כניסה

הרכב שכר לימוד - תשע"ח

שכר הלימוד השנתי מורכב משכר לימוד יסודי, מתשלומים נלווים ומתוספת גרירה (של אותם סטודנטים החייבים בתוספת כאמור ע"פ התקנות, כמפורט להלן). תעריפי שכר הלימוד והתשלומים הנלווים בשנת הלימודים תשע"ח מבוססים על התעריפים בשנת הלימודים תשע"ז, והם צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן. תעריפים אלה כפופים לשינויים עליהם עשויים להחליט מוסדות המכללה המוסמכים.


 

לסטודנטים בתואר ראשון

בהתאם להחלטות הועדה הציבורית בראשות השופט (בדימוס) ד"ר אליהו וינוגרד משנת 2000, שעסקה בהורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים מתואר ראשון החל משנת הלימודים תשס"ב, שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח הינו מופחת.
יישום החלטת הועדה הציבורית מתבסס על התחייבות הממשלה לממן את ההפחתה בשכר הלימוד.
לפי החלטת ממשלה 808 והוראות המועצה להשכלה גבוהה, תלמידי שנה א' הלומדים לתואר ראשון, ייהנו מההפחתה האמורה בשכר הלימוד במידה ויעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות של 18 נקודות זכות לפחות. סטודנטים שלא עמדו בתנאי כאמור, ישלמו שכר לימוד מלא בעבור שנת הלימודים הראשונה ללא הפחתה בהתאם למספר נקודות הזכות אליהן הם רשומים.
ההפחתה בשכר הלימוד אינה חלה על קורסים הנלמדים בסמסטר קיץ. לפיכך נקודות הזכות הנלמדות בקיץ תחשבנה כחלק מ- 18 נקודות הזכות הנדרשות, אולם ההפחתה בשכר לימוד תחושב אך ורק על-פי הקורסים אליהם היה רשום התלמיד בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
סטודנט אשר יפסיק לימודיו ו/או לא יעמוד בתנאי כאמור יחויב בשכר לימוד מלא (ללא הפחתה) בהתאם למספר נקודות הזכות אליהן נרשם. 
 
 

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות

להלן פירוט שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשע"ח בהתאם למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2017.
 

במצב ללא הפחתה במצב הפחתה
שכר לימוד יסודי לשנה לתואר ראשון​ 13,603 ש''ח​10,066 ש''ח​

תשלומים נלווים:

אבטחה (חובה)

רווחה ואגודה (רשות)

 

 450 ש"ח

 350 ש"ח

 

סה"כ​ 14,403 ש''ח​10,866 ש''ח​


 

סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.

מחיר קורס אנגלית מתקדמים א' הינו 2,040 ש"ח.

מחיר קורס אנגלית מתקדמים ב' בסמסטר קיץ הינו 2,040 ש"ח. לא ייגבה עבור הקורס תשלום בסמסטרים א' ו-ב'. (לא ייגבה תשלום עבור הקורס בסמסטר קיץ מסטודנטים חדשים שיחלו ללמוד בסמסטר אביב). 

מחיר קורס אנגלית בסיסי הינו 3,061 ש"ח.

מחיר קורס אנגלית מקוון במהלך סמסטרים א' ו-ב' הינו 300 ש"ח.


​שכר לימוד יסודי לסמסטר קיץ הינו שכר לימוד במצב ללא הפחתה.
שכר הלימוד מחושב בהתאם להיקף לימודיו של הסטודנט.
היקף הלימודים נקבע בהתאם למס' נקודות הזכות אליו נרשם הסטודנט.
את אופן החישוב ניתן למצוא בעיקרי תקנות ואופן חישוב שכר לימוד-כללי.


 

שכר לימוד יסודי לתואר שני ​13,603 ש''ח ​

תשלומים נלווים:

אבטחה (חובה)

רווחה ואגודה (רשות)

 

450 ש"ח

350 ש"ח

סה"כ​14,403 ש''ח​


 

​התשלומים הנלווים כוללים שרותי אבטחה, רווחה ואגודה (תשלום הרשות ''רווחה ואגודה'' כולל דמי חברות באגודה בסך 150 ש"ח).
התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים, בין אם למדו סמסטר אחד או יותר (במהלך שנת הלימודים) ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד.
סטודנט רשאי לא לשלם את התשלום עבור דמי הרווחה והאגודה ובכך לוותר על זכאותו לשירותי רווחה ואגודה אם יודיע על כך בטופס 'ויתור על שירותי רווחה ואגודה לשנה"ל תשע"ח' לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות לפי המועדים הבאים:  
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר א' יגיש את טופס הוויתור עד ליום 14.09.17. סטודנט שתשלום שובר מס' 1/מראש או תשלום המקדמה שלו חל לאחר מועד זה (14.09.17) יגיש את בקשתו תוך שבוע ימים מיום ביצוע התשלום, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 03.11.17.
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' יגיש את טופס הוויתור עד ליום 16.03.18.
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר קיץ יגיש את טופס הוויתור עד ליום 13.07.18.
את הטופס ניתן למצוא במשרד אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.
לא יבוטל החיוב בגין ויתור על שירותי הרווחה והאגודה אלא על יסוד טופס זה שיועבר לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות בדוא''ל (aguda@mta.ac.il), בפקס (03-6817035), או במשרד אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, לפי המועדים הנקובים לעיל. יש לוודא הגעת הטופס באמצעות הטלפון (03-6817011).
 


 

חזרה לתפריט