כניסה

ביטול הרשמה והפסקת לימודים תשע"ו

​ביטול הרשמה והפסקת לימודים סטודנטים באקדמית 

​​1. סטודנט חדש שהתקבל ללימודים, שילם מקדמה והחליט שלא להתחיל בלימודיו, או סטודנט ממשיך ששילם את התשלום הראשון והחליט שלא להמשיך בלימודיו וכן סטודנט חדש או ממשיך המבקש להפסיק לימודיו לאחר שהתחיל בהם, חייב להודיע על כך, בכתב, למכללה:
- סטודנטים חדשים המבטלים או מקפיאים לימודיהם עד לתאריך 16.10.15 ימסרו הודעתם למשרד ייעוץ ורישום.
- סטודנטים חדשים המבטלים או מקפיאים לימודיהם בין התאריכים 18.10.15 עד 30.10.15 (השבועיים הראשונים של הסמסטר) וכן סטודנטים ממשיכים ימסרו הודעתם למזכירות הסטודנטים.


הודעה על הפסקת לימודים תתבצע באמצעות טופס הודעה על הפסקת לימודים.


2. את ההודעה על הסטודנט למסור באופן אישי או באמצעות מיופה כח (שיציג יפוי כח חתום בידי הסטודנט) או לשלחה בדואר רשום או בפקס. הודעות טלפוניות בנושא זה לא תתקבלנה.

3. כאסמכתא על כך שהסטודנט הודיע על הפסקת לימודים, ישמש אך ורק אישור מהדואר המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור על העברת פקס, או אישור המכללה על קבלת ההודעה בדבר הפסקת לימודים.
סטודנט השולח הודעה בדואר רשום או בפקס חייב לוודא, טלפונית, כי הודעתו נתקבלה. אם לא יעשה כן - לא תתקבל הטענה כי שלח ההודעה אם זו לא הגיעה לידי המכללה.

4. יחד עם ההודעה על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים חייב הסטודנט להמציא את פרטי הבנק שלו (שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון, ושם בעל החשבון), על מנת לאפשר זיכוי חשבונו.


5. חרף האמור לעיל, סטודנט שלא נרשם בסמסטר כלשהו לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד אף אם לא מסר הודעה על כך.

6. הסכום המלא ששילם מי שהתקבל ללימודים על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים:
 6.1  המועמד נדחה מתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות ראשונה, התקבל לתוכנית שבחר בעדיפות שנייה, והודיע כי אינו מעוניין ללמוד בתוכנית זו.
 6.2 המועמד התקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד למועד תחילת הלימודים.


7. בהתאם לתקנות החזר שכר לימוד בעקבות ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, יוחזר לסטודנט שביטל הרשמתו או הפסיק לימודיו, ההפרש שבין הסכומים ששולמו על ידו לבין הסכומים שבהם הוא חייב, אם בכלל, בהתאם למועד הביטול או ההפסקה, כמפורט בטבלאות בהמשך.

להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר א':

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב הסטודנט
עד 14.08.2015 ​​אינו חייב בתשלום
(סטודנט חדש זכאי להחזר מלא של המקדמה)​
מ-15.08.2015 ועד 15.09.2015​סטודנט חדש - 1,730 ש"ח
סטודנט ממשיך - 1,730 ש"ח​
מ-16.09.2015 ועד 30.10.2015​*סטודנט חדש - 3,460 ש"ח
סטודנט ממשיך - 1,730 ש"ח​
מ-31.10.2015 ועד 04.12.2015​**50% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + תשלומים נלווים​
מ-05.12.2015 ועד 11.03.2016 ​100% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + תשלומים נלווים​
מ-12.03.2016 ועד 22.04.2016 ​100% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'+ 50%  משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים נלווים​
מ-23.04.2016 ועד לסוף שנה"ל​שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים​


 בכל מקרה – התשלום בו יחויב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ-16.09.2015, לא יהיה נמוך מ-1,730 ש"ח (לסטודנט ממשיך) ו-3,460 ש"ח (לסטודנט חדש).

* מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 15.09.2015 שיודיע על אי מימוש לימודיו תוך 14 יום ממועד פירעון המקדמה, יחויב בסך 1,730 ש"ח (הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת הלימודים. מתחילת שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילות).


 

** סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' יחויב בסך 3,460 ש"ח בלבד. סטודנט ממשיך ששילם תשלום מס' 1 ולא נרשם לקורסים יחויב בסך 1,730 ש"ח בלבד.


 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב על פי הנהלים ובהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשעורים ו/או בבחינות.


