1.2 ו-1.1.3, וזאת במקרים מיוחדים ועפ"י  החלטה  מנומקת של דקן ביה"ס ובלבד שמספרן הכולל של המלגות שיוענקו לסטודנטים מעין אלה לא יעלה על שניים בשנה בכל בית ספר.

 

2.   אופן חישוב ממוצע הציונים (לגבי סטודנטים שעמדו בדרישות הסף):

2.1      בחישוב ממוצע הציונים לסטודנט ייכללו כל הקורסים שהוא למד בשנה"ל תשע"ו (סמסטר א', ב' וקיץ), יהיה מספרם אשר יהיה.

2.2      הציון האחרון שניתן בקורס הוא הציון הקובע. לפיכך ייחשב רק ציון זה בחישוב הממוצע.

2.3      לא ניתן להשמיט ציון קורס לצורך חישוב הציון הממוצע המזכה בהצטיינות.

2.4      סטודנטים בעלי פטור: מועמדותם להצטיינות תיבחן על סמך הישגיהם בלימודים במכללה, כמפורט בסעיפים 1.1 ו-1.2 דלעיל. סטודנטים בעלי פטור שאינם עומדים בכללים המפורטים בסעיף 1.1, מועמדותם להצטיינות תישקל ע"י דקן ביה"ס ובלבד שעמדו בממוצע הציונים המינימלי הנדרש: 85.

 

3.           התאריך הקובע להשלמת מטלות הלימוד (מועד הגשת עבודה/מועד בחינה) לצורך הכללתן בממוצע הציונים הינו 30.10.2016; לגבי עבודות סמינריוניות (בסמינרים שנתיים) ועבודות המוגשות במסגרת סדנאות שנתיות ועבודות גמר  המוגשות במסגרת הקורסים – התאריך הקובע הוא 15.9.2016 אף אם תאריך ההגשה הסופי של אלה הינו המאוחר יותר.

 

4.           הציון הממוצע המזכה במלגות הצטיינות נקבע בנפרד לכל שנת לימודים בכל תוכנית לימודים לתואר.

 

5.           סטודנט שיפסיק לימודיו במכללה בשנה"ל תשע"ז בטרם  השלים לימודיו לתואר, לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות עבור שנה"ל תשע"ו.

 

6.           סטודנט שיורשע בשנת הלימודים תשע"ו באחת מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 21 בתקנון משמעת סטודנטים (תשנ"ה) – לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות בגין הישגיו בשנה זו גם אם יעמוד בכל הדרישות האקדמיות לקבלת המלגה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את מלגת הצטיינות על אף הרשעתו.

 

7.           סטודנטים מצטיינים בכל ביה"ס אשר אינם נמנים עם מצטייני נשיא, שממוצע ציוניהם בקורסים אינו נופל מ-85 והעומדים בכללים המפורטים כדלהלן, יוגדרו כמצטייני דקן ויקבלו תעודת מצטיין  דקן ביה"ס על הצטיינותם.

 

 

בכבוד רב,

 

מנהל סטודנטים

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג