כניסה

הרכב שכר לימוד - 2015

​​​שכר הלימוד השנתי מורכב משכר לימוד יסודי, מתשלומים נלווים ומתוספת גרירה (של אותם סטודנטים החייבים בתוספת כאמור ע"פ התקנות, כמפורט להלן). תעריפי שכר הלימוד והתשלומים הנלווים בשנת הלימודים תשע"ה מבוססים על התעריפים בשנת הלימודים תשע"ד, והם צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן. תעריפים אלה כפופים לשינויים עליהם עשויים להחליט מוסדות המכללה המוסמכים


 

לסטודנטים בתואר ראשון

שכר הלימוד לשנת תשע"ה הופחת בשיעור של כ- 26% (עשרים ושישה אחוזים) לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א, וזאת על-פי החלטת הוועדה לקביעת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ומשרד האוצר.
יחד עם זאת, מבוססת ההחלטה בדבר הפחתת שכר הלימוד כאמור לעיל, על התחייבותה של הממשלה למימון הפחתה זו.
לפיכך, היה ולא תקבל המכללה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו הסטודנטים את מלוא שכר הלימוד, במועד עליו תודיע המכללה.

 

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות

להלן פירוט שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשע"ה בהתאם למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2014.
במצב הפחתה במצב ללא הפחתה


 

במצב ללא הפחתה במצב הפחתה
שכר לימוד יסודי לשנה לתואר ראשון​13,821 ש''ח​10,228 ש''ח​
תשלומים נלווים​770 ש"ח​770 ש''ח​
סה"כ​14,591 ש''ח​10,998 ש''ח​


 

סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.
עלות קורס אנגלית מתקדמים א' במהלך סמסטרים א' ו-ב': 1,037 ש"ח.


 

​שכר לימוד יסודי לסמסטר קיץ הינו שכר לימוד במצב ללא הפחתה.
שכר הלימוד מחושב בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט.
עלות קורס אנגלית בקיץ בכל הרמות (בסיסי, מתקדמים א' , מתקדמים ב'): יפורסם לקראת הקיץ.
היקף הלימודים נקבע בהתאם למס' נקודות הזכות אליו נרשם הסטודנט.
את אופן החישוב ניתן למצוא בעיקרי תקנות ואופן חישוב שכר לימוד-כללי.


 

שכר לימוד יסודי לתואר שני ​13,821 ש''ח ​
תשלומים נלווים​770 ש''ח​
סה"כ​14,591 ש''ח​


 

​תשלומים נלווים כוללים שרותי שמירה, ביטוח תאונות אישיות, *חברות באגודת הסטודנטים, אישורים למיניהם ושונות. התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים, בין אם למדו סמסטר אחד או שני סמסטרים (במהלך שנת הלימודים) ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד.
*סטודנט רשאי לבטל את חברותו באגודת הסטודנטים ולקבל זיכוי כספי בסך 150 ש"ח (שיועבר לחשבונו בשכ"ל) - כדי לבטל את חברותו על הסטודנט לפנות לאגודת הסטודנטים ולחתום, עד ליום 07.11.14 על טופס ויתור. לאחר מועד זה לא יהיה ניתן לקבל זיכוי כספי בגין ויתור על החברות באגודה. סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ומבקש לבטל את חברותו באגודת הסטודנטים, יחתום על הטופס במשרדי האגודה עד ליום 13.03.15.


 

חזרה לתפריט