כניסה

אופן הסדרת שכר הלימוד - תש"פ

הליכי הסדרת שכר הלימוד השנתי כוללים

 1. חתימה על כתב התחייבות
  • על כל סטודנט – אפילו אם הוא משלם את כל שכר הלימוד מראש, או שלימודיו ממומנים, כולם או חלקם, ע"י מוסד – לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד הנמצא על גב שובר תשלום שכר הלימוד או בקישור המצורף.
  • תשלום שכר הלימוד מהווה אישור הסכמה לכל התנאים הנקובים בכתב ההתחייבות והתחייבות לקיימם ולנהוג על פיהם.
 2. תשלום שכר הלימוד

תשלום שובר מספר 1 - על כל סטודנט ממשיך לשלם את שובר תשלום מספר 1 עד למועד הנקוב בו וזאת על מנת לאפשר את רישומו לקורסים. סטודנט ממשיך שיבחר לשלם תשלום מראש (כמפורט בהמשך), צריך לשלם את שובר מס' 1 בנוסף לשובר התשלום מראש. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
לסטודנט חדש - תשלום המקדמה ע"ס 3,450 ש"ח מהווה את שובר תשלום מספר 1.

את יתרת שכר הלימוד/שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ ישלם הסטודנט באחת הדרכים הבאות, לפי בחירתו (פירוט בהמשך):

 

   • בתשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים באמצעות שני שוברי התשלום שנשלחו במהלך חודש אוגוסט (שובר מס' 1 ושובר לתשלום מראש) או באמצעות הסדר מימון, או באמצעות כרטיס אשראי.
   • בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי.
 • בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.

 • בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלום.

  רישום לקורסים יתאפשר לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד

   

  ארבע אפשרויות תשלום לבחירתכם - פירוט:


  אפשרות מס' 1: תשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים


  1.1 סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום 15.09.2019 יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5% משכר הלימוד היסודי (במצב הפחתה לתואר ראשון; במצב ללא הפחתה לתואר שני) ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה. הוראה זו לא תחול על סטודנטים המחויבים בשכר לימוד הנמוך מ-100% וכן סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני, ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת ההלוואה של המוסדות להשכלה גבוהה, ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת הסדר מימון מסובסד, ו/או סטודנטים שישלמו את מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים (ללא ריבית או הצמדה), ו/או סטודנטים שלא שילמו את חוב שכר הלימוד משנים קודמות.

  בשובר לתשלום מראש מופיע הסכום לתשלום לאחר הנחת מזומן. גובה שכר הלימוד, לפיו חושב השובר ומרכיביו, חושב על בסיס המדד של חודש יוני 2019 (שכר הלימוד יעודכן בפועל לאחר מדד חודש יולי 2019). 

  סטודנט שיבחר לשלם מראש באמצעות השוברים צריך לשלם את שובר מס' 1 ובנוסף את השובר לתשלום מראש, זאת לפי המועדים הנקובים בשוברים.


  1.2 סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי לאחר יום 15.09.2019 לא יהיה זכאי להנחה האמורה לעיל ויחויב בהפרשי ההצמדה עד לתאריך בו יתבצע התשלום.


  1.3 אם ישונה שכר הלימוד במהלך שנת הלימודים יחויב או יזוכה סטודנט ששילם את שכר הלימוד מראש בתשלום ההפרש.


  1.4 סטודנט חדש ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי סך של 3,450 ש''ח ששולם על ידו כמקדמה (או כל יתרת זכות אחרת הקיימת בחשבונו בשכר לימוד). סטודנט ממשיך ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי יתרת זכות קודמת בחשבונו בשכר לימוד - אם קיימת. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.


  1.5 לסטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש והיקף לימודיו יחייב תשלום שכר לימוד גבוה יותר ו/או ירשם לקורסים ללא נ"ז ו/או תבוטל ההנחה בשכר הלימוד בשיעור 2.5%, יישלחו שוברי תשלום נוספים.


