כניסה

עיקרי תקנות ואופן חישוב שכר הלימוד - כללי - תש"פ

​התקנות שלהלן חלות על כל הסטודנטים, חדשים וממשיכים ומתייחסות לסמסטר א' ו-ב' של כל שנת לימוד. תקנות לגבי עונת לימודי הקיץ יפורסמו בנפרד.

​1. שכר לימוד יסודי משמעו, שכר הלימוד היסודי השנתי כפי שייקבע מדי שנת לימודים ע"י הרשויות המוסמכות.


 2. מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר הינו 300% (400% במדעי הסיעוד, 350% בתוכנית הסבה לאקדמאים במדעי הסיעוד) לתואר ראשון ו-200% לתואר שני. סטודנט חייב בתשלום מינימום זה, גם אם סיים לימודיו בפרק זמן קצר משלוש שנים (ארבע שנים במדעי הסיעוד, שלוש וחצי שנים בתוכנית הסבה לאקדמאים במדעי הסיעוד) לתואר ראשון ומשנתיים לתואר שני. סטודנט שסיים לימודיו ולא צבר את מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר יחויב ביתרה. היתרה תחושב לפי תעריף שכר הלימוד בשנה האחרונה בה למד.


3. סטודנט הלומד לקראת תואר חייב בתשלום שכר לימוד (הכולל שכר לימוד יסודי, תשלומים נלווים ותוספת גרירה של אותם סטודנטים החייבים בתוספת כאמור על פי התקנות כמפורט להלן), מידי שנה, עד לסיום כל חובותיו – ובכללן הגשת עבודות, עמידה בבחינות, הגשת עבודת גמר וכיו"ב.


4. מכסת נקודות זכות לתואר משמעה, המכסה הנדרשת לסיום חובות, כמוגדר בכל אחת מתוכניות הלימודים.


 5. שכר הלימוד השנתי לסטודנט שהתחיל לימודיו משנת הלימודים תשס"ד ואילך ייקבע עפ"י היקף לימודיו בכל שנת לימוד. היקף הלימודים מחושב בנקודות זכות. נקודות זכות הן מספר הנקודות שבהן מזכה קורס. ערך זה שווה למספר שעות הלימוד בקורס אלא אם צויין אחרת בתוכנית הלימודים המתפרסמת בידיעון.


 עבור כל נקודת זכות ישלם הסטודנט אחוז משכר הלימוד היסודי בהתאם לתוכנית לימודיו. האחוז מחושב לכל תוכנית לימודים בנפרד. הבסיס לחישוב הוא מכסת נקודות זכות הנדרשת לקבלת תואר באותה תוכנית לימודים. האחוז מחושב באופן הבא:


 

אחוז שכר הלימוד לנקודת זכות =  שכר הלימוד המצטבר לתואר (באחוזים)

                                              ___________________________


                                              מכסת נקודות זכות לתואר


 

לפיכך, חיוב שכ"ל שנתי לסטודנט באחוזים = (מס' נקודות הזכות של כלל הקורסים אליהם רשום הסטודנט) x (אחוז שכ"ל לנקודת זכות).
במניין נקודות הזכות שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת יובאו בחשבון כל הקורסים שאליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה, ובכלל זאת קורסים עליהם חוזר הסטודנט.

 

6. שכר הלימוד השנתי לסטודנט שהחל לימודיו לפני שנת הלימודים תשס"ד ייקבע על פי היקף לימודיו בכל שנת לימוד. היקף הלימודים מחושב בנקודות זכות ומתבסס על 126 נקודות זכות לסטודנט תואר ראשון ו-48 נקודות זכות לסטודנט תואר שני במדעי המחשב.
עבור כל נקודת זכות לתואר ראשון ישלם הסטודנט 2.38% משכר הלימוד היסודי המופחת ולתואר שני 4.17% משכר הלימוד היסודי ללא הפחתה.


7. סטודנט הלומד בשתי תוכניות במשולב לתואר ראשון יהיה חייב בתשלום שכר לימוד מינימלי מצטבר בשיעור של 400% עבור שני התארים.
מסטודנט הלומד בשתי תוכניות במשולב לא תיגבה תוספת (בשיעור 10% משכר הלימוד היסודי - תוספת גרירה) אם יסיים את לימודיו לשני התארים תוך חמש שנות לימוד.


 8.סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' (סמסטר אביב)
תקנות שכר לימוד המפורטות לעיל תקפות גם לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'. שינויים (במידה ויהיו) במועדי התשלום והחיובים הנדרשים למתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יפורסמו במועד מאוחר יותר.


 9.עדכונים והחזרים
כשלושה שבועות לאחר תחילת כל סמסטר יעודכן חיוב שכר הלימוד של כל סטודנט, בהתאם להיקף לימודיו בסמסטר א' ו/או ב' באותה שנת לימודים.


לתשומת לב: חישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט נעשה על פי הקורסים אליהם רשום הסטודנט. קורסים שהרישום אליהם לא יבוטל על ידי הסטודנט במועד המותר לכך, ייכללו במניין נקודות הזכות שעל פיהן יחושב היקף שכר הלימוד.


