כניסה

עיקרי תקנות שכר הלימוד - תואר ראשון - תשע"ז

​1. סטודנט הממשיך את לימודיו מעבר לשנות התקן לפי תוכנית לימודיו (שלוש או ארבע שנים), ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה בצירוף תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד היסודי (אם למד הסטודנט סמסטר אחד תהיה התוספת 5%) – תוספת גרירה + תשלומים נלווים.


 

לסטודנט שהפסיק לימודיו, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו.
החל מתשס"ח הפסקת לימודים של עד שנתיים לא תמנה במניין שנות הלימוד לתואר.


 

לסטודנט שהחליף תוכנית לימודים לתוכנית הנמצאת במסגרת בית ספר אחר מזה שלמד בו בתוכנית הקודמת, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו בבית הספר החדש. תוספת הגרירה לא תיכלל בחישוב שכר הלימוד המצטבר לתואר.


 

2. סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר) ישלם ע"פ תעריף שיפורסם בנפרד.


 

3. סטודנט הלומד במסגרת תוכנית לאחר תואר, ישלם סכום השווה ל-2.6% משכר הלימוד היסודי במצב הפחתה (בעונת לימודי הקיץ 2.6% משכר הלימוד היסודי במצב ללא הפחתה) עבור כל נקודת זכות של קורס שילמד ותשלומים נלווים.


 

4. לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ואשר שימשו בסיס לפטור מקורס/ים במכללה האקדמית.


 

5.תשלום עבור קורס אנגלית ברמת מתקדמים א'
סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "מתקדמים א'" ישלם עבור קורס זה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך שנת הלימודים. עלות קורס אנגלית מתקדמים א' במהלך סמסטרים א' ו-ב' הינו 1,712 ש"ח. בקיץ - עלות הקורס תפורסם לקראת הקיץ.

סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בקורס ביום הראשון של השבוע השלישי לקורס או בכל מועד שלאחר מכן יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור הקורס.


 

6.קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'
קורס אנגלית מתקדמים ב' אינו מקנה נקודות זכות, עבורו לא ייגבה תשלום בסמסטרים א' ו-ב'. בסמסטר קיץ ייגבה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר. שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך סמסטר קיץ. עלות קורס אנגלית מתקדמים ב' בסמסטר קיץ תפורסם לקראת הקיץ. תקנות שכר לימוד לקיץ במקרה של ביטול הרשמה יעודכנו באתר במהלך שנת הלימודים.​

חזרה לתפריט