כניסה

עיקרי תקנות שכר הלימוד - תואר ראשון - תש"פ

​1. סטודנט הממשיך את לימודיו מעבר לשנות התקן לפי תוכנית לימודיו (שלוש או ארבע שנים), ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה בצירוף תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד היסודי (אם למד הסטודנט סמסטר אחד תהיה התוספת 5%) – תוספת גרירה + תשלומים נלווים.


 

לסטודנט שהפסיק לימודיו, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו.
החל מתשס"ט הפסקת לימודים של עד שנתיים לא תמנה במניין שנות הלימוד לתואר.


 

לסטודנט שהחליף תוכנית לימודים לתוכנית הנמצאת במסגרת בית ספר אחר מזה שלמד בו בתוכנית הקודמת, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו בבית הספר החדש. תוספת הגרירה לא תיכלל בחישוב שכר הלימוד המצטבר לתואר.


 

2. סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר) ישלם ע"פ תעריף שיפורסם בנפרד.


3. סטודנט הלומד במסגרת תוכנית לאחר תואר, ישלם סכום השווה ל-2.6% משכר הלימוד היסודי במצב הפחתה (בעונת לימודי הקיץ 2.6% משכר הלימוד היסודי במצב ללא הפחתה) עבור כל נקודת זכות של קורס שילמד ותשלומים נלווים.


4. לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ואשר שימשו בסיס לפטור מקורס/ים במכללה האקדמית.


5. תשלום עבור קורסי אנגלית (אינם מקנים נקודות זכות לתואר):

5.1. תשלום עבור קורס אנגלית ברמת מתקדמים א'
סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "מתקדמים א'" ישלם עבור הקורס תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך שנת הלימודים. עלות קורס אנגלית מתקדמים א' הינה 15% מגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה.


5.2. קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'
עבור קורס אנגלית מתקדמים ב' לא ייגבה תשלום בסמסטרים א' ו-ב'. בסמסטר קיץ ייגבה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר. שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך סמסטר קיץ. עלות קורס אנגלית מתקדמים ב' בסמסטר קיץ הינה 15% מגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה.                     לא ייגבה תשלום עבור הקורס בסמסטר קיץ מסטודנטים חדשים שיחלו ללמוד בסמסטר אביב                                   

 

5.3. תשלום עבור קורס אנגלית ברמה בסיסי

סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "בסיסי" ישלם עבור קורס זה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך שנת הלימודים. עלות קורס אנגלית בסיסי הינה 22.5% מגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה


5.4. תשלום עבור קורס אנגלית ברמה טרום בסיסי

סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "טרום בסיסי" ישלם עבור קורס זה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך שנת הלימודים. עלות קורס אנגלית טרום בסיסי הינה 22.5% מגובה שכר הלימוד במצב ללא הפחתה


5.5. תקנות שכר לימוד במקרה של ביטול הרשמה יפורסמו בנפרד. ככלל, סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בקורס אנגלית (שיתקיים בסמ' א' או ב') ביום הראשון של השבוע השלישי לקורס או בכל מועד שלאחר מכן יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור הקורס. סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בקורס אנגלית (שיתקיים בסמ' ג') ביום הראשון של השבוע השני לקורס או בכל מועד שלאחר מכן יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור הקורס. 

תקנות שכר לימוד לקיץ במקרה של ביטול הרשמה יעודכנו באתר במהלך שנת הלימודים.


5.6. תשלום עבור קורסי אנגלית - מועמד/סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר)

מועמד או סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר) מחויב בתשלום עבור קורסי אנגלית, את התשלום יסדיר לפני הרישום לקורס/ים. מחירי הקורסים ותקנות שכר לימוד במקרה של ביטול הרשמה ישלחו בנפרד ממשרד הרישום.


*כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

חזרה לתפריט