כניסה

עיקרי תקנות שכר הלימוד - תואר ראשון - תשע"ח

​1. סטודנט הממשיך את לימודיו מעבר לשנות התקן לפי תוכנית לימודיו (שלוש או ארבע שנים), ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה בצירוף תוספת בשיעור 10% משכר הלימוד היסודי (אם למד הסטודנט סמסטר אחד תהיה התוספת 5%) – תוספת גרירה + תשלומים נלווים.


 

לסטודנט שהפסיק לימודיו, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו.
החל מתשס"ח הפסקת לימודים של עד שנתיים לא תמנה במניין שנות הלימוד לתואר.


 

לסטודנט שהחליף תוכנית לימודים לתוכנית הנמצאת במסגרת בית ספר אחר מזה שלמד בו בתוכנית הקודמת, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו בבית הספר החדש. תוספת הגרירה לא תיכלל בחישוב שכר הלימוד המצטבר לתואר.


 

2. סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר) ישלם ע"פ תעריף שיפורסם בנפרד.


3. סטודנט הלומד במסגרת תוכנית לאחר תואר, ישלם סכום השווה ל-2.6% משכר הלימוד היסודי במצב הפחתה (בעונת לימודי הקיץ 2.6% משכר הלימוד היסודי במצב ללא הפחתה) עבור כל נקודת זכות של קורס שילמד ותשלומים נלווים.


4. לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ואשר שימשו בסיס לפטור מקורס/ים במכללה האקדמית.


5.תשלום עבור קורס אנגלית ברמת מתקדמים א'
סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "מתקדמים א'" ישלם עבור קורס זה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך שנת הלימודים. עלות קורס אנגלית מתקדמים א' הינו 2,040 ש"ח.

סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בקורס (שיתקיים בסמ' א' או ב') ביום הראשון של השבוע השלישי לקורס או בכל מועד שלאחר מכן יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור הקורס.

תקנות שכר לימוד לקיץ במקרה של ביטול הרשמה יעודכנו באתר במהלך שנת הלימודים.


6.קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב'
קורס אנגלית מתקדמים ב' אינו מקנה נקודות זכות, עבורו לא ייגבה תשלום בסמסטרים א' ו-ב'. בסמסטר קיץ ייגבה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר. שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך סמסטר קיץ. עלות קורס אנגלית מתקדמים ב' בסמסטר קיץ הינו 2,040 ש"ח (לא ייגבה תשלום עבור קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' בקיץ מסטודנטים חדשים שיחלו ללמוד בסמסטר אביב).                                       

תקנות שכר לימוד לקיץ במקרה של ביטול הרשמה יעודכנו באתר במהלך שנת הלימודים.

 

7.תשלום עבור קורס אנגלית ברמה בסיסי

סטודנט החייב בקורס אנגלית ברמת "בסיסי" ישלם עבור קורס זה תשלום נפרד, נוסף לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שובר התשלום עבור קורס זה יישלח לסטודנט במהלך שנת הלימודים . עלות קורס אנגלית בסיסי הינו 3,061 ש"ח. תקנות שכר לימוד במקרה של ביטול הרשמה יפורסמו בנפרד.


8. תשלום עבור קורס אגלית מקוון

מחיר קורס אנגלית מקוון במהלך סמסטרים א' ו-ב' הינו 300 ש"ח.


9. תשלום עבור קורסי אנגלית - מועמד/סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר)

מועמד או סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר) מחויב בתשלום עבור קורסי אנגלית, את התשלום יסדיר לפני הרישום לקורס/ים. מחירי הקורסים ותקנות שכר לימוד במקרה של ביטול הרשמה ישלחו בנפרד ממשרד הרישום.

חזרה לתפריט