כניסה

הרכב שכר לימוד - תש"פ

שכר הלימוד השנתי מורכב משכר לימוד יסודי, מתשלומים נלווים ומתוספת גרירה (של אותם סטודנטים החייבים בתוספת כאמור ע"פ התקנות). עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר ייגבה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל - תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

לסטודנטים בתואר ראשון

בהתאם להחלטות הועדה הציבורית בראשות השופט (בדימוס) ד"ר אליהו וינוגרד משנת 2000, שעסקה בהורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים מתואר ראשון החל משנת הלימודים תשס"ב, שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ הינו מופחת.
יישום החלטת הועדה הציבורית מתבסס על התחייבות הממשלה לממן את ההפחתה בשכר הלימוד.
לפי החלטת ממשלה 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, תלמידי שנה א' הלומדים לתואר ראשון, ייהנו מההפחתה האמורה בשכר הלימוד במידה ויעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 נקודות זכות לפחות. סטודנטים שלא עמדו בתנאי כאמור, ישלמו שכר לימוד מלא בעבור שנת הלימודים הראשונה ללא הפחתה בהתאם למספר נקודות הזכות אליהן הם רשומים.
ההפחתה בשכר הלימוד אינה חלה על קורסים הנלמדים בסמסטר קיץ. לפיכך נקודות הזכות הנלמדות בקיץ תחשבנה כחלק מ- 18 נקודות הזכות הנדרשות, אולם ההפחתה בשכר לימוד תחושב אך ורק על-פי הקורסים אליהם היה רשום התלמיד בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
סטודנט אשר יפסיק לימודיו ו/או לא יעמוד בתנאי כאמור יחויב בשכר לימוד מלא (ללא הפחתה) בהתאם למספר נקודות הזכות אליהן נרשם. 

סרטון הסברה בנושא שכר לימוד מלא ומופחת

 

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות

להלן פירוט שכר הלימוד והתשלומים הנלווים, לשנת הלימודים תש"פ בהתאם למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2019 שפורסם ביום 15 לאוגוסט 2019. 

 

​ ​שכר לימוד לתואר ראשון שכר לימוד לתואר שני
במצב ללא הפחתהבמצב הפחתה
שכר לימוד יסודי  13,863 ש''ח​​10,259 ש"ח​ 13,863 ש''ח​
תשלומים נלווים:
 
 
אבטחה (חובה)500 ש"ח500 ש"ח500 ש"ח
רווחה   (רשות)200 ש"ח
 
 
200 ש"ח200 ש"ח
אגודה  (רשות)150 ש"ח150 ש"ח150 ש"ח
ארגון הסטודנטים הארצי היציג (חובה)  10   ש"ח10   ש"ח10   ש"ח
סה"כ​ 14,723 ש''ח​​11,119 ש"ח​ 14,723 ש''ח​


 

סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות. 

שכר לימוד יסודי לסמסטר קיץ הינו שכר לימוד במצב ללא הפחתה.

שכר הלימוד מחושב בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט.

היקף הלימודים נקבע בהתאם למס' נקודות הזכות אליו נרשם הסטודנט. 

את אופן החישוב ניתן למצוא בעיקרי תקנות ואופן חישוב שכר לימוד-כללי.


​התשלומים הנלווים כוללים שרותי אבטחה, רווחה, אגודה, ותשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג.
התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים, בין אם למדו סמסטר אחד או יותר (במהלך שנת הלימודים) ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד.
סטודנט רשאי לא לשלם את התשלום עבור דמי הרווחה ו/או דמי האגודה ובכך לוותר על זכאותו לשירותי רווחה ו/או שירותי אגודה אם יודיע על כך בטפסי הויתור הבאים 'ויתור על שירותי רווחה לשנה"ל תש"פ''ויתור על שירותי אגודה לשנה"ל תש"פ' - אותם יש למלא ולהגיש ולקבל על כך אישור בדוא"ל, לפי המועדים הבאים:  
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר א' יגיש את טופס הוויתור עד ליום 15.09.19. סטודנט שישלם תשלום ראשון (כגון: שובר מס' 1/מקדמה) לשנה"ל תש"פ לאחר מועד זה (15.09.19) יגיש את בקשתו תוך שבוע ימים מיום ביצוע התשלום, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 08.11.19 (במקרה כזה יש לפנות ל - tuition@mta.ac.il).
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' יגיש את טופס הוויתור עד ליום 20.03.20.
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר קיץ יגיש את טופס הוויתור עד ליום 24.07.20.
לא יבוטל החיוב בגין ויתור על שירותי הרווחה ו/או האגודה אלא על יסוד מילוי הטופס/ים והגשתם במערכת לפי המועדים הנקובים לעיל. 
לתשומת ליבכם, מילוי טופס וויתור והגשתו במערכת אינם מספיקים להשלמת התהליך - יש לקבל על כך אישור זכאות בדוא"ל (כתובת הדוא"ל שלך במכללה - mta.ac.il@). סטודנט שלא יהיה זכאי להגיש את הטופס לפי המועדים והתקנות יקבל על כך דיווח בדוא"ל, על אף שהצליח טכנית להגישו - על כן יש לעקוב אחרי ההודעה שתתקבל בדוא"ל לאחר הגשת הטופס.
 

 

מחיר קורס אנגלית מתקדמים א' הינו 15% (2,079 ש"ח) מגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה.

מחיר קורס אנגלית מתקדמים ב' בסמסטר קיץ הינו 15% (2,079 ש"חמגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה. לא ייגבה עבור הקורס תשלום בסמסטרים א' ו-ב'. (לא ייגבה תשלום עבור הקורס בסמסטר קיץ מסטודנטים חדשים שיחלו ללמוד בסמסטר אביב). 

מחיר קורס אנגלית בסיסי הינו 22.5% (3,119 ש"ח) מגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה.

מחיר קורס אנגלית טרום בסיסי הינו 22.5%  (3,119 ש"חמגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה. 

*כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.
 

חזרה לתפריט