  1.6 ההנחה לא תבוטל לסטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש ויקבל מלגת סיוע כלכלי, בתנאי שתוכנית לימודיו אינה חלקית כמפורט בסעיף 1.1.


  1.7 תשלום באמצעות כרטיס אשראי - ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בין בתשלום אחד ובין בתשלומים בתוכניות קרדיט (כנגד תשלום הריבית המקובלת בחברת האשראי ועל פי ההסדרים הנהוגים בה), או בתשלומים (ללא ריבית או הצמדה) במערכת מידע נט/באפליקציה לפי טבלת התשלומים בהמשך הסעיף. 

  סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי יחויב בכל מקרה בדמי טיפול בשיעור של 1%. 

  סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד מראש באמצעות תשלומים (ללא ריבית או הצמדה) לא יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% - ראו סעיף 1.1. 

  אפשרויות התשלום באמצעות כרטיס אשראי: בתשלום אחד או בתשלומים באפליקציה | בתשלום אחד או בתשלומים במערכת מידע נט | בתשלום אחד או בתשלומים במערכת מידע נט מותאם לסלולר | בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט באמצעות טופס.

  ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים, ללא ריבית או הצמדה, באמצעות מערכת מידע-נט ובאמצעות האפליקציה, לפי הפירוט הבא:

  תשלום 1עד 1,500 ש"ח (לא כולל)
  עד 3 תשלומיםמ- 1,500 ש"ח עד 4,500 ש"ח (לא כולל)
  עד 6 תשלומיםמ- 4,500 ש"ח עד 10,000 ש"ח (לא כולל)
  עד 10 תשלומיםמ- 10,000 ש"ח ומעלה


  1.8 תשלום באמצעות הסדר מימון - לפרטים


  אפשרות מס' 2: תשלומים תקופתיים – באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי


  סטודנט ממשיך הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 שנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (10.09.2019), באחת מהדרכים הבאות:

  באמצעות ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי - בתנאי שמילא עד למועד שנקבע טופס בקשה במערכת לגבות תשלום זה | באמצעות השובר (בבנק הדואר/בבנק) באמצעות תשלום השובר באשראי - לפי האפשרויות כמפורט בסעיף 1.7 למעלה | באמצעות הסדר מימון.

  באמצעות תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי המשוער ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת זכות (אם קיימת) אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד משנים קודמות. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
  לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי המשוער + תשלומים נלווים (בקיזוז יתרת זכות - אם קיימת בחשבונו משנים קודמות).

  סטודנט חדש - יוכל להצטרף להרשאה לחיוב כרטיס אשראי לאחר הסדרת תשלום המקדמה.

  * לתשומת לבך: תשלום מס' 1 אינו כלול בהסדר של ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי, אלא אם כן הסטודנט מילא והגיש טופס ייעודי לכך וקיבל הודעה המאשרת שבקשתו נקלטה ובהמשך הודעה על החיוב עצמו שבוצע לתאריך 10.09.2019.

  את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1 באחת מהדרכים שצוינו) ישלם הסטודנט בתשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, בדרך הבאה:


  2.1 להצטרפות יש למלא את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הסטודנט מעוניין לשלם את שכר הלימוד, בתחנת המידע האישית בעמוד: "הצטרפות להרשאה לחיוב כרטיס אשראי">>יש להקיש על כפתור "מעבר לאישור כרטיס להרשאה לחיוב חשבון">>במסך שיפתח יש למלא את הפרטים וללחוץ על כפתור "אישור הרשמה". 

  סטודנטים שיבחרו להסדיר את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי יזכו בפריסת תשלומים נוחה – בהתאם למועדי התשלום בהרשאה לחיוב כרטיס אשראי לאורך שנת הלימודים שיחולו בסמוך למועדי התשלום הנקובים בהרשאה לחיוב חשבון בנק כמפורט בסעיף 3.3 בהמשך, וללומדים בקיץ - בהתאם למועדים שיפורסמו.

  הודעה על התאריך והסכום לתשלום תשלח באמצעות הדוא"ל כשבוע לפני חיוב הכרטיס באמצעות ההרשאה.

