כניסה

עיקרי תקנות שכר הלימוד - תואר שני - תש"פ

​1. בכל אחת משתי השנים הראשונות ללימודיו, ישלם הסטודנט שכר לימוד לפי חלקיות לימודיו, אך לא פחות מ-50% משכר הלימוד היסודי לשנה.

סטודנט שיצבור שכר לימוד בשיעור של 200% במשך שנתיים (עד תום הסמסטר הרביעי), יחויב עבור השנה השנייה ללימודיו בשכר לימוד לפי חלקיות לימודיו בלבד, ללא חיוב בשכר לימוד מינימלי של 50%.

2. מהשנה השלישית ואילך ישלם הסטודנט שכר לימוד כדלקמן:

א. אם צבר 200% שכר לימוד עד לתחילת שנת הלימודים הנוכחית, ישלם הסטודנט בשנת הלימודים הנוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה בצירוף תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד היסודי (אם למד הסטודנט סמסטר אחד תהיה התוספת 5%) -תוספת גרירה.
בתשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 5% משכר הלימוד היסודי + תשלומים נלווים. לסטודנט שיירשם לקורסים ישלחו שוברי תשלום נוספים בהתאם להיקף לימודיו באותה שנה.
סטודנט שיחויב בשכר לימוד בשיעור של 50% ומעלה, לא תחול עליו תוספת גרירה.

ב. אם טרם צבר 200% שכר לימוד עד לתחילת שנת הלימודים הנוכחית, ישלם הסטודנט בשנת הלימודים הנוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה אך לא פחות מ-50% משכר הלימוד היסודי לשנה.

לסטודנט שהפסיק לימודיו, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו ותכלול גם סמסטרים בהם לא למד.

תוספת הגרירה לא תיכלל בחישוב שכר הלימוד המצטבר לתואר.


 

3. סטודנט שסיים את חובות השמיעה, אינו רשום לקורסים ונותרה לו עוד עבודה ו/או בחינה, ישלם מדי שנה 10% משכר הלימוד היסודי + תשלומים נלווים עד מועד זכאותו לתואר (עבור סמסטר אחד תהיה התוספת 5% + תשלומים נלווים).

3.1 סטודנט כאמור שאין בכוונתו להמשיך בלימודיו לצורך הגשת עבודת הגמר או עבודת התזה, יודיע על הפסקת לימודיו, באופן המפורט בתקנות ביטול הרשמה והפסקת לימודים, למזכירות בית הספר, לא יאוחר מאשר עד לפני מועד פתיחת שנת הלימודים כפי שמוגדר בידיעון המפורסם באתר האינטרנט של המכללה.
לא יעשה כן במועד האמור, יחולו לגביו התקנות בסעיף 3.
 

4. לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במסגרת לימודים לקראת התואר השני במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ואשר שימשו בסיס לפטור מקורס/ים במכללה האקדמית. (בכפוף לאמור בפיסקה הבאה פטור אקדמי שניתן על סמך לימודים לתואר ראשון אינו פוטר מתשלום מלוא שכר הלימוד לתואר).


 בוגר המכללה שקיבל פטור אקדמי בגין קורס שלמד במכללה במסגרת לימודיו לתואר ראשון יחויב – כשהקורס האמור לא נמנה על חובותיו לתואר הראשון (ורק אז) – בהפרש שבין שכר הלימוד עבור קורס כאמור בלימודי תואר שני לבין שכר הלימוד ששולם על ידו, עבור קורס זה, בלימודי התואר הראשון. חישוב ההפרש יעשה על פי תעריפי הקורסים בשנה בה למד הסטודנט הקורס שבנדון.


 *כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

חזרה לתפריט