כניסה

תקנות שכר לימוד קיץ - תש"פ

 

עיקרי התקנות ואופן תשלום שכר הלימוד בסמסטר קיץ תש"פ

 

1. שכר הלימוד שייגבה עבור לימודים בסמסטר הקיץ תש"פ, לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני יהיה בשיעור עלותו המלאה, ללא הפחתה.

2. סטודנט המשתתף בקורס אנגלית ברמה טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א' או מתקדמים ב' במהלך עונת לימודי הקיץ ישלם עבור הקורס בנפרד ובנוסף לתשלום שכר הלימוד.
3. סטודנט ששכר הלימוד שלו בסמסטר קיץ תש"פ לא יעלה על סך של 1,500 ש"ח (לא כולל קורסים ללא נ"ז, כגון קורסי אנגלית), ישלם את שכר הלימוד עבור סמסטר זה בתשלום אחד שישולם לא יאוחר מיום 14 ביולי 2020*.
4. סטודנט ששכר הלימוד שלו בסמסטר קיץ תש"פ יעלה על סך של 1,500 ש"ח (לא כולל קורסים ללא נ"ז, כגון קורסי אנגלית), ישלם את שכר הלימוד עבור סמסטר זה בשני תשלומים כדלהלן:
התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 14 ביולי 2020*.
התשלום השני על יתרת שכר הלימוד ישולם לא יאוחר מיום 14 באוגוסט 2020*.

5. סטודנט שלא יקבל את שובר/י התשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, ליחידה לשכר לימוד, מלגות ומעונות ולקבל ממנה את שובר/י התשלום. לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו.

את השוברים שנשלחים באמצעות דואר ישראל ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר, או בסניפי בנקים בהם ישנו אשנב תשלום. 

סטודנט יכול להדפיס את השוברים (שנשלחו אליו) באמצעות מערכת מידע נט, בקלות ובנוחות, אותם ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר בלבד.

* סטודנט אשר לא ירשם לקורסים במסגרת הרישום המוקדם ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור סמסטר זה בתשלום אחד שישולם לא יאוחר מיום 14 באוגוסט 2020.


חיוב שכר לימוד במקרה של ביטול הרשמה

להלן שיעורי החיוב בשכר לימוד – קיץ תש"פ על פי תאריכי ההודעה על ביטול הרישום:

תאריך הודעה על ביטולהתשלום בו חייב הסטודנט
עד 24.7.2020אינו חייב בתשלום עבור סמסטר קיץ
מ- 25.7.2020 ואילךמלוא שכר הלימוד של הסטודנט עבור סמסטר קיץ

 

לתשומת הלב - ייתכנו שינויים במועדים בהתאם למועד פתיחת סמסטר הקיץ, שינויים אלו יעודכנו בהתאם באתר לקראת פתיחת הסמסטר, סטודנט שיבחר להירשם לסמסטר הקיץ יתעדכן לקראת מועד זה, מראש.


*כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

לסטודנטים לתואר ראשון שנה א'
סטודנטים לתואר ראשון נהנים, כידוע, מהפחתה של שכר הלימוד בשנה"ל תשע"ט בשיעור של כ- 26%.
עם זאת, על פי החלטות הממשלה מספר 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם עמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 נקודות זכות לפחות.
ההפחתה בשכר הלימוד אינה חלה על קורסים הנלמדים בסמסטר קיץ. לפיכך נקודות הזכות הנלמדות בקיץ תחשבנה כחלק מ- 18 נקודות הזכות הנדרשות, אולם ההפחתה בשכר לימוד תחושב אך ורק על-פי הקורסים אליהם היה רשום התלמיד בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.
שובר על תוספת התשלום יישלח בנפרד למי שלא יעמוד בדרישות האמורות.
חזרה לתפריט