  לידיעתכם, ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי אינה כרוכה בעמלות ואינה "תופסת" את מסגרת האשראי החודשית בכל סכום שכר הלימוד, אלא רק ביחס לסכום התשלום שהוצג לחיוב באותו החודש.

  ניתן לעדכן בכל שלב את פרטי כרטיס האשראי בתחנת המידע, בה גם יוצגו פרטי הכרטיס שאושרו עבור ההרשאה  -

  לא ניתן למחוק את הפרטים הקיימים במערכת, אלא לעדכן אותם לפרטי כרטיס אחר בלבד. 

  מועד העדכון של כרטיס האשראי יקבע בהתאם למועד עדכון הפרטים על ידי הסטודנט (סטודנט שנשלחה אליו התראה בדוא"ל לקראת החיוב החודשי ובחר לעדכן לאחר מכן את פרטי האשראי להרשאה לחיוב הכרטיס, יפנה ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות בכדי לבדוק האם פרטי ההרשאה החדשים יעודכנו לאותו חיוב או לזה שאחריו, שכן פעולת חיוב הכרטיס הקודם אשר כבר הועברה על ידי המכללה לחברת האשראי תבוצע בכרטיס הקודם). 

  סטודנט שיהיה מעוניין להחליף את ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי להרשאה לחיוב חשבון בנק, יפנה ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות בצירוף הטופס חתום. סטודנט שיהיה מעוניין לבטל את ההרשאה יפנה בכתב ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות. 

  בכל מקרה של החלפת פרטי ההרשאה או ביטולה יש לוודא את השלמת הפעולה בדוא"ל: tuition@mta.ac.il.


  2.2 הרשאה לחיוב כרטיס אשראי שניתנה בשנת הלימודים הקודמת ולא בוטלה, תקפה גם בשנת הלימודים הבאה ומזכה את הסטודנט, אוטומטית, בהסדרי הפריסה באמצעות ההרשאה, ובלבד שהסטודנט שילם את תשלום מס' 1.

  2.3 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה בכתב ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות.

  2.4 אין אפשרות לשלם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש (כמפורט בסעיף 1.1 למעלה) באמצעות ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי.

  2.5 ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי תהיה תקפה במשך כל תקופת הלימודים. סטודנט שביצע הפסקת לימודים ויחדש את לימודיו, או סטודנט שסיים ללמוד ויתחיל ללמוד לתואר נוסף יצטרך למלא הרשאה חדשה.

  2.6 במקרה של סטודנט אשר יפסיק את לימודיו ויוותר לו חוב, ובחשבונו בשכר הלימוד הרשאה לחיוב כרטיס אשראי תקפה, המכללה תהיה רשאית לחייב את יתרת החוב לשכר הלימודים בתשלום אחד באמצעות ההרשאה, לאחר שהודיעה על כך לסטודנט כשבוע מראש. סמוך למועד הפסקת לימודיו וכל עוד יתרת החוב טרם חויבה, ומבלי לגרוע מזכותה של המכללה כאמור, הסטודנט יהיה רשאי לפנות ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות בבקשה לפרוס את יתרת החוב לתשלומים באמצעות ההרשאה לחיוב,  וככל שבקשתו תאושר על ידי המכללה יקבל על כך הודעה לקראת גביית החוב.

  2.7 באחריות הסטודנט לבדוק את תקפות ההרשאה לחיוב הכרטיס מול חברת האשראי.


  2.8 הרשאה לחיוב חשבון כרטיס אשראי אינה מהווה הוראת קבע, שכן בעל החשבון זכאי לבטל את ההוראה.


  אפשרות מס' 3: תשלומים תקופתיים – באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק

   

  סטודנט ממשיך הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 שנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (10.09.2019), באחת מהדרכים הבאות:

  באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק - בתנאי שמילא עד למועד שנקבע טופס בקשה במערכת לגבות תשלום זה | באמצעות השובר (בבנק הדואר/בבנק) באמצעות תשלום השובר באשראי - לפי האפשרויות כמפורט בסעיף 1.7 למעלה | באמצעות הסדר מימון.

