כניסה

ביטול הרשמה והפסקת לימודים תשע"ח - מעודכן החל מיום 28.11.17

נוסח זה מחליף את הנוסח הקודם ותקף החל מיום 28.11.17 זאת לפי ההתאמות שבוצעו בלוח השנה האקדמי לשנת הלימודים תשע"ח, עם החזרה ללימודים לאחר שביתת הסגל הבכיר במכללה.

​​1. סטודנט חדש שהתקבל ללימודים, שילם מקדמה והחליט שלא להתחיל בלימודיו, סטודנט ממשיך ששילם את התשלום הראשון והחליט שלא להמשיך בלימודיו וכן סטודנט חדש או ממשיך המבקש להפסיק לימודיו לאחר שהתחיל בהם, חייב להודיע על כך למכללה, בכתב, באמצעות הטופס המתאים.


סטודנט חדש שיבטל או יקפיא את לימודיו עד לתאריך 21.10.17 ימסור הודעתו למשרד ייעוץ ורישום.
סטודנט חדש שיבטל או יקפיא את לימודיו בין התאריכים 22.10.17 עד 04.12.17 (סיום תקופת השינויים במערכת הרישום) וכן סטודנט ממשיך העושה זאת ימסור הודעתו למזכירות הסטודנטים.

סטודנט חדש וסטודנט ממשיך המבטל את לימודיו לאחר ה-04.12.17 ימסור את הודעתו בכתב למזכירות הסטודנטים.


הודעה על הפסקת לימודים תתבצע באמצעות טופס הודעה על הפסקת לימודים.


2. את ההודעה על הסטודנט למסור באופן אישי או באמצעות מיופה כח (שיציג יפוי כח חתום בידי הסטודנט) או לשלחה בדואר רשום, בדוא"ל או בפקס. הודעות טלפוניות בנושא זה לא תתקבלנה.

3. כאסמכתא לכך שהסטודנט הודיע על הפסקת לימודים, ישמש אך ורק אישור מהדואר המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור על העברת פקס, או אישור המכללה על קבלת ההודעה בדבר הפסקת לימודים.
סטודנט השולח הודעה בדואר רשום, בדוא"ל או בפקס חייב לוודא, טלפונית, כי הודעתו נתקבלה. אם לא יעשה כן - לא תתקבל הטענה כי שלח ההודעה אם זו לא הגיעה לידי המכללה.

4. יחד עם ההודעה על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים חייב הסטודנט להמציא למכללה את פרטי הבנק שלו (שם הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון, ושם בעל החשבון), על מנת לאפשר זיכוי חשבונו.


5. חרף האמור לעיל, סטודנט שלא נרשם בסמסטר כלשהו לקורסים עד ליום האחרון של הרישום המאוחר באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו מועד אף אם לא מסר הודעה על כך.

האמור לעיל, בסעיף זה, לא יחול על סטודנט לתואר שני שסיים את חובות השמיעה בשנה אקדמית פלונית, אך נותר לו להגיש עבודת גמר או עבודת תזה. [להלן: "סטודנט מסיים לתואר שני"]. סטודנט מסיים לתואר שני יחשב, אוטומטית, כמי שנרשם כתלמיד בשנת הלימודים הבאה ויחויב בשכר לימוד בהתאם לתקנות שכר הלימוד לתואר שני.

על סטודנט מסיים לתואר שני שאין בכוונתו להמשיך בלימודיו לצורך הגשת עבודת הגמר או עבודת התזה, להודיע למזכירות בית הספר על הפסקת לימודיו, באופן המפורט בתקנות אלה, וזאת לא יאוחר מאשר עד לפני מועד פתיחת שנת הלימודים כהגדרתה בידיעון המתפרסם באתר האינטרנט של המכללה. לא יעשה כן במועד האמור לעיל יחולו לגביו הוראות הפיסקה השנייה של סעיף זה.
 

6. הסכום המלא ששילם מי שהתקבל ללימודים על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים:


 6.1  המועמד נדחה מתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות ראשונה, התקבל לתוכנית שבחר בעדיפות שנייה, והודיע כי אינו מעוניין ללמוד בתוכנית זו.
 6.2 המועמד התקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד למועד תחילת הלימודים.


7. בהתאם לתקנות החזר שכר לימוד בעקבות ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, יוחזר לסטודנט שביטל הרשמתו או הפסיק לימודיו, ההפרש שבין הסכומים ששולמו על ידו לבין הסכומים שבהם הוא חייב, אם בכלל, בהתאם למועד הביטול או ההפסקה, כמפורט בטבלאות בהמשך. תקנות שכר לימוד לקיץ במקרה של ביטול הרשמה יעודכנו באתר במהלך שנת הלימודים.

להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר א':

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב הסטודנט
עד 15.08.2017 ​​אינו חייב בתשלום
(סטודנט חדש זכאי להחזר מלא של המקדמה)​
מ-16.08.2017 ועד 15.09.2017​סטודנט חדש - 1,715 ש"ח
סטודנט ממשיך - 1,715 ש"ח​
מ-16.09.2017 ועד 04.12.2017​*סטודנט חדש - 3,430 ש"ח
סטודנט ממשיך - 1,715 ש"ח​
מ-05.12.2017 ועד 05.01.2018​**50% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + תשלומים נלווים​
מ-06.01.2018 ועד 16.03.2018 ​100% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + תשלומים נלווים​
מ-17.03.2018 ועד 27.04.2018 ​100% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'+ 50%  משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים נלווים​
מ-28.04.2018 ועד לסוף שנה"ל​שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים​


 בכל מקרה – התשלום בו יחויב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ-16.09.2017, לא יהיה נמוך מ-1,715 ש"ח (לסטודנט ממשיך) ו-3,430 ש"ח (לסטודנט חדש).

* מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 15.09.2017 שיודיע על אי מימוש לימודיו תוך 14 יום ממועד פירעון המקדמה, יחויב בסך 1,715 ש"ח (הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת הלימודים. מתחילת שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילות).


 

** סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' יחויב בסך 3,430 ש"ח בלבד. סטודנט ממשיך ששילם תשלום עבור שנה"ל תשע"ח (כגון "תשלום מס' 1") ולא נרשם לקורסים יחויב בסך 1,715 ש"ח בלבד.


 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב על פי הנהלים ובהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשעורים ו/או בבחינות.


 סטודנט (שהתקבל מחדש ועל כן מוגדר שוב כמועמד), או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה/תשלום מס' 1 באמצעות יתרת זכות שעומדת לרשותו בחשבונו בשכר הלימוד באקדמית תל אביב-יפו, ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה/תשלום מס' 1, אם יתרת הזכות מכסה את מלוא סכום המקדמה או ששילם את ההפרש, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על שאר המועמדים/סטודנטים שהפסיקו לימודיהם לאחר ששילמו את המקדמה/תשלום מס' 1.

לתשומת לבכם - סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.


 להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר ב':


 

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב הסטודנט
עד 18.02.2018סטודנט חדש – 1,715 ש"ח
סטודנט מחדש – 1,715 ש"ח​
מ-19.02.2018 ועד 16.03.2018​*סטודנט חדש – 3,430 ש"ח
סטודנט מחדש – 1,715 ש"ח​
מ-17.03.2018 ועד 27.04.2018 ​** 50% משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים נלווים​
מ- 28.04.2018 ועד לסוף שנה"ל​שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים​

בכל מקרה – התשלום בו יחויב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ-19.02.2018, לא יהיה נמוך מ-1,715 ש"ח (לסטודנט מחדש) ו-3,430 ש"ח (לסטודנט חדש).


 

* מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר 18.02.2018 שיודיע על אי מימוש לימודיו עד ל-03.03.2018

 יחויב בסך 1,715 ש"ח (מ- 04.03.2018 יחולו עליו התקנות הרגילות).


 

** סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר ב' יחויב בסך 3,430 ש"ח בלבד. סטודנט מחדש ששילם תשלום עבור שנה"ל תשע"ח (כגון "תשלום מס' 1") ולא נרשם לקורסים בסמסטר ב' יחויב בסך 1,715 ש"ח בלבד.


 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב על פי הנהלים ובהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשעורים ו/או בבחינות.


 

סטודנט (שהתקבל מחדש ועל כן מוגדר שוב כמועמד), או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה/תשלום מס' 1 באמצעות יתרת זכות שעומדת לרשותו בחשבונו בשכר הלימוד באקדמית תל אביב-יפו, ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה/תשלום מס' 1, אם יתרת הזכות מכסה את מלוא סכום המקדמה או ששילם את ההפרש, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על שאר המועמדים/סטודנטים שהפסיקו לימודיהם לאחר ששילמו את המקדמה/תשלום מס' 1.


 

לתשומת לבכם - סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 18 נ"ז לפחות.


תעודות ואישורים

 

פיקדון אישי


''פיקדון אישי'' – מכוח ''חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ''ד-1994'' עומד לרשות החייל/ת המשוחרר/ת ובת השרות הלאומי וניתן להשתמש בו למימון לימודים במכללה.
סטודנט המעוניין לשלם בכספי הפיקדון את שכר הלימוד, יודיע ליחידת שכר לימוד ומלגות על גובה הפיקדון העומד לרשותו ביום ההודעה, ויקבל שובר על כל סכום הפיקדון בהתאם.
אם סכום הפיקדון נמוך מהסכום אותו נדרש הסטודנט לשלם באותה עת, יחידת שכר לימוד תפיק עבורו שני שוברים נפרדים: האחד בסכום השווה לסכום כספי הפיקדון והשני בסכום יתרת התשלום.

 

אישור לתשע"ז-תשע"ח עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

אישור לתשע"ז- תשע"ח ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים (מכינה קדם אקדמית)

 

כרטיס סטודנט


כרטיס סטודנט, המזהה את נושאו כסטודנט המכללה ומקנה את הזכות להשתמש במתקניה, מונפק ע"י המכללה לסטודנטים שהסדירו את שכר הלימוד במועד והוא תקף למשך שנה אקדמית אחת. כרטיס הסטודנט ישמש, במהלך השנה האקדמית שבה הונפק, גם ככרטיס קורא בספריית המכללה.
במידה והסטודנט יפסיק את לימודיו במהלך שנה אקדמית – יפוג תוקפו של כרטיס הסטודנט עם הפסקת הלימודים.

 

אישור לימודים


לאחר תום הרישום לקורסים יוכל סטודנט שהסדיר את שכר הלימוד כנדרש, לקבל אישור (לצורכי מס הכנסה, ביטוח לאומי, שלטונות צה"ל, קופ"ח, קרן הלוואות וכיו"ב) המעיד על תחום לימודיו במכללה ועל סכום שכר הלימוד שעליו לשלם. את האישור ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים.

 

תעודות ואישורים להם זכאים הסטודנטים ניתנים על ידי המכללה ללא תשלום, ובתנאי שהסטודנט הסדיר את כל חובותיו הכספיים.

חזרה לתפריט