כניסה

תקנות שכר לימוד קיץ - תשע"ז

תוספת לתקנות שכר לימוד - לימודי הקיץ תשע"ז (לתלמידים ממשיכים)

עיקרי התקנות ואופן תשלום שכר הלימוד בסמסטר קיץ תשע"ז

 

1. שכר הלימוד שייגבה עבור לימודים בסמסטר הקיץ תשע"ז, לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני יהיה בשיעור עלותו המלאה, ללא הפחתה.

2. סטודנט המשתתף בקורס אנגלית ברמה בסיסית, מתקדמים א' או מתקדמים ב' במהלך עונת לימודי הקיץ ישלם עבור הקורס בנפרד ובנוסף לתשלום שכר הלימוד.
3. סטודנט ששכר הלימוד שלו בסמסטר קיץ תשע"ז לא יעלה על סך של 1,500 ש"ח, ישלם את שכר הלימוד עבור סמסטר זה בתשלום אחד שישולם לא יאוחר מיום 14 ביולי 2017  *.
4. סטודנט ששכר הלימוד שלו בסמסטר קיץ תשע"ז יעלה על סך של 1,500 ש"ח, ישלם את שכר הלימוד עבור סמסטר זה בשני תשלומים כדלהלן:
התשלום הראשון ע"ס 1,500 ש"ח ישולם לא יאוחר מיום 14 ביולי 2017.
התשלום השני על יתרת שכר הלימוד ישולם לא יאוחר מיום 14 באוגוסט 2017 *.

5. סטודנט שלא יקבל את שובר התשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, ליחידה לשכר לימוד ומלגות ולקבל ממנה שובר תשלום מתאים. לא יהיה באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו.  

* לתשומת לבכם, סטודנט אשר לא ירשם לקורסים במסגרת הרישום המוקדם ישלם את מלוא שכר הלימוד עבור סמסטר זה בתשלום אחד שישולם לא יאוחר מיום 14 באוגוסט 2017

חיוב שכר לימוד במקרה של ביטול הרשמה

 

להלן שיעורי החיוב בשכר לימוד – קיץ תשע"ז על פי תאריכי ההודעה על ביטול הרישום:

 

תאריך הודעה על ביטולהתשלום בו חייב הסטודנט
עד 26.7.2017אינו חייב בתשלום עבור סמסטר קיץ
מ- 27.7.2017 ואילך מלוא שכר הלימוד של הסטודנט עבור סמסטר קיץ

 

 

לסטודנטים לתואר ראשון שנה א'
סטודנטים לתואר ראשון נהנים, כידוע, מהפחתה של שכר הלימוד בשנה"ל תשע"ז בשיעור של כ- 26%.
עם זאת, על פי החלטות הממשלה מספר 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם עמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 נקודות זכות לפחות. סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה בהתאם למספר השעות אליהן הוא רשום.
שובר על תוספת התשלום יישלח בנפרד למי שלא יעמוד בדרישות האמורות.
חזרה לתפריט