  באמצעות תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי המשוער ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת זכות (אם קיימת) אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד משנים קודמות. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
  לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי המשוער + תשלומים נלווים (בקיזוז יתרת זכות - אם קיימת בחשבונו משנים קודמות).

  סטודנט חדש - יוכל להצטרף להרשאה לחיוב כרטיס אשראי לאחר הסדרת תשלום המקדמה.

  * לתשומת לבך: תשלום מס' 1 אינו כלול בהסדר של ההרשאה לחיוב חשבון בנק, אלא אם כן הסטודנט מילא והגיש טופס ייעודי לכך וקיבל הודעה המאשרת שבקשתו נקלטה ובהמשך הודעה על החיוב עצמו שבוצע לתאריך 10.09.2019.

   

  את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1 באחת מהדרכים שצוינו) ישלם הסטודנט בתשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, בדרך הבאה:


  3.1 להצטרפות יחתום הסטודנט על טופס הרשאה לחיוב חשבון ויחתים עליו את סניף הבנק שלו. את הטופס, כשהוא חתום כאמור, ישלח הסטודנט, ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות בדוא"ל לכתובת: tuition@mta.ac.il , או בפקס שמספרו   03-6803361, או בדואר לכתובת: המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, היחידה לשכר לימוד, מלגות ומעונות, רח' רבנו ירוחם, ת.ד. 8401, יפו, 61083.

  יש לוודא לפני שליחת הטופס, שיש בו פרטים מזהים של הסטודנט: שם מלא ומספר ת.ז.


  3.2 הרשאה לחיוב חשבון בנק שניתנה בשנת הלימודים הקודמת ולא בוטלה, תקפה גם בשנת הלימודים הבאה ומזכה את הסטודנט, אוטומטית, בהסדרי הפריסה המועדפים המפורטים בהמשך, ובלבד שהסטודנט שילם את תשלום מס' 1.


  3.3 סטודנט שיצטרף להסדר באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק יזכה בפריסת תשלומים רחבה ונוחה, יתרת שכר הלימוד תיגבה בשישה תשלומים, ומועדי חיוב החשבון יהיו:
  14.11.2019, 13.12.2019, 14.01.2020, 14.02.2020, 13.03.2020 ו-14.04.2020.
  סטודנט שיפנה בבקשה מיוחדת ייהנה משני תשלומים נוספים, יתרת שכר הלימוד תיגבה ממנו בשמונה תשלומים, המועדים הנוספים לחיוב חשבונו יהיו: 14.05.2020, 14.06.2020.


  3.4 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה בכתב ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות.


  3.5 אין אפשרות ל
  שלם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש (כמפורט באפשרות מס' 1 למעלה) באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק.

  3.6 ההרשאה לחיוב חשבון בנק תהיה תקפה במשך כל תקופת הלימודים. סטודנט שביצע הפסקת לימודים ויחדש את לימודיו, או סטודנט שסיים ללמוד ויתחיל ללמוד לתואר נוסף יצטרך למלא הרשאה חדשה/להעביר אישור מהבנק להרשאה תקפה.


  3.7 במקרה של סטודנט אשר יפסיק את לימודיו ויוותר לו חוב, ובחשבונו בשכר הלימוד הרשאה לחיוב חשבון בנק תקפה, המכללה תהיה רשאית לחייב את יתרת החוב לשכר הלימודים בתשלום אחד באמצעות ההרשאה, לאחר שהודיעה על כך לסטודנט כשבוע מראש. סמוך למועד הפסקת לימודיו וכל עוד יתרת החוב טרם חויבה, ומבלי לגרוע מזכותה של המכללה כאמור, הסטודנט יהיה רשאי לפנות ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות בבקשה לפרוס את יתרת החוב לתשלומים באמצעות ההרשאה לחיוב,  וככל שבקשתו תאושר על ידי המכללה יקבל על כך הודעה לקראת גביית החוב.