 סטודנט (שהתקבל מחדש ועל כן מוגדר שוב כמועמד), או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה/תשלום מס' 1 באמצעות יתרת זכות שעומדת לרשותו בחשבונו בשכר הלימוד באקדמית תל אביב-יפו, ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה/תשלום מס' 1, אם יתרת הזכות מכסה את מלוא סכום המקדמה או ששילם את ההפרש, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על שאר המועמדים/סטודנטים שהפסיקו לימודיהם לאחר ששילמו את המקדמה/תשלום מס' 1.

לתשומת לבכם - סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.


 להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר ב':


 

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב הסטודנט
עד 12.02.2016​סטודנט חדש – 1,730 ש"ח
סטודנט מחדש – 1,730 ש"ח​
מ-13.02.2016 ועד 11.03.2016​*סטודנט חדש – 3,460 ש"ח
סטודנט מחדש – 1,730 ש"ח​
מ-12.03.2016 ועד 22.04.2016 ​** 50% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים נלווים​
מ- 23.04.2016 ועד לסוף שנה"ל​שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים​

בכל מקרה – התשלום בו יחויב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ-13.02.2016, לא יהיה נמוך מ-1,730 ש"ח (לסטודנט מחדש) ו-3,460 ש"ח (לסטודנט חדש).


 

* מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 12.02.2016 שיודיע על אי מימוש לימודיו עד לתחילת סמסטר ב'

(25.02.2016), יחויב בסך 1,730 ש"ח (מתחילת סמסטר ב' יחולו עליו התקנות הרגילות).


 

** סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר ב' יחויב בסך 3,460 ש"ח בלבד. סטודנט מחדש ששילם תשלום מס' 1 ולא נרשם לקורסים בסמסטר ב' יחויב בסך 1,730 ש"ח בלבד.


 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב על פי הנהלים ובהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשעורים ו/או בבחינות.


 

סטודנט (שהתקבל מחדש ועל כן מוגדר שוב כמועמד), או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה/תשלום מס' 1 באמצעות יתרת זכות שעומדת לרשותו בחשבונו בשכר הלימוד באקדמית תל אביב-יפו, ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה/תשלום מס' 1, אם יתרת הזכות מכסה את מלוא סכום המקדמה או ששילם את ההפרש, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על שאר המועמדים/סטודנטים שהפסיקו לימודיהם לאחר ששילמו את המקדמה/תשלום מס' 1.


 

לתשומת לבכם - סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.

תעודות ואישורים

 

פיקדון אישי


''פיקדון אישי'' – מכוח ''חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ''ד-1994'' עומד לרשות החייל/ת המשוחרר/ת ובת השרות הלאומי וניתן להשתמש בו למימון לימודים במכללה.
סטודנט המעוניין לשלם בכספי הפיקדון את שכר הלימוד, יודיע ליחידת שכר לימוד ומלגות על גובה הפיקדון העומד לרשותו ביום ההודעה, ויקבל שובר על כל סכום הפיקדון בהתאם.
אם סכום הפיקדון נמוך מהסכום אותו נדרש הסטודנט לשלם באותה עת, יחידת שכר לימוד תפיק עבורו שני שוברים נפרדים: האחד בסכום השווה לסכום כספי הפיקדון והשני בסכום יתרת התשלום.

 

אישור לתשע"ה-תשע"ו עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

 

כרטיס סטודנט


כרטיס סטודנט, המזהה את נושאו כסטודנט המכללה ומקנה את הזכות להשתמש במתקניה, מונפק ע"י המכללה לסטודנטים שהסדירו את שכר הלימוד במועד והוא תקף למשך שנה אקדמית אחת. כרטיס הסטודנט ישמש, במהלך השנה האקדמית שבה הונפק, גם ככרטיס קורא בספריית המכללה.
במידה והסטודנט יפסיק את לימודיו במהלך שנה אקדמית – יפוג תוקפו של כרטיס הסטודנט עם הפסקת הלימודים.

 

אישור לימודים


לאחר תום הרישום לקורסים יוכל סטודנט שהסדיר את שכר הלימוד כנדרש, לקבל אישור (לצורכי מס הכנסה, ביטוח לאומי, שלטונות צה"ל, קופ"ח, קרן הלוואות וכיו"ב) המעיד על תחום לימודיו במכללה ועל סכום שכר הלימוד שעליו לשלם. את האישור ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים.

 

תעודות ואישורים להם זכאים הסטודנטים ניתנים על ידי המכללה ללא תשלום, ובתנאי שהסטודנט הסדיר את כל חובותיו הכספיים.

חזרה לתפריט