 

סטודנט שיהיה זכאי להחזר שכר לימוד, יעביר ליחידת שכר לימוד ומלגות טופס חתום, שיכלול את הפרטים הבאים: שמו המלא, מספר ת.ז., שם הבנק בו מנוהל חשבונו, מספר הסניף ומספר חשבונו. סכום ההחזר יופקד לפי פרטים אלה.


10. הרישום לקורסים יתאפשר לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד.

 

11. המכללה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שלא שילם את שכר הלימוד כנדרש.


12. המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה, השבתה או מסיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

 

13. תקנות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים
13.1 סטודנט שבחר באפשרות מס' 3 לתשלום ו/או סטודנט החייב שכר לימוד, יבצע את תשלומי שכר הלימוד במועדים הנקובים לתשלום באמצעות שוברים, וזאת באמצעות השוברים שתשלח אליו המכללה בסמוך למועד כל תשלום. סטודנט שלא יקבל את שובר התשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, ליחידה לשכר לימוד ומלגות ולקבל ממנה שובר תשלום מתאים. לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.
13.2 המכללה רשאית לגבות ריבית פיגורים מסטודנט שיפגר בביצוע תשלום כלשהו. במקרה של פיגור יחויב הסטודנט בריבית צמודה של 0.42% לחודש, שתחושב החל במועד בו אמור היה להיפרע התשלום שבפיגור וכלה במועד פירעונו בפועל וזאת בנוסף להצמדה האמורה בכתב ההתחייבות.
13.3 אם בתקופת הפיגור בתשלום יפורסם מדד חדש, יחויב הסטודנט בהפרשי הצמדה ולא יוכל להירשם לקורסים או לגשת לבחינות עד להסדרת חובו.
13.4 אם יחויבו הפרשי הצמדה ו/או הריבית במע"מ על פי חוק, יתווסף סכום המע"מ לתשלום שבו יהיה הסטודנט חייב.
13.5 תקנות הפרשי ההצמדה וריבית הפיגורים חלות במלואן גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י מוסדות.


 

14. סטודנטים אזרחי חו"ל וסטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי מוסדות
14.1 סטודנט שהוא אזרח חו"ל, ישלם שכר לימוד גבוה ב-25% משכר הלימוד השנתי לסטודנט.
14.2 סטודנט ישראלי המקבל מימון, מלא או חלקי ממעבידו או מכל גוף ממשלתי, ציבורי, או אחר, ישלם שכר לימוד גבוה ב-25% משכר הלימוד היסודי, עבור החלק של לימודיו הממומן על-ידי גורם אחר. יתרת שכר הלימוד שאינה ממומנת על-ידי גורם אחר, תחושב כרגיל.
14.3 סטודנט המקבל מימון מוסדי, מלא או חלקי, ימציא ליחידת שכר לימוד ומלגות כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד חתום בידי הגורם המממן עד ליום 15.09.2019. אם יחולו עדכונים במהלך שנת הלימודים יש לעדכן את יחידת שכר לימוד ומלגות בהתאם.
14.4 בנוסף לכתב ההתחייבות האמור לעיל חייב סטודנט המקבל מימון מוסדי לחתום אישית על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד. התחייבות זו תופעל אם לא יעמוד הגורם המממן בהתחייבויותיו כלפי המכללה.
בכל מקרה יהיה על סטודנט כאמור לשלם את התשלומים הנלווים ו/או את יתרת שכר הלימוד (במקרה של מימון מוסדי חלקי) שאותם לא התחייב הגורם המממן לשלם.


 

15. ביטוח לאומי ומס בריאות
הנחיות המוסד לביטוח לאומי (כפי שנמסרו על ידי המוסד לביטוח לאומי):
15.1 סטודנט בשנת הלימודים תשע"ט חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
15.2 דמי הביטוח ייגבו מהסטודנט באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לסטודנט בדואר, על ידי המוסד לביטוח לאומי.
15.3 התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, ב-25 בפברואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר - בכל מועד ישולמו דמי הביטוח עבור שלושת החודשים שקדמו לו.
15.4 סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הנקובים בפנקס התשלומים שיקבל, וזאת בגין כל אחד מהחודשים שבהם ינוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
לשם קבלת הפטור האמור על הסטודנט להחזיר למוסד את האישור הכלול בפנקס שיקבל כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.
בהרשמתו למכללה, נותן לה הסטודנט היתר להעביר למוסד לביטוח לאומי את שמו, מספר הזיהוי שלו ומענו על מנת לאפשר למוסד להכין את פנקס תשלומיו ולהעבירו אליו.

 

16. זכות השתתפות בבחינות
לקראת כל מועד בחינות עורכת המכללה בדיקה של יתרות חוב שכר הלימוד של הסטודנטים.
רק סטודנטים שהסדירו את כל תשלומיהם כנדרש עד למועד הבחינות יהיו זכאים לגשת לבחינות.


 


 *כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

חזרה לתפריט