כניסה

אופן הסדרת שכר הלימוד - תשע"ו

​​הליכי הסדרת שכר הלימוד השנתי כוללים

 1. חתימה על כתב התחייבות
  • על כל סטודנט – אפילו הוא משלם את כל שכר הלימוד מראש, או שלימודיו ממומנים, כולם או חלקם, ע"י מוסד – לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד הנמצא על גב שובר תשלום שכר הלימוד או בקישור המצורף.
 2. תשלום שכר הלימוד
  • תשלום שובר מספר 1 - על כל סטודנט ממשיך לשלם את שובר תשלום מספר 1 עד למועד הנקוב בו וזאת על מנת לאפשר את רישומו לקורסים.
   לסטודנט חדש, תשלום המקדמה ע"ס 3,460 ש"ח מהווה את שובר תשלום מספר 1.

את יתרת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ו ישלם הסטודנט באחת הדרכים הבאות, לפי בחירתו:

   • בתשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים באמצעות שובר תשלום שנשלח במהלך חודש אוגוסט או באמצעות כרטיס אשראי.
   • בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק.
   • בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלום.

רישום לקורסים יתאפשר לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד

שלוש אפשרויות תשלום לבחירתכם


אפשרות מס 1: תשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים

1.1 סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום 14.09.2015 יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5% ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה. הוראה זו לא תחול על סטודנטים המחויבים בשכר לימוד הנמוך מ-100% וכן סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת ההלוואה של המוסדות להשכלה גבוהה ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת הסדר מימון מסובסד ו/או סטודנטים שלא שילמו את חוב שכר הלימוד משנים קודמות.

סטודנט המעוניין באפשרות זו חייב לשלם תחילה את שובר תשלום מספר 1 הנשלח אליו. בשובר זה מופיע הסכום לתשלום לאחר הנחת מזומן, מחושב על בסיס המדד הצפוי של חודש יולי 2015.


1.2 סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי לאחר יום 14.09.2015 לא יהיה זכאי להנחה האמורה לעיל ויחויב בהפרשי ההצמדה עד לתאריך בו יתבצע התשלום.


1.3 אם ישונה שכר הלימוד במהלך שנת הלימודים יחויב או יזוכה סטודנט ששילם את שכר הלימוד מראש בתשלום ההפרש.


1.4 סטודנט חדש ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי סך של 3,460 ש''ח ששולם על ידו כמקדמה. סטודנט ממשיך ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי שובר מספר 1 ששולם על ידו.


1.5 לסטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש והיקף לימודיו יחייב תשלום שכר לימוד גבוה יותר, יישלחו שוברי תשלום נוספים.


1.6 ההנחה לא תבוטל לסטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש ויקבל מלגת סיוע כלכלי, בתנאי שתוכנית לימודיו אינה חלקית כמפורט בסעיף 1.1.


1.7 תשלום באמצעות כרטיס אשראי - ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בין בתשלום אחד ובין בתשלומים בתוכניות קרדיט. על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. לאחר מכן, עליו למלא אתהספח ולחתום על כתב ההתחייבות. ניתן לשלוח את הספח וכתב ההתחייבות בדואר או בפקס או לפנות ליחידת שכר לימוד עם כרטיס האשראי לביצוע התשלום שם. בהצטרפות להסדר זה, יוכל הסטודנט לפרוס את תשלום שכר הלימוד למספר תשלומים גדול, כנגד תשלום הריבית המקובלת בחברת האשראי ועל פי ההסדרים הנהוגים בה.

לתשומת לבכם: ניתן לשלם את שוברי שכר הלימוד גם באמצעות כרטיס אשראי במערכת המידע-נט שבאתר האינטרנט של האקדמית. לידיעתכם, בשלב זה ניתן לשלם את השובר במערכת המידע-נט רק בתשלום אחד. לקישור למערכת המידע-נט

לחץ כאן

הבוחרים לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי יחויבו בדמי טיפול בשיעור של 1%.  

