כניסה

ביטול הרשמה והפסקת לימודים תש"פ

​ביטול הרשמה והפסקת לימודים סטודנטים באקדמית 

​​1. סטודנט חדש שהתקבל ללימודים, שילם מקדמה והחליט שלא להתחיל בלימודיו, סטודנט ממשיך ששילם את התשלום הראשון והחליט שלא להמשיך בלימודיו וכן סטודנט חדש או ממשיך המבקש להפסיק לימודיו לאחר שהתחיל בהם, חייב להודיע על כך למכללה, בכתב, באמצעות הטופס המתאים.


סטודנט חדש שיבטל או יקפיא את לימודיו עד לתאריך 26.10.19 ימסור הודעתו בכתב למשרד ייעוץ ורישום.
סטודנט חדש שיבטל או יקפיא את לימודיו מתאריך 27.10.19 וכן סטודנט ממשיך העושה זאת ימסור הודעתו בכתב למזכירות הסטודנטים.

סטודנט חדש שיבקש להקפיא את לימודיו עד לתאריך 08.11.19 (עד תום השבועיים הראשונים של סמסטר א') יציין זאת בטופס הבקשה.

הודעה על הפסקת לימודים תתבצע באמצעות טופס הודעה על הפסקת לימודים.


2. את ההודעה על הסטודנט למסור באופן אישי או באמצעות מיופה כח (שיציג יפוי כח חתום בידי הסטודנט) או לשלחה בדואר רשום, בדוא"ל או בפקס. הודעות טלפוניות בנושא זה לא תתקבלנה.

3. כאסמכתא לכך שהסטודנט הודיע על הפסקת לימודים, ישמש אך ורק אישור מהדואר המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור על העברת פקס, או אישור המכללה על קבלת ההודעה בדבר הפסקת לימודים.
סטודנט השולח הודעה בדואר רשום, בדוא"ל או בפקס חייב לוודא, טלפונית, כי הודעתו נתקבלה. אם לא יעשה כן - לא תתקבל הטענה כי שלח ההודעה אם זו לא הגיעה לידי המכללה.

4. יחד עם ההודעה על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים חייב הסטודנט להמציא למכללה את פרטי הבנק שלו (שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון, ושם בעל החשבון), על מנת לאפשר זיכוי חשבונו.


5. חרף האמור לעיל, סטודנט שלא נרשם בסמסטר כלשהו לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד אף אם לא מסר הודעה על כך.

האמור לעיל, בסעיף זה, לא יחול על סטודנט לתואר שני שסיים את חובות השמיעה בשנה אקדמית פלונית, אך נותר לו להגיש עבודת גמר או עבודת תזה. [להלן: "סטודנט מסיים לתואר שני"]. סטודנט מסיים לתואר שני יחשב, אוטומטית, כמי שנרשם כתלמיד בשנת הלימודים הבאה ויחויב בשכר לימוד בהתאם לתקנות שכר הלימוד לתואר שני.

על סטודנט מסיים לתואר שני שאין בכוונתו להמשיך בלימודיו לצורך הגשת עבודת הגמר או עבודת התזה, להודיע למזכירות בית הספר על הפסקת לימודיו, באופן המפורט בתקנות אלה, וזאת לא יאוחר מאשר עד לפני מועד פתיחת שנת הלימודים כהגדרתה בידיעון המתפרסם באתר האינטרנט של המכללה. לא יעשה כן במועד האמור לעיל יחולו לגביו הוראות הפיסקה השנייה של סעיף זה.
 

6. הסכום המלא ששילם מי שהתקבל ללימודים על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים:


 6.1  המועמד נדחה מתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות ראשונה, התקבל לתוכנית שבחר בעדיפות שנייה, והודיע כי אינו מעוניין ללמוד בתוכנית זו.
 6.2 המועמד התקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד למועד תחילת הלימודים.


7. בהתאם לתקנות החזר שכר לימוד בעקבות ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, יוחזר לסטודנט שביטל הרשמתו או הפסיק לימודיו, ההפרש שבין הסכומים ששולמו על ידו לבין הסכומים שבהם הוא חייב, אם בכלל, בהתאם למועד הביטול או ההפסקה, כמפורט בטבלאות בהמשך. תקנות שכר לימוד לקיץ במקרה של ביטול הרשמה יעודכנו באתר במהלך שנת הלימודים.

להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר א':

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב הסטודנט
עד 15.08.2019 ​​אינו חייב בתשלום
(סטודנט חדש זכאי להחזר מלא של המקדמה)​
מ-16.08.2019 ועד 15.09.2019​סטודנט חדש - 1,725 ש"ח
סטודנט ממשיך - 1,725 ש"ח​
מ-16.09.2019 ועד 08.11.2019​*סטודנט חדש - 3,450 ש"ח
סטודנט ממשיך - 1,725 ש"ח​
מ-09.11.2019 ועד 13.12.2019​**50% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + תשלומים נלווים​
מ-14.12.2019 ועד 20.03.2020 ​100% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + תשלומים נלווים​
מ-21.03.2020 ועד 01.05.2020 ​100% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'+ 50%  משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים נלווים​
מ-02.05.2020 ועד לסוף שנה"ל​שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים​


 בכל מקרה – התשלום בו יחויב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ-16.09.2019, לא יהיה נמוך מ-1,725 ש"ח (לסטודנט ממשיך) ו-3,450 ש"ח (לסטודנט חדש).

* מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 15.09.2019 שיודיע על אי מימוש לימודיו תוך 14 יום ממועד פירעון המקדמה, יחויב בסך 1,725 ש"ח (הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת הלימודים. מתחילת שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילות).


 

** סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' יחויב בסך 3,450 ש"ח בלבד. סטודנט ממשיך ששילם תשלום עבור שנה"ל תש"פ (כגון "תשלום מס' 1") ולא נרשם לקורסים יחויב בסך 1,725 ש"ח בלבד.


 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב על פי הנהלים ובהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשעורים ו/או בבחינות.


 סטודנט (שהתקבל מחדש ועל כן מוגדר שוב כמועמד), או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה/תשלום מס' 1 באמצעות יתרת זכות שעומדת לרשותו בחשבונו בשכר הלימוד באקדמית תל אביב-יפו, ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה/תשלום מס' 1, אם יתרת הזכות מכסה את מלוא סכום המקדמה או ששילם את ההפרש, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על שאר המועמדים/סטודנטים שהפסיקו לימודיהם לאחר ששילמו את המקדמה/תשלום מס' 1.

לתשומת לבכם - סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.


 להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר ב':


 

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב הסטודנט
עד 18.02.2020סטודנט חדש – 1,725 ש"ח
סטודנט מחדש – 1,725 ש"ח​
מ-19.02.2020 ועד 20.03.2020​*סטודנט חדש – 3,450 ש"ח
סטודנט מחדש – 1,725 ש"ח​
מ-21.03.2020 ועד 01.05.2020 ​** 50% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים נלווים​
מ- 02.05.2020 ועד לסוף שנה"ל​שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים​

בכל מקרה – התשלום בו יחויב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ-19.02.2020, לא יהיה נמוך מ-1,725 ש"ח (לסטודנט מחדש) ו-3,450 ש"ח (לסטודנט חדש).


 

* מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 18.02.2020 שיודיע על אי מימוש לימודיו עד לתחילת סמסטר ב'

 יחויב בסך 1,725 ש"ח (מתחילת סמסטר ב' - 03.03.2020 - יחולו עליו התקנות הרגילות).


 

** סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר ב' יחויב בסך 3,450 ש"ח בלבד. סטודנט מחדש ששילם תשלום עבור שנה"ל תש"פ (כגון "תשלום מס' 1") ולא נרשם לקורסים בסמסטר ב' יחויב בסך 1,725 ש"ח בלבד.


 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב על פי הנהלים ובהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשעורים ו/או בבחינות.


 

סטודנט (שהתקבל מחדש ועל כן מוגדר שוב כמועמד), או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה/תשלום מס' 1 באמצעות יתרת זכות שעומדת לרשותו בחשבונו בשכר הלימוד באקדמית תל אביב-יפו, ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה/תשלום מס' 1, אם יתרת הזכות מכסה את מלוא סכום המקדמה או ששילם את ההפרש, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על שאר המועמדים/סטודנטים שהפסיקו לימודיהם לאחר ששילמו את המקדמה/תשלום מס' 1.


 

לתשומת לבכם - סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.


 

חזרה לתפריט