  3.8 באחריות הסטודנט לבדוק את תקפות ההרשאה לחיוב חשבון מול הבנק.


  3.9 הרשאה לחיוב חשבון בנק אינה מהווה הוראת קבע, שכן בעל החשבון זכאי לבטל את ההוראה.

   

  אפשרות מס' 4: תשלומים תקופתיים – באמצעות שוברי תשלום

  4.1 סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברים, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 הנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (10.09.2019). באמצעות שובר תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי המשוער ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת הזכות (אם קיימת) אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד משנים קודמות. סטודנט ממשיך לו נותר חוב בשכר הלימוד משנים קודמות יסדיר את החוב בתשלום נפרד.
  לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי המשוער + תשלומים נלווים (בקיזוז יתרת זכות - אם קיימת בחשבונו משנים קודמות).


  4.2 את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1) ישלם הסטודנט בחמישה תשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, שישולמו במועדים הבאים:

  14.11.2019​תשלום מספר 2​
  13.12.2019תשלום מספר 3 ​
  14.02.2020​תשלום מספר 4​
  13.03.2020​תשלום מספר 5​
  14.04.2020תשלום מספר 6​


  את התשלומים האמורים לעיל יבצע הסטודנט באמצעות שוברי תשלום שיישלחו אליו לקראת כל אחד מהמועדים שפורטו לעיל.

  במקרים של שינוי שכר הלימוד של הסטודנט במהלך שנת הלימודים אשר ידרשו תשלומים נוספים, ישלחו שוברי תשלום נוספים בהתאם.

  את השוברים שנשלחים באמצעות דואר ישראל ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר, או בסניפי בנקים בהם ישנו אשנב תשלום. 

  כמו כן, סטודנט יכול להדפיס את השוברים (שנשלחו אליו) באמצעות מערכת מידע נט, בקלות ובנוחות, אותם ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר בלבד.


  4.3 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות לשם קבלת שובר תשלום מתאים.


  4.4 סטודנט שלא יקבל את שובר התשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות ולקבל ממנה שובר תשלום מתאים. לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.

   

  4.5 לתשומת לב המשלמים באמצעות "פיקדון אישי":

  **בקרוב יפורסמו הנחיות חדשות של משרד הביטחון**

  לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, ניתן להשתמש בכספי הפיקדון האישי שעומד לרשות החיילים המשוחררים ובני השירות הלאומי על מנת לשלם את שכר הלימוד במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

  סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי הפיקדון, יודיע ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות על גובה הפיקדון העומד לרשותו ביום ההודעה, ויקבל שובר על סכום הפיקדון בהתאם.

  - סמל המוסד המצוין על השוברים מהווה אישור עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. 

  - במקרה בו השובר הודפס על ידי הסטודנט באמצעות מערכת מידע-נט - ניתן לפנות עם שובר זה רק לסניפי בנק (בו מנוהל הפיקדון לחיילים משוחררים) בהם מנפיקים שיקים מהפיקדון. עם השיק והשובר ניתן לגשת לסניפי בנק הדואר להסדרת התשלום. במקרה כזה (בו הודפס שובר ממידע-נט) מומלץ לברר מראש אפשרות להנפקת שיק מהפיקדון בבנק. אם אין אפשרות להנפיק שיק, על הסטודנט לגשת לבנק עם השובר שנשלח אליו לביתו (או הודפס ביחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות לבקשתו), שם ישלם את השובר באמצעות הפיקדון.

  - סטודנט שסכום הפיקדון העומד לרשותו נמוך מהסכום אותו נדרש לשלם באותה עת, יפנה ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות על-מנת לקבל שובר תשלום מתאים השווה לסכום כספי הפיקדון ושובר נוסף בסכום יתרת התשלום.

   

  אישור לתשע"ט-תש"פ ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים

  אישור לתשע"ט-תש"פ ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים (מכינה קדם אקדמית)


  *כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

  חזרה לתפריט