 

אפשרות מס 2: תשלומים תקופתיים – באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק

 

 סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 הנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (14.09.2015). באמצעות שובר תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת זכות אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד.
לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי + תשלומים נלווים.


* לתשומת לבך: תשלום מס' 1 אינו כלול בהסדר של ההרשאה לחיוב חשבון בנק.
* על מנת שההרשאה לחיוב חשבון תבוצע חייב הסטודנט לשלם את תשלום מס' 1 בבנק הדואר ולהעביר ליחידת שכר לימוד ומלגות את ההוראה החתומה לחיוב חשבון הבנק.


את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1) ישלם הסטודנט בתשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, בדרך הבאה:


2.1 עם ביצוע תשלום מס' 1 יחתום הסטודנט על טופס הרשאה לחיוב חשבון המופיע באתר ויחתים עליו את סניף הבנק שלו. את הטופס, כשהוא חתום כאמור, ישלח הסטודנט, תוך שבוע ממועד פירעון שובר מס' 1, ליחידת שכר לימוד ומלגות לפי הכתובת: המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, היחידה לשכר לימוד ומלגות, רח' רבנו ירוחם, ת.ד. 8401, יפו, 61083 או באמצעות פקס שמספרו 03-6803361.


2.2 הרשאה לחיוב חשבון בנק שניתנה בשנת הלימודים הקודמת ולא בוטלה, תקפה גם בשנת הלימודים תשע"ו ומזכה את הסטודנט, אוטומטית, בהסדרי הפריסה המועדפים המפורטים בהמשך, ובלבד שהסטודנט שילם את תשלום מס' 1.


2.3 סטודנטים המצטרפים להסדר באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק יזכו בפריסת תשלומים רחבה ונוחה, יתרת שכר הלימוד תיגבה מהם בשישה תשלומים, ומועדי חיוב חשבונם יהיו:
13.11.2015, 14.12.2015, 14.01.2016, 14.02.2016, 14.03.2016 ו-14.04.2016.
סטודנטים שיפנו בבקשה מיוחדת ייהנו משני תשלומים נוספים, יתרת שכר הלימוד תיגבה מהם בשמונה תשלומים, המועדים הנוספים לחיוב חשבונם יהיו: 13.05.2016, 14.06.2016.


2.4 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה בכתב ליחידת שכר לימוד ומלגות.


2.5 הרשאה לחיוב חשבון בנק אינה מהווה הוראת קבע, שכן בעל החשבון זכאי לבטל את ההוראה.

 

אפשרות מס 3: תשלומים תקופתיים – באמצעות שוברי תשלום

3.1 סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברים, חייב לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 1 הנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו (14.09.2015). באמצעות שובר תשלום מס' 1 ישלם הסטודנט 25% משכר הלימוד היסודי ואת מלוא התשלומים הנלווים ובקיזוז יתרת הזכות אשר נותרה לו בחשבון שכר הלימוד.
לסטודנט לתואר שני שצבר 200% שכר לימוד לתואר, תשלום מס' 1 הינו בשיעור של 5% משכר הלימוד היסודי + תשלומים נלווים.


3.2 את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 1) ישלם הסטודנט בחמישה תשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, שישולמו במועדים הבאים:

13.11.2015​תשלום מספר 2​
14.12.2015​תשלום מספר 3 ​
14.02.2016​תשלום מספר 4​
14.03.2016​תשלום מספר 5​
14.04.2016​תשלום מספר 6​


את התשלומים האמורים לעיל יבצע הסטודנט באמצעות שוברי תשלום שיישלחו אליו לקראת כל אחד מהמועדים שפורטו לעיל.


3.3 סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה ליחידת שכר לימוד ומלגות לשם קבלת שובר תשלום מתאים.


3.4 סטודנט שלא יקבל את שובר התשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, ליחידת שכר לימוד ומלגות ולקבל ממנה שובר תשלום מתאים. לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.

חזרה לתפריט